oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Tomáš Tintěra: Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

autor: Mgr. Jitka Jordánová
publikováno: 08.08.2014

Leges, s. r. o., Praha, 2014, 200 stran, 320 Kč

V knihkupectvích se těsně před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, objevila monografie s občanskoprávní tématikou s názvem „Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku“. JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D. v jednotlivých kapitolách monografie čtenářům představuje současnou právní úpravu závazků a dále se komplexně věnuje institutu zajištění.

Pokud jde o systematiku knihy, tato se člení na 17 kapitol. Autor velmi vhodně zvýraznil nejdůležitější pasáže

v knize pro snadnější orientaci čtenáře ve stěžejních institutech a problematických otázkách. V první polovině knihy autor srozumitelně uvádí čtenáře do materie závazkového práva a vyzdvihuje jeho úskalí a zejména komentuje nejvýraznější změny, které závazkové právo s účinností od 1. 1. 2014 doznalo. V kapitole páté se autor zabývá například v dnešní době tak často diskutovanou ochranou slabšího subjektu. Autor s lehkostí knize vlastní systematicky popisuje instituty, jež lze pod takto širokou problematiku podřadit a dotýká se též

institutů na první pohled nových, judikatorně však již popsaných, jako je tomu například u neúměrného zkrácení. Právě práci s judikaturou je nutno vyzdvihnout, neboť na tuto je na četných místech knihy odkazováno. Autor dále hodnotí aplikovatelnost stávající judikatury. Dále lze pozitivně hodnotit také poměrně rozsáhlou devátou kapitolu týkající se zástavního práva, s nímž se setkáváme dennodenně a jehož úprava doznala také značných změn, ať už jde o samotné pojetí zástavního práva jako věci, nebo o změny související se zánikem zástavního práva, s nimiž autor čtenáře důkladně seznamuje. Stejně jako zástavnímu právu věnuje autor velkou pozornost též smluvní pokutě, kterou podrobně rozebírá v kapitole šestnácté.

 

Monografie zcela jistě poslouží nejen odborníkům, neboť nabízí celistvý náhled na problematiku závazků, nýbrž též široké veřejnosti, která se se závazkovým právním vztahem v nejrůznějších modifikacích hojně setkává.

Monografii dále zcela jistě ocení též studenti právnických fakult, protože nejenže jasně vysvětluje stěžejní změny, které závazky doznaly s ohledem na rekodifikaci, ale obsahuje také stručné a trefné poznámky k jednotlivým problematickým otázkám, nechybí ani jednoduché příklady či tabulky důležité pro komplexní

pochopení a vysvětlení pojmů, které jsou pro studenty mnohdy velmi abstraktní. Knihu lze tedy čtenáři jedině doporučit.

Autorka je interní doktorandkou katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Koupit lze ZDE.