oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Josef Kotásek: Zákon směnečný a šekový. Komentář

publikováno: 06.12.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 2. vydání, 462 stran, 880 Kč.

S velkým zájmem jsem se seznámil s druhým vydáním komentáře doc. JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D., z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně k zákonu směnečnému a šekovému č. 191/1950 Sb. ve znění pozdějších předpisů (první komentář vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v r. 2012). Josef Kotásek je jedním z nejvýznačnějších odborníků na oblast směnečného práva v ČR a právnická veřejnost určitě přijme tuto práci s velkou pozorností a zájmem.

Komentář je strukturován stejně, jako tomu bylo v prvním vydání. Pozitivní změnou je, že publikace obsahuje text zákona směnečného a šekového nejen v češtině, ale i v angličtině a němčině, což určitě zvyšuje využitelnost textu v právní praxi. Za jednotlivými paragrafy zákona následuje obsáhlý komentář, který je ve srovnání s prvním vydáním rozšířen o další odkazy na občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Kniha je na konci opatřena seznamem použité literatury knižní i časopisecké; odkazy na související literaturu lze nalézt i u jednotlivých komentovaných ustanovení zákona.

Byť od prvního vydání tohoto komentáře (který, nemýlím-li se, je již rozebrán) neuběhlo příliš času a sám zákon směnečný a šekový nebyl v mezidobí novelizován, je doplněn o novou směnečnou judikaturu a významné změny v použití směnek týkajících se spotřebitelů, např. s ohledem na změnu právní úpravy účinné od 25. 2. 2013, a to zákaz používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry obsažený v § 18 zák. č. 145/2010 Sb. (jen dodávám, že tento zákon byl s účinností od 1. 12. 2016 zrušen zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., přičemž identický zákaz je vtělen do § 112 zákona). Stejně jako v prvním vydání se autor komentáře nerozpakuje i odborně polemizovat s některými závěry judikatury a naznačuje i další možné cesty, po kterých se judikatura může v budoucnu ubírat. V těchto souvislostech poukazuje i na podnětné judikáty zahraničních soudů, vycházejících z obdobné směnečné úpravy, jaká je u nás.

Jak jsem již kdysi psal v recenzi na dřívější dílo J. Kotáska „Směnečné právo“, vydané nakladatelstvím Prospektrum v r. 2006, odborných prací zabývajících se směnečným právem skutečně není mnoho. Směnečné právo nebylo do roku 1989 příliš frekventované, proto se je v 90. letech minulého století museli učit všichni právníci, kteří se směnkami přišli do styku, prakticky od nuly. Kdokoliv se setkal se zákonem směnečným a šekovým, může potvrdit, že praktické vědomosti směnečného práva nelze nabýt pouhým prostudováním zákona, který je psán nepříliš srozumitelným jazykem a svým obsahem je velmi kompaktní, až možno říci, někdy i příliš stručný. Bez znalosti judikatury (v mnoha případech i prvorepublikové, což je zcela unikátní ve srovnání s jakýmikoliv jinými zákony) a právního výkladu jednotlivých ustanovení zákona lze jen obtížně porozumět systému a logice směnečného práva. V tomto směru nelze recenzovanou práci než vřele doporučit.

Josef Kotásek pochází z akademického prostředí, čímž je dána vynikající teo­retická úroveň publikace, což ale není na závadu čtivosti, naopak ve srovnání s některými jinými pracemi na tomto poli je podle mého názoru srozumitelná a pochopitelná i pro čtenáře, kteří dosud nebyli směnečným právem příliš dotčeni. Práce má tedy význam nejen pro teoretiky a studenty, ale i pro praktiky zabývající se ať již kratší, či delší dobu směnečnou problematikou.

V současné době neexistuje aktuálnější komentář k zákonu směnečnému a šekovému a podle mého názoru tato publikace aspiruje na nejlepší práci na tomto poli od listopadu 1989 nebo, přesněji řečeno, od dob první republiky.

JUDr. Ladislav Derka, soudce Vrchního soudu v Praze