oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vyšší příspěvky na zaměstnávání zdravotně postižených osob – změna zákona

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 02.10.2017

Jednou z nejvýznamnějších oblastí trhu práce, které věnují zákonodárné orgány v poslední době významnou pozornost, je zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále osoby ZP). Dokumentují to i poslední novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále z. o. z.), které přinášejí řadu změn.

Chráněný trh práce 

Je novým pojmem, který přináší novela z. o. z. Tento zákon sice senát dne 16. srpna 2017 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na výši příspěvku na osobu ZP, ale ta přijala zákon dne 5. září 2017, včetně pozměňovacího návrhu. Zákon nabývá účinnosti první den následujícího čtvrtletí po jeho publikaci ve Sbírce zákonů, tedy od 1. ledna 2018.

 

Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „dohoda o uznání zaměstnavatele“). Tato dohoda se uzavírá s krajskou pobočkou úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 

Dohoda se zaměstnavatelem 

Dohodu o uznání zaměstnavatele může úřad práce uzavřít za podmínky, že zaměstnavatel:

- zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření této dohody více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců,

- ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle tohoto zákona,

- ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele není v likvidaci nebo v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, či o zrušení konkursu z téhož důvodu.

Další podmínky jsou, že v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody zaměstnavatel:

- vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo poštovní poukázkou,

- zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm,

- neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, smlouvy, z nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy,

- mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce. Tuto podmínku může Ministerstvo práce a sociálních věcí v případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné žádosti zaměstnavatele prominout, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč a pokud zaměstnavatel podal žádost o uznání dohody. 

Dohoda o uznání zaměstnavatele 

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Jde o první dohodu. Pokud nejpozději do 3 měsíců po uplynutí této doby (3 let) zaměstnavatel opětovně požádá úřad práce o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou.

Žádost o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele musí obsahovat alespoň:

-  identifikační údaje zaměstnavatele,

- místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele,

- informaci o tržbách v členění podle jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu podnikání nebo informaci o hospodaření,

-  počet osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu podnikání nebo předmětu činnosti na tržbách podílejí,

- informaci o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání, žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele s uvedením celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, z toho počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením podle § 67 z. o. z. Tuto skutečnost musí zaměstnavatel prokázat.                                          

Obsah dohody 

Dohoda o uznání zaměstnavatele obsahuje alespoň identifikační údaje účastníků dohody, dobu, na kterou je uzavřena, závazek zaměstnavatele plnit v průběhu účinnosti dohody o uznání zaměstnavatele podmínky, které zákon stanoví pro uzavření této dohody a závazek zaměstnavatele předkládat úřadu práce roční zprávu o své činnosti. To vždy do 15. července následujícího kalendářního roku.                                       

Roční zpráva o činnosti 

Zákon o zaměstnanosti v § 78 stanoví další povinnosti zaměstnavatelům. Musí podle závazku v dohodě předkládat úřadu práce roční zprávu o své činnosti. Uvede v ní např. informaci o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele v průměrných čtvrtletních přepočtených počtech v členění podle § 67 z. o. z., jejich počet včetně doložení skutečnosti, že zaměstnanci jsou osobami se zdravotním postižením, pokud došlo ke změně oproti dřívějším prokázaným skutečnostem.

Další informace se týkají podnikání zaměstnavatele a zaměstnávání osob se ZP. Uvede předmět podnikání a tržby v členění podle jednotlivých činností a o hospodaření včetně počtu osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu podnikání nebo předmětu činnosti na tržbách podílejí.

U osob se ZP uvede popis pracovních činností, na kterých se tyto osoby podílely, počet osob se ZP pracujících převážně u zákazníka, v provozních prostorách zaměstnavatele nebo mimo tyto prostory a počet těchto osob pracujících ve svém bydlišti.

Důležitá povinnost zaměstnavatele spočívá v oznámení úřadu práce, že nesplnil některý ze závazků sjednaných v dohodě o uznání zaměstnavatele nebo přestal splňovat některou z podmínek stanovených zákonem pro uzavření této dohody.

Vypovězení dohody může provést úřad práce. Je to tehdy, jestliže zaměstnavatel přestane splňovat podmínku pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, pokud výše uložené pokuty za správní delikt nebo přestupek přesáhla 50 000 Kč, nebo nesplnil závazek předložit roční zprávu o činnosti zaměstnavatele, a to ani na základě výzvy úřadu práce. 

Příspěvek na nové pracovní místo 

Novela z. o. z. zavedla nový příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Při jednání dne 14. 7. 2017 Poslanecká sněmovna schválila tento příspěvek ve výši 10 500 Kč. Senát dne 16. 8. 2017 přijal pozměňovací návrh na výši příspěvku 12 000 Kč. Poslanecká sněmovna tento návrh akceptovala dne 5. 9. 2017 (viz nový § 78 a z. o. z.). Zákon podepsal prezident republiky dne 11. září 2017.

Jak již vyplývá z označení příspěvku, mohou ho obdržet zaměstnavatelé od 1. ledna 2018, kteří mají s úřadem práce uzavřenu dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Je určen na částečnou úhradu vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Pro poskytování příspěvku je příslušná krajská pobočka úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.                             

Další podmínky pro příspěvek       

Tento příspěvek až do výše 12 000 Kč se bude poskytovat za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výjimkou jsou případy, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu ZP se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce. 

Částečná úhrada nákladů 

Příspěvkem se nahradí skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou ZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Jde o částku maximálně 12 000 Kč, jde-li o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) z. o. z., a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy, srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle o. z., s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na stravování podle § 236 zák. práce, nebo náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. 

Příspěvek na náklady 

Zaměstnavateli k tomuto příspěvku náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 z. o. z. na náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání těchto osob v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá. Zaměstnavatel může v žádosti o poskytnutí příspěvku uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob ZP v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nejvýše však o částku představující rozdíl mezi částkou 12 000 Kč a příspěvkem poskytnutým měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou ZP podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) z. o. z. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit na osobu ZP pracující mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.

Příspěvek se bude poskytovat čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Podmínkou je, že zaměstnavatel k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

 

Autor je advokátem a odborníkem na pracovní právo.