oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

3PP x 2013 x 200 x 3081 neboli PRÁVNÍ PROSTOR 2013

autor: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
publikováno: 06.06.2013

Matematický název tohoto příspěvku lze relativně snadno dekódovat a není k tomu potřeba využít ani advokáty neoblíbené druhé a třetí odmocniny. 3. ročník kongresu Právní prostor, uskutečněný v roce 2013, za účasti 200 právníků ze všech koutů naší země, pojednával o zákonu, který obohatí náš právní řád o celých 3081 paragrafů. Zasvěcení vědí, že i tentokráte byla řeč o novém občanském zákoníku.

O čem byl tedy Právní prostor 2013, který se již třetím rokem odehrává v malebném okolí Pardubického kraje ve městě Seč a na kterém se setkává odborná právní elita České republiky? Po zahajovacím roce 2011, jenž byl o etice a právu v podnikání, přes rok 2012, který se nesl v duchu znamení změn, předvídaných novým občanským zákoníkem, nastoupil Právní prostor roku 2013. Již zákonitě pojednával detailně o vybraných oblastech z nového občanského zákoníku a jeho dopadech na ostatní oblasti práva.

Kongres, tradičně rozdělený do dvou přednáškových dnů (letos 22. a 23. dubna), které jsou propojeny příjemným, hudebním, kulinářsky ochutnávacím večerem, se stal již mezi právníky, podnikateli a studenty známým pojmem. Společenské večery bývají zpravidla zahájeny křtem tvořivého počinu našich kolegů v podobě nových softwarů či publikací a zakončeny jsou nočním překvapením. Právní prostor, jako myšlenkový koncept, je především o bohatém odborném programu a velké týmové práci.

K přednášejícím, kteří tentokráte přijali pozvání pořadatele kongresu, společnosti Atlas Consulting, spol. s r. o., patřili autoři NOZ. Tato pracovní část byla věnována vážným tématům a vybudila i živou diskusi mezi posluchači.

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš otevřel přednáškový blok vysvětlováním některých ustanovení NOZ, pojednávajících o smlouvě o dílo (§ 2586 a násl.). Akcentoval potřebu vnímat při sjednávání smluv obecná ustanovení o právních jednáních s ohledem na dispozitivnost celé úpravy. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., se věnoval otázkám ponechané dvojkolejnosti řízení před soudy na řízená sporná a nesporná. Dotkl se i otázek soudní ochrany vlastnického práva, ochrany nerušené držby a odstranění jakýchkoliv formalit při posesorní ochraně držby (§ 1003 a násl.). Zmínil i signály od Nejvyššího soudu ČR v podobě recentní judikatury, která primárně ochraňuje právo vlastnické.

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., obsáhleji rozebral problematiku SJM, jehož obsahem budou napříště jakékoli dluhy obou manželů (§ 710), které bude možno, v důsledku posíleného postavení věřitele, uspokojit jak z majetku v SJM, tak z odděleného vlastnictví každého z manželů. Zda tato zamýšlená úprava povede ke zvýšení sňatkovosti v České republice, těžko předvídat, avšak opatrnost při sjednávání jakýchkoli závazků v době trvání manželství lze vřele doporučit. Obdobně posílené postavení věřitele je, slovy JUDr. Bezoušky, zahrnuto i do úpravy dědického práva (§ 1475 a násl.). I v tomto případě nelze, než odkázat na zvláštní opatrnost ze strany dědiců, kteří buď dědí vše, nebo mohou uplatnit výhrady soupisu dědictví (§ 1706).

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., se věnoval neplatnosti právního jednání, zásadní změně v jeho pojetí a formuloval důsledky ustanovení § 580, kdy nikoliv každý rozpor se zákonem způsobí neplatnost takového jednání. Důvodem k takovému postupu je smysl a účel zákona, který bude v případě sporu mezi účastníky posuzovat soud. Potud se role soudní moci v přímé úměře na eventuální nejasnost smyslu a účelu zákona bezpochyby posiluje. Z pohledu základů metodologie výkladu práva, kterou založil již v 19. století F. C. Savigny, jenž jí definoval jako „rekonstrukci myšlenky, obsažené v zákoně“, se sice nejedná o nic nového, avšak dobu navykací praxe široké veřejnosti nutno ponechat v režimu spekulací.

Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D., se zaobíral aktuálním stavem doprovodné legislativy k NOZ, která kupř. v zákoně o zvláštních řízeních soudních naroste o 512 paragrafů. Místopředseda Městského soudu JUDr. Jaromír Jirsa pojmenoval úskalí pravidel sporného a nesporného řízení před soudem a konstatoval budoucí rozptýlení procesní úpravy do vícero předpisů. Poněkud zasmušilý výraz JUDr. Jirsy svědčil o jeho obavách o roztříštěnost české procesní úpravy. Prof. JUDr. Hana Marková, CSc., přednesla zajímavé pojednání o daňových dopadech NOZ, vyjádřila se k ambicím státu na jednotné inkasní místo (pro platby daní, sociálních a zdravotních dávek) a zmínila účinnost zák. č. 458/2011 natřikrát. Některá ustanovení zákona tedy platí již nyní, některá k 1. 1. 2014, a některá až k roku 2015. Nepochybně bylo i v tomto případě úmyslem zákonodárce zjednodušit systém správy daní a poplatků.

