oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Změny v zaměstnávání cizinců

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 13.10.2017

Stále větší poptávka po pracovních silách zvyšuje tlak na zaměstnávání cizinců. Proto zákonodárné orgány vytvářejí novými předpisy legislativní podmínky pro rozšíření jejich zapojení do trhu práce v ČR. Jedním z těchto předpisů je zákon č. 222/2017 Sb., který rozsáhle novelizoval s účinností od 15. srpna 2017 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Rovněž se dotýká zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novelizován byl i zákon o zákazu diskriminace ve vztahu k cizincům.

Nové karty na trhu práce 

Řadu let se v oblasti zaměstnávání cizinců osvědčují tzv. zaměstnanecké a modré karty. Novela zákona o pobytu cizinců zavádí v souvislosti s transpozicí směrnice 2014/66/EU novou kartu pro zaměstnávání cizinců – tzv. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Rozumí se tím povolení k dlouhodobému pobytu cizince na území ČR, které je delší než 90 dnů. Karta je určena k výkonu zaměstnání na pozici manažera specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.

Toto pobytové oprávnění je určeno pro cizince, kteří jsou dočasně vnitropodnikově převedeni k výkonu práce na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.  Osobní působnost tohoto pobytového oprávnění je omezena pouze na tyto definované kategorie. V definicích se přitom vychází ze směrnice 2014/66/EU, která podrobně upravuje, koho lze považovat za manažera, specialistu či zaměstnaného stážistu.

Vnitropodnikové převedení

Vnitropodnikové převedení je nový pojem, který novela zákona o pobytu cizinců zavádí. Rozumí se tím dočasné převedení cizince:

- v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států EU, se kterou má během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do jejího odštěpného závodu se sídlem na území EU, nebo
- z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států EU, se kterou má během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do obchodní korporace se sídlem na území, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem mimo EU ovládající nebo ovládanou osobou. Obě obchodní korporace mohou být ovládány (řízeny, vedeny) stejnou ovládající (řídící, vedoucí) osobou.  

Manažer - širší vymezení

Manažer je v zákoně o pobytu cizinců vymezen odchylně, a lze říci, na rozdíl od § 11 zák. práce, kde se vymezuje vedoucí zaměstnanec mnohem šířeji. Manažerem je cizinec pracující ve vedoucí pozici, který zejména řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod. Na tyto subjekty manažer obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární nebo kontrolní orgán.

Zákon charakterizuje další činnost manažera: řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci, kteří vykonávají dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu. Kdybychom postavení manažera specialisty (vedoucího zaměstnance) přirovnali k statutárnímu orgánu, jehož pravomoc a postavení je upraveno v českém právním řádu, tak má rovněž pravomoc přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Novela zákona o pobytu cizinců úmyslně a s ohledem na právo EU nepoužívá pracovněprávní terminologii podle zákoníku práce. Legislativně technicky tedy nejde o vznik nebo skončení pracovněprávního vztahu, ale o přijímání nebo propouštění zaměstnanců. Je ovšem problematické posouzení, jak závazné je doporučení přijetí nebo propouštění zaměstnanců manažerem – specialistou.

Speciální znalosti

Tyto znalosti se vyžadují od cizince, který má podle novely zákona postavení specialisty a jsou u tohoto zaměstnance zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu. Musí mít rovněž potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti.

Zaměstnaný stážista je rovněž nový pojem. Jde o cizince, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území EU za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod. Podmínkou je, že po dobu převedení je mu vyplácena mzda nebo plat.

Žádost o vydání karty

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance podává cizinec na zastupitelském úřadu. Obchodní korporace může podat žádost o tuto kartu v případě, kdy je účastníkem vládou schváleného programu.

Ministerstvo vnitra vydá cizinci kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud:

- jde o převedení tohoto cizince k výkonu zaměstnání na pozici manažera – specialisty nebo zaměstnaného stážisty,

- byl tento cizinec bezprostředně před dnem převedení zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států EU.

Podmínky pro vydání karty

Především musí jít o vnitropodnikové převedení v souladu s definicí v zákoně. Je to dočasné převedení cizince (občana třetí země – tedy nikoliv občana Evropské unie, států EHP či Švýcarska) z entity usazené mimo území EU do entity usazené na území EU. Tyto entity musí být navzájem propojeny, ať už je mezi nimi vztah ovládání (případně jsou ovládány stejnou ovládající osobou) nebo jde o obchodní korporaci a její odštěpný závod.

