oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář: Smlouvy přípravného druhu

publikováno: 10.01.2019

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 236 stran, 315 Kč.

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vyšla v letošním roce publikace Smlouvy přípravného druhu, na které se pod vedením JUDr. Václava Pilíka, Ph.D., podíleli JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M., tajemník autorského kolektivu, JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D., JUDr. Valentina Nedělová, JUDr. Jakub Maur a Mgr. Rostislav Kolář. Značná část členů autorského kolektivu působí současně jako akademičtí pracovníci na vysoké škole Cevro institut, z. ú., popř. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a současně jako advokáti. Mezi autory jsou zastoupeni i pracovníci státní správy. Složení autorského kolektivu tedy zajišťuje jak teoretické, tak praktické zpracování dané problematiky.

V první části – Smlouvy přípravného druhu obecně, se její autor (V. Pilík) zabývá zejména východisky smluv přípravného druhu, jejich základní charakteristikou v českém právním prostředí, vymezením těchto smluv a jejich základními rysy, smyslem, funkcí a účelem.

Další části obsahují vymezení jednotlivých smluv patřících mezi tzv. přípravné smlouvy, a to smlouvy o smlouvě budoucí (V. Pilík), smlouvy o přednostním právu na uzavření smlouvy (V. Pilík), smlouvy rezervační (M. Sedláček), smlouvy rámcové (D. Nový), smlouvy o spolupráci (V. Nedělová), smlouvy opční (J. Maur) a smlouvy přípravné (R. Kolář).

V rámci jednotlivých smluv se autoři zabývají pojmem, funkcí a úpravou smlouvy, jejími základními prvky, formou smlouvy, postupem při uzavírání smlouvy a trváním práv a povinností z ní. Pojednání o jednotlivých smlouvách je doplněno základním výběrem literatury a judikatury. K ilustraci využitelnosti jednotlivých smluv pak autoři používají řadu praktických příkladů.

Převážná část smluv přípravného druhu patří mezi smlouvy nepojmenované a publikaci, která se jimi zabývá, považuji za velmi přínosnou mj. i proto, že nabízí čtenářům informace, které si vesměs nemohou vyhledat v občanském zákoníku či jiném právním předpisu. Přitom odborná erudice autorů a jejich zkušenost s uzavíráním rozebíraných smluv zajišťují čtenáři kvalitního průvodce jednotlivými smlouvami.

Kromě vlastního textu jsou do publikace zahrnuty i tři přílohy. První z nich obsahuje vzory všech smluv, které jsou obsahem publikace. Druhá shrnuje ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke smlouvě o smlouvě budoucí, včetně příslušných částí důvodové zprávy, právní úpravu nepojmenovaných smluv v tomto zákoně, včetně příslušné části důvodové zprávy, a ustanovení občanského zákoníku s významem pro přípravnou smlouvu (punktaci), opět včetně příslušných částí důvodové zprávy. Třetí příloha obsahuje již dříve uvedenou i další judikaturu k jednotlivým smlouvám, doplněnou výběrem z jejich obsahu.

Publikace je doplněna seznamem vy­užité literatury a věcným rejstříkem.

Autoři při zpracování publikace kladli důraz zejména na její praktickou využitelnost, v potřebné míře se ale věnovali i teoretickým východiskům jednotlivých smluv přípravného druhu. Vzhledem ke znalostem autorů a jejich právní praxi, stejně jako vzhledem k přehlednému a systematickému zpracování může být – podle mého názoru – publikace pro praxi velmi přínosná.

 

doc. JUDr. IVANA ŠTENGLOVÁ, emeritní soudkyně Nejvyššího soudu