Ochranu osobnosti v pojetí NOZ, která je dle ust. § 1 odst. 2 NOZ referenčním kritériem pro posouzení platnosti nebo neplatnosti právního jednání, přednesl JUDr. Tomáš Sokol. Úvahy o tom, jak si kreativní praxe poradí kupř. s právem člověka na život v příznivém zdravotním prostředí, ponechal JUDr. Sokol zatím otevřené. Problematice veřejných zakázek se tradičně věnoval Mgr. Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj pro veřejné investování a legislativu (pohled na novinky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění) a JUDr. David Raus, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně, který poukázal na postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při rušení zadávacích úkonů a celého zadávacího řízení a na formulaci správních deliktů v řízeních o veřejných zakázkách.

Člen představenstva České advokátní komory JUDr. David Uhlíř poukázal na vliv nového občanského zákoníku na vztahy mezi advokátem a klientem. (Celý příspěvek dr. Uhlíře najdete zdeZásadní otázky katastrálního řízení, problematika stavby na cizím pozemku, či vklady pachtů a nájmů coby věcných práv do katastru nemovitostí přednesla JUDr. Daniela Šustrová. Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., se zabýval ochranou duševního vlastnictví v podání NOZ a uzavřel tím pracovní, na diskusi bohatý první den kongresu.

Druhá část kongresu, která se konala v úterý 23. 4. 2013, nabídla bohatý přednáškový program reprezentovaný soudci, advokáty a právními filozofy, kteří svými úvahami nad stavem práva a společnosti utvořili otevřený veřejný prostor pro diskusi.

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál otevřel den svými tradičně zábavnými powerpointovými prezentacemi. Ty doprovodil vtipnými postřehy, jež měly možná za úkol zjemnit rizika NOZ pro oprávnění provozovatelů energetických zařízení k cizím nemovitostem. Koho z nás by napadlo, že je ve dvaceti minutách možné spojit starosti provozovatelů energetických zařízení v České republice s citáty arabských mudrců, doprovázených barevnými obrázky perské a maurské architektury? I kdyby si z této přednášky praktický advokát nechtěl odnést nic, obraz íránského mostu v provincii Isfahán a výzvu Dr. Košťála k opatrnosti při sjednávání jakýchkoli smluv přehlédnout nešlo. K oprávněním provozovatelů energetických stanic se vyjádřil i JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., kdy oba přednášející následně velmi živě diskutovali s publikem.

Místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra pro změnu advokáty-trestaře i zaplněný sál obohatil svými úvahami nad možnými postupy při obhajobě klientů obviněných ze závažné majetkové trestné činnosti. Příběh Dr. Vávry o bílých hříbatech, která ponesou břemeno rodičů-bílých koní, upřímně doporučuji k vyslechnutí. Nejdříve však asi až napřesrok.

Aktuální otázky rodinného práva, práva na štěstí, definice zákonem pojmenované a nepojmenované rodiny (rozuměj rodina tvořená nesezdanými páry), které dnes tvoří až polovinu demografické struktury naší společnosti, poutavě přednesla JUDr. Daniela Kovářová, advokátka. Nevím, jestli posluchače ne-advokáty vystrašila představa strýčka, který po vás jako členovi jeho širší rodiny (§ 773) bude soudně požadovat obdobnou úroveň rodinného štěstí, jakou máte vy, ale atmosféra v kongresovém sále se díky Dr. Kovářové naplnila nadšením pro rodinné právo.

Blok nazvaný „Aktuální otázky justice“ otevřel svým důstojným přednesem místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala a podal úvahu nad požadavky na osobnost soudce, jehož postavení se přijetím NOZ posílí. Následně na toto téma i živě diskutoval se zástupci akademické obce a osvětloval své názory kupř. na porotní systém v angloamerickém právním řádu. Slovně žoviální, ale přátelské přetahování mezi JUDr. Tomášem Lichovníkem, prezidentem Soudcovské unie ČR a JUDr. Karlem Havlíčkem, šéfem nakladatelství Havlíček Brain Team vyústila ve dvě velice zajímavé přednášky. Dr. Lichovník popsal současnou dvojjedinou roli soudů, jako žádaného a zároveň kritizovaného arbitra, který dle některých účastníků sporů nerozhodne nikdy správně, aniž by si však strana žalující či žalovaná uvědomila, že si svůj problém musí řešit primárně sama. Jinými slovy, Dr. Lichovník hovořil nikoli o transferu státní suverenity, který je oblíbeným tématem internacionalistů a konstitucionalistů, ale o nezodpovědném přenosu obyčejné lidské zodpovědnosti za svůj život. Možná tím zamýšlel vzbudit pozornost nad důvody momentální přetíženosti soudů.

JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze, předložil svoji úvahu o budoucím testování NOZ ze strany občanů u obecných soudů, které nemusí stíhat onen očekávaný nápor v důsledku nedotaženého technického zabezpečení soudní moci. Tímto příspěvkem vybudil mimo jiné i diskusní příspěvek Mgr. Františka Korbela. Celý přednáškový blok byl zakončen JUDr. Karlem Havlíčkem. Hovořil o principu přijatelnosti práva, resp. o míře ztotožnění se s právem, které na jedné straně zaostává za vývojem společenských vztahů, na druhé straně aspiruje na regulátora takových vztahů. Místy i vlídně kritizoval legislativní proces, jehož výsledkem je nové právo, které není ničím jiným, než jen pokračováním politiky jinými prostředky. Kde jen začít, když politika je pokračováním války jinými prostředky?

Z tohoto článku, který jste možná přečetli až k těmto řádkům, plyne jediné.

Očekávejme konání Právního prostoru 2014.

 

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., advokátka, vysokoškolská pedagožka na Fakultě právnické ZČU