oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stanoviska k NOZ: K náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů

publikováno: 11.07.2014

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 - k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů

Dotčená ustanovení:

- § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

- § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o daňovém poradenství“)

- § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „zákon o advokacii“)

 Stanovisko:

„Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou je škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a povinnost k její náhradě se řídí přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii či zákoně o daňovém poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo radou podle § 2950 NOZ se neuplatní.“

Odůvodnění:

Ustanovení § 2950 NOZ stanovuje, že „[k]do se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“

Advokát v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 zákona o advokacii je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky, a to ve všech věcech. Podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii „[a]dvokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem; odpovědnost těchto osob za škodu způsobenou zaměstnavateli podle zvláštních právních předpisů tím není dotčena.“ Daňový poradce v souladu s § 1 písm. a) zákona o daňovém poradenství poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech které s daněmi přímo souvisejí. Podle § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství „[d]aňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.“

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona o advokacii a § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství jsou ve vztahu speciality k § 2950 NOZ. Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem při výkonu jejich profese neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou je škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a povinnost k její náhradě se řídí přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii či zákoně o daňovém poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo radou podle § 2950 NOZ se neuplatní, protože pro tyto profese příslušné profesní zákony stanoví povinnost k náhradě škody jinak a podle zásady lex specialis derogat legi generali je třeba jim dát přednost.

Tak tomu bude i v jiných případech poskytování odborného poradenství, pokud zvláštní zákon stanoví zvláštní pravidla týkající se povinnosti nahradit škodu v souvislosti s poskytováním takového odborného poradenství.

 

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/.