oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Statistická komparace advokátní profese ve vybraných evropských státech

autor: JUDr. Eva Indruchová
publikováno: 04.08.2013

Na zasedání Rady evropských advokátních komor (CCBE) dne 22. března 2013 byla představena publikace „Legal Profession: Key figures of six countries of the European Union – 2013“. Jedná se o příručku, která obsahuje aktuální statistická data týkající se advokátů v šesti členských zemích Evropské unie, konkrétně v Německu, Itálii, Španělsku, Francii, Lucembursku a Belgii.

Tuto iniciativu lze považovat za krok správným směrem a za příležitost získat obecný přehled a orientaci o situaci advokátní profese ve vybraných zemích Evropské unie. Zajímavé je pak i srovnat statistická data s údaji za ČR, které ČAK pečlivě monitoruje prostřednictvím svého odboru matriky.

Přestože se na první pohled může zdát získání a srovnání statistických údajů jednoduché, ve skutečnosti je takový proces značně obtížný. V prvé řadě je problematická již sama definice advokáta, která se v jednotlivých evropských státech po technické stránce liší, a to především v souvislosti s pomyslnou dělící čárou mezi „advokátem“ a „advokátním koncipientem“ tak, jak toto dělení známe z naší praxe. V některých zemích jsou tedy do počtu advokátů zahrnováni i advokátní koncipienti v našem pojetí. Další komplikací je např. fakt, že se do projektu nezapojily všechny regionální komory v jednom státě tak, aby bylo možné získat údaje o celé zemi. To je případ Belgie, za kterou jsou k dispozici pouze údaje získané od francouzsky a německy mluvících advokátních komor, nikoliv však již od jejich holandsky mluvících kolegů.

Počet advokátů

Předložené statistické výsledky studie se týkají reprezentativního vzorku 496 110 advokátů, což představuje celkem 52,7 % všech advokátů v členských zemích EU (údaje za rok 2010).
Konkrétní počty advokátů v jednotlivých zkoumaných státech přibližuje tabulka níže:

Počet advokátů      
ZEMĚ 2009 2010 2011
Německo 150 377 153 251 155 679
Belgie     7 112     7 188     7 344
Španělsko 118 775 125 208 130 638
Francie   50 314   51 758   53 744
Itálie 152 097 156 934 162 820
Lucembursko     1 695     1 771     1 884

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013

 

Jako stát s největším počtem advokátů mezi zkoumanými zeměmi se umístila Itálie se svými celkem 162 820 advokáty v roce 2011. Následuje Německo a Španělsko.

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013 a odbor matriky ČAK

Pro srovnání, v ČR bylo v r. 2011 registrováno celkem 9526 advokátů.

ZEMĚ 2009 2010 2011
ČR 8802 9180 9526

Zdroj: odbor matriky ČAK

Pro úplnost, dle údajů k 31. 12. 2012 bylo advokátů v ČR 9788 a advokátních koncipientů 3485, celkem tedy 13 273 advokátů a advokátních koncipientů.

Jak je patrné z výše uvedených tabulek, v průběhu tříletého zkoumaného období (rok 2009 až 2011) zaznamenala kaž­dá země nárůst počtu advokátů. Tento trend se týká i České republiky:

Zdroj: odbor matriky ČAK

Pokud ovšem vezmeme v úvahu počet advokátů na 100 000 obyvatel dané země, do čela žebříčku se dostává Lucembursko, Španělsko a teprve pak následuje Itálie. Lucembursko v roce 2011 evidovalo 359 advokátů na 100 000 obyvatel. Jedním z vysvětlení tohoto vysokého počtu je rozloha této země a dále fakt, že v Lucembursku je sídlo Soudního dvora Evropské unie a Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu.

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013 a odbor matriky ČAK

Naopak Francie zaznamenala nejnižší počet advokátů, dokonce s počtem nižším než 100, konkrétně 84 advokátů na 100 000 obyvatel v roce 2011. To je méně než v České republice, kde v roce 2011 působilo na 100 000 obyvatel 90 advokátů.

Počet advokátů na 100 000 obyvatel
ZEMĚ 2009 2010 2011
Německo 184 187 191
Belgie 164 164 167
Španělsko 263 265 278
Francie 79 82 84
Itálie 250 260 270
Lucembursko 337 346 359

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013

Pro srovnání údaje za ČR:

ZEMĚ 2009 2010 2011
ČR 84 87 90

Zdroj: odbor matriky ČAK

V úvahu je nutné vzít i regionální rozdíly napříč jednotlivými státy. Advokáti jsou nejvíce koncentrováni v rezidenčních oblastech. Ukázkovým případem je Francie, která vykazuje maximální odchylku mezi minimálním a maximálním rozpětím počtu advokátů na 100 000 obyvatel. Tento fenomén lze přičítat skutečnosti, že Francie má velmi silnou správní a hospodářskou organizaci centralizovanou v jejím hlavním městě Paříži. V Německu se počet advokátů liší i s ohledem na jednotlivé federální státy – nejnižší počet byl zaznamenán v Sasku-Anhaltsku a naopak nejvyšší v Hamburku. V České republice jsou zásadní rozdíly mezi jednotlivými kraji. Dle údajů ke dni 31. 12. 2012 na prvním místě v počtu advokátů i advokátních koncipientů figuruje Hlavní město Praha, následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Nejnižší počet advokátů se nachází v kraji Karlovarském a nejnižší počet advokátních koncipientů na Liberecku.