Součástí definice vnitropodnikového převedení je i požadavek, aby po dobu převedení měl cizinec nadále uzavřenou pracovní smlouvu s tou obchodní korporací, z níž nebo v jejímž je na území převeden. Uvedený požadavek je i důvodem, proč je v zákoně zvolena pouze varianta převedení cizince ze zahraniční obchodní korporace do její pobočky (resp. odštěpného závodu), a nikoli naopak.

Pokud by totiž došlo k převedení ze zahraniční pobočky obchodní korporace do obchodní korporace na území EU, přičemž tato zahraniční pobočka by nebyla samostatným subjektem práva oprávněným uzavírat smlouvy, pak by nebylo možné naplnit požadavek směrnice, aby byl státní příslušník třetí země již před převedením a v jeho průběhu vázán pracovní smlouvou k podniku usazenému mimo území členského státu [(viz čl. 3 písm. b) směrnice 2014/66/EU)]. Uvedený výklad přitom podporuje i Evropská komise.

Pozice vedoucího zaměstnance

Další z podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je prokázání skutečnosti, že cizinec bude zaměstnán na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty a že byl bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem mimo území EU (v rámci které nebo ze které má být převeden), a to po dobu nejméně 6 měsíců.

Podmínkou vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je rovněž skutečnost, že žadatel má příslušnou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštních právních předpisů vyžadována (jde např. o povolání, pro jejichž výkon je třeba rozhodnutí o povolení k výkonu takového povolání nebo vykonání speciální zkoušky apod.).

Zaměstnanecké karty

I po novele zákona o pobytu cizinců nadále zůstávají v platnosti zaměstnanecké a modré karty pro cizince. Zaměstnanecká karta je základním obecným druhem povolení k dlouhodobému pobytu, jehož primárním účelem je zaměstnání. Vydání zaměstnanecké karty není omezeno požadavkem vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání, jako je tomu u modré karty, a není ani omezeno státní příslušností cizince.

Zaměstnanecká karta je vydávána v podobě jednotného povolení (tj. povolení opravňující k pobytu i k zaměstnání). Je vydávána i cizincům, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání podle § 98 z. o. z. a dále cizincům vyslaným zahraničním zaměstnavatelem na území České republiky k výkonu práce, kterým však je vydáváno i nadále povolení k zaměstnání.

Podmínky pro vydání karty

Žádost o zaměstnaneckou kartu je možné podat pouze na pracovní pozici evidovanou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Podmínkou pobytu a dokladem o účelu pobytu je pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (kterou se strany zaváží uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Sjednávání smlouvy o smlouvě budoucí (tzv. příslib zaměstnání) umožňuje od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník.

Zaměstnanecká karta se nevydá na základě dohody o provedení práce. Je to z toho důvodu, že dohodu o provedení práce lze uzavřít pouze na omezený počet hodin, maximálně na 300 hodin v kalendářním roce. Tato dohoda by neprokazovala hlavní účel pobytu cizince na území (totéž platí i pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty). Z pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti musí vyplývat, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude (bez ohledu na rozsah práce) nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy podle zákoníku práce (v současnosti 11 000 Kč). Týdenní pracovní doba v každém uvedeném základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin.

Další podmínkou vydání zaměstnanecké karty je prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání. Zahrnuje předložení dokladu o požadovaném vzdělání. Cizinec rovněž musí prokázat odbornou kvalifikaci, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována.

Příležitost pro kvalifikované cizince

S oživením ekonomiky stoupá potřeba kvalifikovaných zaměstnanců. Mohou v ČR pracovat např. na základě tzv. modré karty.

Žádost o její vydání je oprávněn podat cizinec, pokud v ČR chce pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovním místě vyžadující vysokou kvalifikaci.  Považuje se za ní řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky. Za cizince se považují občané států mimo Evropskou unii. Modrou kartu nemůže obdržet např. cizinec, který žádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo který pobývá v ČR za účelem sezonního zaměstnání, rodinný příslušník občana EU, pokud občan EU pobývá na území ČR.

Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úřadu ČR ve státu, jehož je občanem. K žádosti musí přiložit pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na stanovenou týdenní pracovní dobu (zpravidla 40hodinová) a doklady potvrzující vysokou kvalifikaci. Modrá karta se vydává s dobou platnosti o tři měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Nelze ji vydat na práci podle dohody o pracovní činnosti nebo podle dohody o provedení práce.

Autor je advokátem a odborníkem na pracovní právo.