oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné

autor: doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
publikováno: 15.10.2015

Wolters Kluwer, a. s., Praha 2014, s. 1040, 1138 Kč.

Nejnovější, v pořadí již sedmé vydání učebnice přináší ucelené zpracování obecné i zvláštní části trestního práva hmotného. Tým autorů pod vedením P. Šámala podává s vysokou odbornou erudicí výklad o základech trestní odpovědnosti, sankčním systému trestního práva a trestných činech obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku. 

Díl první je věnován materii obecné části trestního práva hmotného, včetně trestního práva mladistvých a právnických osob, jemuž je dán široký prostor v samostatných kapitolách. Přehlednou a srozumitelnou formou jsou v něm prezentovány jednotlivé instituty z oblasti základů trestní odpovědnosti i trestních sankcí, a to nejen optikou trestněprávní teorie a právní úpravy de lege lata, ale i prostřednictvím praktických příkladů, u nichž autoři též vysvětlují jejich řešení, a rovněž i judikatury české a evropské. K pochopení výkladu pak bezesporu přispívají exkursy do přechozích právních úpravy, statistické údaje či přehledové tabulky, stejně jako úvahy de lege ferenda.

Shodně je koncipován výklad zvláštní část trestního práva hmotného, jež je obsahem druhého dílu učebnice. Ten je věnován rozboru skutkových podstat jednotlivých trestných činů upravených ve třinácti hlavách zvláštní části trestního zákoníku. Formou praktických příkladů zařazených do úvodu jednotlivých kapitol má čtenář též možnost vyzkoušet si právní kvalifikaci v nich popsaného skutku a správnost řešení si i následně ověřit. K pochopení materie přispívají rovněž tabulky obsahující srovnání vybraných trestných činů, např. porovnání jednotlivých typů usmrcení člověka (str. 554), drogových trestných činů (str. 815) či trestných činů proti životnímu prostředí (str. 835). Užitečné informace nalezne čtenář také v úvodu k druhému dílu učebnice, který mj. přináší výklad o kriminalitě, její struktuře a jejím vývoji, tedy propojuje trestněprávní materii s poznatky kriminologickými. Je v něm podán rovněž výklad o systematice zvláštní části trestního zákoníku a možných přístupech k ní, a to i formou exkursu do přechozí právní úpravy i vybraných úprav zahraničních.

Byť je učebnice primárně určena studentům právnických fakult, určitě ji ocení i odborná veřejnost z řad soudců, státních zástupců, advokátů a dalších odborných profesí. Čtenáře bezesporu zaujme nejen odborností výkladu, ale též jeho systematičností, srozumitelností a praktickým přesahem.

Autorka je vedoucí katedry trestního práva PF MU V Brně.

 

Koupit lze ZDE.