oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stanoviska k NOZ: K seznamu ujednání o manželském majetkovém režimu

publikováno: 28.04.2014

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 1. 3. 2013 - k seznamu ujednání o manželském majetkovém režimu.

Dotčené ustanovení:

§ 721 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“).

Stanovisko:

Do veřejného seznamu se budou zapisovat i soudem zaslaná rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Nebude třeba, aby k zápisu došlo až na žádost obou manželů (§ 721 odst. 1 NOZ).

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 721 odst. 1 se: „smlouva o manželském majetkovém režimu zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů.“

Jelikož zápis do veřejného seznamu bude mít ty účinky, že třetí osoby nebudou moci namítat, že se zápisem do seznamu nebyly seznámeny, je logické a jediné možné, aby se do veřejného seznamu zapisovala i rozhodnutí soudu, i když to z paragrafového znění NOZ výslovně nevyplývá. Na druhou stranu ustanovení NOZ nestanoví obsah zde uvedeného veřejného seznamu, tedy nestanoví, že do veřejného seznamu se zapisují jen smlouvy o manželském majetkovém režimu. Připravovaná novela notářského řádu (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti - návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, který nabude účinnosti ke dni 1. ledna 2014) tak již počítá s možností zápisu soudního rozhodnutí o manželském majetkovém režimu do veřejného seznamu.

Po nabytí účinnosti NOZ bude zachována pro účely řízení o pozůstalosti neveřejná Centrální evidence manželských smluv (jako tzv. Evidence listin o manželském majetkovém režimu dle přechodného ustanovení odst. 3 připravované novely notářského řádu) jako evidence všech smluv o manželském majetkovém režimu a nově též všech soudních rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Zároveň však vznikne i veřejný seznam (tzv. Seznam listin o manželském majetkovém režimu) dle ustanovení § 721 NOZ. Neveřejný i veřejný seznam tak budou existovat paralelně. V Seznamu listin o manželském majetkovém režimu bude vedena nejen evidence, ale i sbírka listin jednak smluv o manželském majetkovém režimu a jednak rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu (§ 35j odst. 1 návrhu novely notářského řádu). Notářská komora pak provede zápis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do seznamu na základě soudem zaslaného stejnopisu rozhodnutí v elektronické podobě. Soud notářské komoře zašle stejnopis rozhodnutí bez odůvodnění (§ 35k odst. 3 návrhu novely notářského řádu). Nebude tedy třeba, aby k zápisu rozhodnutí došlo až na žádost obou manželů (§ 721 odst. 1 NOZ).

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/.