oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov, Marie Moravcová: Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízení, obchodní spory

publikováno: 29.12.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 200 stran, 450 Kč.

Problematikou rozhodčího řízení

se zabývá celá řada publikací, když se jedná o téma aktuální a pro praxi důležité. Osobně jsem však postrádal prakticky zaměřenou publikaci, která by mi pomohla jak v rámci advokátní praxe, tak případně i v rámci výuky. Proto mě zaujala informace o tom, že v rámci systému ASPI existují okomentované vzory rozhodčího řízení, které teď vyšly nově i v praktické knižní podobě.

Přiznám se, že jsem zpočátku k předmětné publikaci přistupoval s mírnou skepsí, ostatně jako ke všem „manuálům“ či „kuchařkám“, které mnohdy nebývají zpracovány do hloubky. Zajisté mi dáte za pravdu, že obecně vzory bývají příliš obecné, a pro praktiky tudíž málo přínosné. Stejně tak, pokud jsou vzory opatřeny komentáři, tyto často bývají (bohužel) doslovnou citací zákona, a tudíž bez vazby na praxi.

Ale vraťme se k předmětné publikaci.

Její obsah je řazen logicky, přičemž (ve shodě s kolegou Mgr. Pokorným, který zpracoval předmluvu) lze zkonstatovat, že se jedná o průřez rozhodčím řízením se zaměřením na obchodní spory. Už to samo o sobě je přínosem, zejména pro studenty/praktikanty a advokátní koncipienty, kteří se doposud s rozhodčím řízením nesetkali, neboť rozhodčí řízení je zásadně neveřejné.

Na straně druhé je nutné poznamenat, že se nejedná o vyčerpávající/úplný výčet vzorů vztahujících se k rozhodčímu řízení, což je do jisté míry dáno i povahou rozhodčího řízení, které je formálně volnější a dynamicky se rozvíjející alternativní formou občanského soudního řízení. Autoři pak evidentně vycházeli z toho, že rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční, proto v rámci publikace nenajdete vzor odvolání proti rozhodčímu nálezu. 

Z pohledu advokáta pak velmi oceňuji vzorovou smlouvu o rozhodci, rozhodčí žalobu či návrh na konání rozhodčího řízení – při absenci rozhodčí doložky. Stejně tak je namístě vyzdvihnout vzor návrhu na nařízení předběžného opatření (před zahájením rozhodčího řízení), resp. jeho alternativu, vztahující se k době po zahájení rozhodčího řízení. Přičemž ve všech zmíněných případech se jedná o konkrétní (a troufám si říct i komplexní) textace.

Publikace dále obsahuje množství vzorů, které zajisté uvítají praktikující rozhodci, a to z pohledu vedení rozhodčího řízení. V tomto směru za důležité osobně považuji vzory vztahující se k různým variantám rozhodčího nálezu (o zastavení rozhodčího řízení, schválení smíru či např. rozhodčí nález nepodepsaný rozhodcem pro jiný právní názor) či k vedení rozhodčího spisu (výzvy, zápisy, usnesení).

Komentáře k jednotlivým vzorům jsou přehledně členěny do několika sekcí (vztah k právním předpisům, pojmové znaky, náležitosti, forma či např. specifika). Právě část označenou jako specifika považuji za přínosnou, neboť v rámci ní autoři upozorňují na důležité právní aspekty, které by měly být při aplikaci vzoru brány v potaz.

Lze shrnout, že byť rozhodčí řízení jako celek je stěží možné zaškatulkovat do vzorů, autorům se podařilo zkompilovat a jasně (a stručně) okomentovat ty podstatné vzory, se kterými se v praxi lze v rámci jednoinstančního rozhodčího řízení setkat.

Rozhodčí řízení je v poslední době sice hojně mediálně zmiňováno, ale bohužel mnohdy velmi nepřesně až zkresleně. Tento pohled jistě vyplývá i z malé znalosti „tajů“ rozhodčího řízení, ať již mezi laiky, ale mnohdy i mezi odbornou veřejností. Tato publikace tak zajisté přispěje k větší a kvalifikované informovanosti, transparentnosti a předvídatelnosti (pro procesní postupy) a pochopení principů rozhodčího řízení (ať již tzv. ad hoc, či vedeného před stálým rozhodčím soudem). Z tohoto důvodu by rozhodně neměla chybět v právní knihovně žádného subjektu, který se rozhodčím řízením zabývá nebo s ním může jakkoliv přijít do styku, a je lhostejné, zda se jedná o začínající koncipienty, zavedené advokátní kanceláře či státní orgány a instituce a/nebo samosprávné celky na úrovni krajů a statutárních měst.

Lze tedy uzavřít, že uvedená publikace rozhodně představuje podstatný přínos na poli kvalitní informovanosti o rozhodčím řízení, a snad nezůstane dlouho osamocena, resp. lze jen doufat, že se dočkáme jejího rozšíření o další potřebné komentované vzory a ukázky ze „zákulisí rozhodčího řízení“.

 

JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA, Ph.D., advokát, insolvenční správce, odborný asistent na VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí