oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stanislav Malý: Stavební zákon. Komentář

autor: JUDr. Vladimíra Krejčová
publikováno: 24.10.2013

Wolters Kluwer ČR, Praha 2013, 2., aktualizované vydání, 896 stran, 1785 Kč.

Komentář navazuje na publikaci Nový stavební zákon s komentářem, vydanou nakladatelstvím ASPI, a. s., v roce 2007, která seznamovala pracovníky stavebních úřadů, stavebníky, zhotovitele, projektanty, pracovníky investičních útvarů, autorizované inspektory i další zájemce o tuto problematiku z řad široké odborné veřejnosti s novou právní úpravou v oblasti stavebního práva, a to se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který s účinností od 1. 1. 2007 nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Druhé vydání knihy reaguje na vydání zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, jímž byla s účinností od 1. 1. 2013 provedena poměrně rozsáhlá novela stavebního zákona.

Předmětem druhého vydání není stejně jako vydání prvního výklad problematiky územního plánování v „užším“ slova smyslu – konkrétně ustanovení § 18 až 75 zákona. Z části třetí nazvané Územní plánování je pozornost zaměřena pouze na část hlavy třetí, a to díl čtvrtý – Územní rozhodnutí, díl pátý – Územní řízení, díl šestý – Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území a díl sedmý – Úprava vztahů v území. Výjimkou je jen ustanovení § 21 – Územně plánovací informace – z hlavy druhé třetí části (Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování).

Komentář se soustřeďuje především na změny, které přinesl výše uvedený zákon č. 350/2012 Sb. Jejich podrobný výklad je tak praktickou pomůckou při aplikaci novelizovaných ustanovení zákona v praxi a pomocníkem, který pomáhá eliminovat rizika možných chyb.

Stejně jako předchozí publikace obsahuje i druhé vydání kromě vlastního komentáře (výkladu jednotlivých ustanovení), zaměřeného především na poslední rozsáhlé změny, rovněž přehled souvisejících ustanovení stavebního zákona a přehled ustanovení souvisejících právních předpisů. Rozšířen je zároveň i výběr judikatury. U jednotlivých ustanovení jsou nově uvedena rozhodnutí z rozhodovací praxe soudů, která se již vztahují k zákonu č. 183/2006 Sb.

Operativním zpracováním komentáře v návaznosti na nabytí účinnosti rozsáhlé změny základního předpisu na úseku územního plánování, územního řízení a stavebního řádu autorem i jeho vydáním nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s., se tak veřejnosti dostává pomocník, který jim nejen usnadňuje orientaci v těchto změnách, ale vede je i k jejich správné aplikaci.

 

JUDr. Vladimíra Krejčová, vedoucí právního oddělení odboru stavebního Magistrátu hlavního města Prahy

Můžete objednat  Z D E