oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stanoviska k NOZ: K § 3037

publikováno: 21.04.2014

Stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 12. 2012 k přechodnému ustanovení § 3037 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Platné znění § 3037 NOZ

Dozvěděla-li se osoba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o porušení svého práva na jméno, čest, pověst nebo o porušení obdobného soukromého poměru a o tom, kdo je porušil, nebo měla-li a mohla se o tom přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dozvědět, počne lhůta k zániku práva na jeho ochranu běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Slovní spojení - počne lhůta k zániku práva na jeho ochranu běžet - naznačuje prekluzi. V tomto ustanovení by se ale spíše mělo jednat o promlčení práva na odčinění újmy vzniklé na osobnostních právech. Osobnostní práva jsou však v souladu s NOZ sama o sobě nepromlčitelná. Promlčuje se pouze majetkoprávní nárok z nich vzniklý.

Vývoj právní úpravy

Text návrhu nového občanského zákoníku z roku 2005 v hlavě V, dílu 2, oddílu 3, obsahoval následující ustanovení § 524 odst. 1:

„Právo na ochranu jména, pověsti a soukromých poměrů osoby podle části první zaniká, nebylo-li uplatněno do jednoho roku ode dne, kdy se dotčený dozvěděl, nebo měl a mohl dozvědět o tom, že jeho právo bylo porušeno, a kdo je porušil.“

Podobné znění navrhované prekluze ochrany osobnostních práv (pouze doplněný o právo na ochranu cti) obsahoval i návrh textu NOZ z roku 2007. Text návrhu NOZ z roku 2009 poté obsahoval ve svém ust. § 591 prodloužení prekluzivní lhůty na 3 roky, když uváděl, že „Právo na ochranu jména, pověst, cti a soukromých poměrů osoby podle části první zaniká, nebylo-li uplatněno do tří let ode dne, kdy se dotčený dozvěděl, nebo měl a mohl dozvědět o tom, že jeho právo bylo porušeno a kdo je porušil.“ Výše uvedená ustanovení však již nebyla do verze návrhu nového občanského zákoníku z roku 2011 a do dalších verzí přejata. Schválený zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, namísto toho výrazným způsobem zredukoval úpravu prekluze v konkrétních ustanoveních a obsahuje § 612, které stanoví promlčení práva (nikoli prekluzi) na odčinění újmy vzniklé na osobnostních právech takto:

„V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech.“

Závěr:

Schválené ustanovení § 612 NOZ již nebylo zpětně reflektováno v předmětném přechodném ustanovení § 3037 NOZ, kde zůstala původní úprava prekluze práva na ochranu osobnosti. Prekluzi práva na ochranu osobnosti obsahovalo ustanovení § 524 odst. 1 návrhu nového občanského zákoníku z roku 2005 a následující verze do roku 2011. Verze návrhu NOZ z roku 2011 a následně schválený text zákona již tuto úpravu nepřevzaly, přičemž schválený NOZ zakotvuje nepromlčitelnost osobnostních práv a upravuje promlčení pouze u práv na odčinění újmy způsobené na těchto právech. Přechodné ustanovení § 3037 NOZ tedy lze z tohoto důvodu považovat za obsoletní.

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/.