oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU: K výkladu pojmu manžel nebo manželka

publikováno: 27.04.2018

Podle generálního advokáta M. Watheleta zahrnuje pojem „manžel nebo manželka“ pro účely svobody pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků i manžela nebo manželku stejného pohlaví. I když se členské státy mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda povolí manželství pro osoby stejného pohlaví, nemohou bránit svobodě pobytu občana Unie tím, že jeho manželi nebo manželce stejného pohlaví, se státní příslušností země mimo Evropskou unii, odmítnou udělit právo trvalého pobytu na svém území.

Stanovisko generálního advokáta ze dne 11. 1. 2018 ve věci C-673/16, Relu Adrian Coman a další v. Inspectoratul General pentru Imigrări a další 

Z odůvodnění: 

Relu Adrian Coman, rumunský státní příslušník, a Robert Clabourn Hamilton, státní příslušník Spojených států amerických, po čtyři roky společně bydleli ve Spojených státech a poté v roce 2010 uzavřeli sňatek v Bruselu (Belgie). V prosinci 2012 požádali R. A. Coman a jeho manžel rumunské orgány o vydání dokumentů nezbytných k tomu, aby R. A. Coman mohl v Rumunsku pracovat a mít tam trvalý pobyt společně se svým manželem. Tato žádost byla založena na směrnici o právu na volný pohyb, která manžela nebo manželku občana Unie, jenž této svobody využil, opravňuje k tomu, aby svého manžela doprovázel/a do členského státu, ve kterém tento manžel pobývá.

Rumunské orgány ovšem odmítly R. C. Hamiltonovi udělit toto právo pobytu zejména proto, že v Rumunsku nemůže být považován za „manžela nebo manželku“ občana Unie, neboť tento členský stát neuznává manželství mezi osobami stejného pohlaví.

R. A. Coman a R. C. Hamilton proto podali k rumunským soudům žalobu proti rozhodnutí rumunských orgánů. Curtea Constituţională (rumunský Ústavní soud), kterému byla v rámci tohoto sporu předložena námitka protiústavnosti, se Soudního dvora EU táže, zda R. C. Hamiltonovi jakožto manželovi občana Unie, který využil svobody pohybu, musí být v Rumunsku uděleno právo trvalého pobytu.

Generální advokát Melchior Wathelet předně upřesňuje, že jádrem sporu není právní otázka legalizace manželství mezi osobami stejného pohlaví, nýbrž otázka volného pohybu občanů Unie. I když se přitom členské státy mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda ve vnitrostátním právním řádu upraví či nikoli manželství pro osoby stejného pohlaví, musí dodržovat povinnosti, které pro ně vyplývají ze svobody pohybu občanů Unie.

Dále generální advokát konstatuje, že směrnice za účelem vymezení postavení „manžela nebo manželky“ neobsahuje žádný odkaz na právo členských států, takže tento pojem musí být vykládán autonomním a jednotným způsobem v celé Unii. V této souvislosti generální advokát zdůrazňuje, že pojem „manžel nebo manželka“ ve smyslu směrnice odkazuje na vztah založený uzavřením manželství, přičemž se jedná o pojem neutrální z hlediska pohlaví dotyčných osob a nezávislý na místě, kde bylo manželství uzavřeno. V tomto kontextu dospívá generální advokát k závěru, že s ohledem na obecný společenský vývoj posledního desetiletí v členských státech Unie v otázce povolování manželství mezi osobami stejného pohlaví je judikatura Soudního dvora, podle které „pojem ‚manželství‘ v souladu s definicí všeobecně přijímanou členskými státy označuje svazek dvou osob rozdílného pohlaví“, nadále neudržitelná.

Generální advokát poukazuje i na to, že pojem „manžel nebo manželka“ nutně souvisí s rodinným životem, který je stejným způsobem chráněn Listinou základních práv Evropské unie i Evropskou úmluvou o lidských právech. V tomto ohledu generální advokát připomíná, že Evropský soud pro lidská práva uznal, že homosexuální páry mohou vést rodinný život a že jim musí být dána možnost domoci se právního uznání a právní ochrany jejich svazku.

ESLP rovněž rozhodl, že v oblasti sloučení rodiny nemůže cíl spočívající v ochraně tradiční rodiny odůvodnit diskriminaci na základě sexuální orientace.

Za těchto podmínek dospěl generální advokát k názoru, že pojem „manžel nebo manželka“ ve smyslu směrnice zahrnuje i manžely nebo manželky stejného pohlaví. V důsledku toho může taková osoba i trvale pobývat na území členského státu, ve kterém se usadil/a její manžel/ka coby občan Unie, který využil svobody pohybu. Tento závěr platí i pro stát původu tohoto občana, vrací-li se do něj poté, co trvale pobýval v jiném členském státě, ve kterém rozvinul nebo upevnil rodinný život, stejně jako R. A. Coman s R. C. Hamiltonem v projednávaném případě.

 

Rozhodnutí zpracovala JUDr. HANA RÝDLOVÁ.