Celkový počet aktivních advokátů a advokátních koncipientů v ČR dle krajů ke dni 31. 12. 2012:

Advokáti Advokátní koncipienti
Kraj počet Kraj počet
Hlavní město Praha 4816 Hlavní město Praha 1998
Jihočeský 345 Jihočeský 88
Jihomoravský 1169 Jihomoravský 456
Karlovarský 133 Karlovarský 45
Královéhradecký 286 Královéhradecký 78
Liberecký 163 Liberecký 35
Moravskoslezský 638 Moravskoslezský 193
Olomoucký 328 Olomoucký 109
Pardubický 201 Pardubický 60
Plzeňský 361 Plzeňský 156
Středočeský 563 Středočeský 91
Ústecký 310 Ústecký 78
Vysočina 189 Vysočina 40
Zlínský 286 Zlínský 58
celkem 9788 celkem 3485

Zdroj: odbor matriky ČAK

Počet žen v advokacii

Graf níže seznamuje s počtem žen v advokacii. Nejvíce žen – advokátek má Itálie, následuje Španělsko a Německo. Ve všech analyzovaných zemích má tento ukazatel rostoucí trend.

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013 a odbor matriky ČAK

Daleko ilustrativnějším a zajímavějším ukazatelem je však poměr žen vůči mužům v advokacii. Francie je jedinou zemí, která má dokonce více advokátek než advokátů: v roce 2011 tvořily advokátky plných 51,9 % z celkového počtu. Nejméně advokátek v poměru k mužům má Německo, konkrétně pouze 32 %. Následuje Česká republika. Počet advokátek však i v České republice nadále stoupá.

PODÍL ŽEN V %      
ZEMĚ 2009 2010 2011
Německo 31,1 31,6 32
Belgie 44,3 - 45,4
Španělsko 38,7 40,2 -
Francie 50,5 51,2 51,9
Itálie 40,7 41,4 42
Lucembursko 45,9 45,7 46,9

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013

Pro srovnání opět údaje za ČR:

ZEMĚ 2009 2010 2011
ČR 36,3 37 37,6

Zdroj: odbor matriky ČAK

Počet advokátních komor

Ve všech šesti analyzovaných zemích existuje více než jedna advokátní komora. Nejvíce advokátních komor má Francie a Itálie – jejich počet se blíží ke dvěma stům.

ZEMĚ 2009 2010 2011
Německo 28 28 28
Belgie  27 27 27
Španělsko 83 83 83
Francie 181 178 161
Itálie 165 165 165
Lucembursko 2 2 2

Zdroj: Legal Profession: Key Figures of Six Countries of the European Union – 2013

Ve většině případů se jedná o jednu národní komoru a regionální komory, tento princip je tedy založen na regionálním přístupu. Rozděleny jsou tak i kompetence, a to mezi národní komory a regionální komory. V některých případech však existují pouze regionální komory. Je tomu tak v Belgii. Zákon ze 4. července 2001 rozdělil původní belgickou národní advokátní komoru do dnešních dvou regionálních komor: Ordre des Barreaux Francophone et Germanophone (OBFG), která reprezentuje francouzsky a německy mluvící advokátní komory, a Orde van Vlaamse Balies (OVB), reprezentující holandsky mluvící advokátní komory. Obě tyto regionální advokátní komory tvoří belgickou delegaci při CCBE. Prací na statistické příručce se však účastnila pouze OBFG.

Pro Německo je naopak charakteristický silný vliv advokátních asociací na dobrovolné bázi. Existuje jich celkem 255 a všechny jsou členy zastřešující asociace Deutcher Anwalverein (DAV), což je soukromé sdružení, které prosazuje zájmy advokátů již od roku 1871. Je tak významnou organizací vedle národní německé advokátní komory Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), jež zastřešuje 27 regionálních komor. BRAK i DAV jsou obě členem CCBE a obě mají i své zástupce v Bruselu. Obě se také zapojily do statistického projektu na tvorbě analyzované příručky.

Nutno podotknout, že pracovní skupina výše uvedených šesti zemí, jež byla vytvořena v roce 2010, již zahájila práce na další publikaci s cílem, aby se v budoucnosti na průzkumu advokátní profese podílelo co nejvíce evropských advokátních komor a byly tak k dispozici co nejširší informace napříč Evropou.

JUDr. Eva Indruchová, odbor mezinárodních vztahů ČAK