oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

10. prosinec – Evropský den advokátů – Svoboda projevu

publikováno: 30.11.2015

Valné shromáždění OSN přijalo a vyhlásilo dne 10. prosince 1948 v Paříži Všeobecnou deklaraci lidských práv. Všechny státy a zúčastněné organizace byly o dva roky později, 4. prosince 1950, na zasedání OSN vyzvány k deklarování dne 10. prosince Mezinárodním dnem lidských práv, který byl ustaven jako den oslav a vzdání úcty lidem, kteří bojují za svobodu a lidská práva. Tento den si připomínají jak jednotlivci, komunity, náboženské skupiny, lidskoprávní organizace, parlamenty a vlády.

Rada evropských advokátních komor (CCBE), která jenejvětší a nejvlivnější nadnárodní advokátní organizací sdružující advokátní komory z celé Evropy, již loni iniciovala založení nové tradice – Evropského dne advokátů.

Cílem Evropského dne advokátů je na celoevropské úrovni zavést den k oslavě právního státu a advokátní profese, chránící právo a spravedlnost, a upoutat tak pozornost k aktuální právní problematice a zároveň vyzdvihnout a zdůraznit roli advokáta a jeho zásadní úlohu při ochraně práv klienta a spravedlnosti.

Na zasedání CCBE bylo rozhodnuto, že Evropský den advokátů připadne vždy na 10. prosinec, který je zároveň Mezinárodním dnem lidských práv. Na organizaci se podílí především jednotlivé národní a regionální advokátní komory, v České republice se tak organizace ujala Česká advokátní komora. Každoroční téma Evropského dne advokátů je voleno tak, aby odráželo aktuální právní problematiku.

Tématem loňského roku byla ochrana osobních údajů, hromadného sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti. Letošní téma, které bylo zvoleno na půdě CCBE, se týká svobody projevu.

Česká advokátní komora chce v rámci tohoto dne upozornit především na důležitost tohoto tématu v období střetů svobod – nejočividnějším takovým střetem byly v letošním roce vraždy v pařížském Charlie Hebdo, a to mezi svobodou projevu a právem nebýt urážen a diskriminován.

Pokud jde o advokacii, existuje mnoho druhů projevů advokátů, které vyžadují ochranu. Je rozdíl mezi tím, co může advokát prohlásit obecně a tím, co může prohlásit jménem klienta či o případu. Obecně jsou advokáti v mnoha zemích perzekuováni za vyjadřování názoru na lidská práva či právní stát. CCBE a mnoho národních komor píší dopisy, sledují procesy a jinak intervenují, aby ochránily advokáty, kteří jsou perzekuováni za písemná či ústní prohlášení k obecným otázkám spravedlnosti a práva.

Česká advokátní komora 10. prosince pořádá odborné kolokvium v Brně, v jehož rámci budou diskutována následující témata, která jsou v současné době velmi aktuální a zaslouží si naši pozornost:

Aktuální informace k programu Evropského dne advokátů lze nalézt na stránkách České advokátní komory pod bannerem Evropský den advokátů - Svoboda projevu nebo přímo ZDE.