oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Robert Pelikán: Právní subjektivita

autor: doc. JUDr. Ivana Štenglová
publikováno: 14.03.2013

Wolters Kluwer ČR, Praha 2012, 188 stran, 293 Kč.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR uvádí na trh knihu Roberta Pelikána Právní subjektivita. Není to zdaleka jediné dílo tohoto autora. Připomeňme například uznávaný komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev, stejně jako celou řadu erudovaných časopiseckých článků. Lze říci, že Robert Pelikán spojuje ve svých publikacích velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlou znalostí dopadů posuzované právní úpravy do každodenní praxe.

Monografie Právní subjektivita vychází z doktorandské práce Roberta Pelikána a dále ji rozpracovává. Je proto logicky zaměřena více teoreticky než třeba komentář. Autor ale také důsledně pracuje s platnou právní úpravou, stejně jako s právní úpravou v novém zákoně o obchodních korporacích, včetně jejich kritického rozboru a námětů na jejich zlepšení.

V první kapitole monografie autor nastiňuje teoretická východiska, ze kterých je třeba při zkoumání právní subjektivity vycházet, a podrobuje je kritickému zkoumání. Následuje rozbor jednotlivých teorií právnických osob, od nejstarších až po novodobé, zakončený hodnocením přetrvávajícího sporu mezi fikčními a reálnými teoriemi. Třetí kapitola je věnována deduktivnímu vymezení právní subjektivity s důrazem na nezbytnost existence právního subjektu v mimoprávní realitě a na význam role zákonodárce pro zajištění fungování práva v této oblasti. Čtvrtá kapitola představuje právnické osoby jako objekt práva s rozlišením ve vztahu k osobám vznikajícím z vůle svých zakladatelů a k osobám vznikajícím ex lege.

Zatímco první čtyři kapitoly monografie se věnují převážně obecným otázkám, týkajícím se subjektivity právnických osob, pátá a šestá kapitola jsou zaměřeny na právnické osoby vznikající ve sféře obchodního práva. Pátá kapitola, nazvaná „Aplikace deduktivní teorie právní subjektivity v obchodním právu“, vyzdvihuje význam seskupení právnických osob pro dosažení cílů, kterým slouží, včetně překonávání hranic jednotlivých jurisdikcí. Vedle nesporných přínosů seskupení podnikatelských subjektů však autor nenechává stranou ani některé negativní jevy, které přinášejí do obchodního práva, a formuluje náměty na jejich možnou eliminaci.

Praktickým otázkám souvisejícím se zkoumanou problematikou je věnována i kapitola šestá, v níž autor rozebírá úpravu jednotlivých institutů souvisejících s právní subjektivitou v platném právu a v zákoně o obchodních korporacích. Předmětem zkoumání je např. velmi aktuální problematika péče řádného hospodáře, povinností společníků, smluvních koncernů apod., stejně jako další otázky podnikatelských seskupení.

Recenzovaná monografie je podle mého názoru velmi zdařilým dílem a bude nepochybně přínosem nejen pro knihovny právních teoretiků, ale i pro knihovny právníků věnujících se praktickým aspektům práva, zejména (ale nejenom) práva podnikatelských seskupení.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová, katedra obchodního práva Právnické fakulty UK Praha

 

Můžete objednat ZDE.