oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Žatecká Eva, Hrušáková Milana: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.

autor: JUDr. Roman Vicherek
publikováno: 14.08.2015

Wolters Kluwer, Praha 2015, 312 stran, 680 Kč.

Trestní řízení s mladistvými pachateli je oproti trestnímu řízení pachatelů zletilých poměrně složitější a především má jiný cíl, který spočívá v tom, aby se mladistvý pachatel nadále zdržel páchání trestné činnosti, našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho činem. Lze tedy zjednodušeně říci, že cílem je především „vychovávat“ mladistvé pachatele nikoli tyto „trestat“, a jak je často vnímáno právní praxí, trestní řízení u mladistvých má větší smysl, jelikož tyto ještě většinou můžeme napravit. I z tohoto důvodu jsem uvítal, když v polovině roku 2015 v nakladatelství Wolters Kluwer, a. s., bylo vydáno komentované znění Zákona o soudnictví ve věci mládeže.

Předmětnou publikaci zpracovaly dvě autorky, které se problematice mladistvých v trestním řízení věnují dlouhodobě a to JUDr. Eva Žatecká, Ph.D. a JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. Jde o autorky se zkušenostmi z akademického prostředí, obě působí jako na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, ale i advokátní praxe. Jsou tedy dobře obeznámeny nejen s teoreticko-právní rovinou tématu, ale i požadavky praxe. Obě autorky již publikovaly několik odborných statí věnované trestnímu řízení s mladistvými pachateli.

Recenzovaná monografie je publikací z oblasti trestního práva, věnovaná specifické oblasti a to trestnímu řízení s mladistvými pachateli. Jedná se o komplexní úpravu nejen hmotněprávních, ale i procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které lze uložit. Recenzovaná publikace je komentované znění zákona, tudíž autorky systematicky postupují dle jednotlivých ustanovení z. č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Ustanovení každého konkrétního paragrafu je doplněno nejen komentářem a výčtem klíčových judikaturních rozhodnutí, ale i odkazem na související ustanovení v tomto konkrétním zákoně, jakož i související právní předpisy. Přínosné pro hlubší poznání problematiky se taktéž jeví doplnění každého ustanovení o výběr literatury, který však není příliš široký. Naopak velmi pozitivně lze hodnotit široký rozsah judikatury, která komentáře jednotlivých ustanovení zákona doprovází a svědčí především o záměru propojit právní teorii s právní praxí. Publikace je dále doplněná seznamem zkratek a seznamem předpisů citovaných v komentáři, závěrem pak také seznamem literatury a velmi praktickým věcným rejstříkem. Jedná se o díle velmi aktuální, kdy autorky udávají, že předmětné vydání je dle právního stavu platnému ke dni 1. 6. 2015.

Publikace ctí dělení textů dle zákonné úpravy ne sedm částí, z nichž rozhodující je část první „Odpovědnost mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže“. Další části pak pojednávají o změnách konkrétních zákonů se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže úzce souvisejících. Stěžejní část první je pak rozdělená na čtyři hlavy.

Hlava I. pojednává o obecných ustanoveních. Po vymezení účelu zákona a jeho vztahu k zákonům dalším, definuje některé specifické pojmy této části trestního práva, jako je vymezení pojmů dítě, mladiství, protiprávní čin atd. Následuje vymezení základních zásad, které navazují na zásady upravené v trestním zákoníku s akcentem na specifika trestního řízení s mladistvými pachateli směřující především k výchově a obnovení narušených vztahů nikoliv trestání.

Hlava II. je nejrozsáhlejší částí, kdy obsahuje celkem 83 paragrafů týkající se hmotně právních i procesně právních aspektů trestního řízení s mladistvými pachateli. Podrobně popsáno je již vymezení trestní odpovědnosti mladistvých, resp. relativní či podmíněná trestní odpovědnost související nejen s dosažením stanoveného věku mladistvého pachatele, ale i s dosažením rozumové a mravní vyspělosti mladistvého (str. 17–19). Velmi zdařilé je i pojednání ohledně vazby mladistvého (str. 47–52), s apelem na omezení užití vazby mladistvých pouze v krajním případě, kde je dána nutnost zvýšené ochrany mladistvých vzhledem k jejich nevyzrálosti, k jejich neukončenému tělesnému a duševnímu vývoji. Tato skutečnost je často orgány činnými v trestním řízení opomíjená.

Pokud jde o hlavu III., podle této se postupuje, pokud jde o beztrestný čin z důvodu nedostatku věku pachatele (dítě nedovršilo patnáct let) nebo nedostatečné rozumové a mravní vyspělosti pachatele (u mladistvého), případně nepříčetnosti pachatele. Jak uvádějí autorky na str. 232 „Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let je specifickým občanskoprávním řízením, jehož účelem je projednávání činů jinak trestných spáchaných dětmi a trestně neodpovědnými mladistvými, na základě čehož pak následuje rychlá a přiměřená reakce na spáchání činu jinak trestného, která má předcházet dalšímu protiprávnímu jednání dítěte, přičemž má na dítě výchovně působit, aby přijalo určitou míru odpovědnosti za své chování.“

Konečně hlava IV. pojednává o společných a přechodných ustanoveních, týkající se užití totožných pojmů v jiných právních předpisech.

Celkově lze konstatovat, že recenzovaná publikace podává dosti pestrou analýzu trestního řízení s mladistvými pachateli, a trestně neodpovědnými dětmi v širokých souvislostech.Publikace je napsána čtivě, aktuálně, s velkým potenciálem pro využití v právní praxi.

Závěrem recenze se sluší vyzdvihnout především skutečnost, že se jedná o ucelené dílo této oblasti trestního práva. Velmi pozitivně je nutné hodnotit i vymezení rozdílů speciální právní úpravy mládeže, popř. trestně neodpovědných dětí oproti úpravě v obecných a souvisejících předpisech, zejména v trestním zákoníku.

Publikace je koncipována jako komentář a je určená především orgánům činným v trestním řízení, tedy státním zástupcům a soudcům, jakož i pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační služby. Jako zdroj hlubokých poznatků, je cennou pomůcku pro všechny kteří se zajímají o problematiku kriminality mládeže a soudního řízení s ní.

Autor je soudcem a doktorandem na katedře trestního práva PrF MU v Brně.

 

Publikaci lze koupit ZDE.