oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Prohlídka jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii – externí úložiště dat – „cloud“

publikováno: 17.12.2014

Místem výkonu advokacie nejsou prostory sloužící k úschově datových serverů. Zvýšená ochrana práv klientů advokáta upravená v ust. § 85b tr. řádu se uplatňuje pouze ve vztahu k provádění prohlídek v místě (prostorách), kde advokát vykonává advokacii a kde se také z tohoto důvodu pravidelně vyskytuje větší množství informací o klientech advokáta.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2014, č. j. Nt 615/2014 

Městský soud v Praze rozhodl ve veřejném zasedání dne 9. července 2014 v trestní věci obviněných Ing. Arch. J. A. a spol., o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. června 2014 na vydání rozhodnutí, kterým se nahrazuje souhlas zástupce České advokátní komory podle § 85b odst. 3 tr. řádu, takto: 

Podle § 85b odst. 9 tr. řádu se nahrazuje souhlas České advokátní komory stran seznámení se s obsahem listin a věcných důkazů ze strany policejního orgánu, a to Policie ČR, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, odbor daní, 2. oddělení pod č. j. OKFK-2392/TČ-2012- 251202, ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a) odst. 3 trestního zákoníku a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku ve věci obviněných Ing. Arch. J. A. a spol., které byly zajištěny při prohlídce jiných prostor na základě příkazu k prohlídce jiných prostor vydaných soudcem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. května 2014, sp. zn. 37 Nt 5055/2014 dne 30. května 2014 pod čísly položek:

7) otisk disku ze serveru ve skříni 31/11 server 02 hardisk Western digital

8) otisk disku ze serveru ve skříni 31/11 server 03 hardisk Western digital

9) otisk disku ze serveru ve skříni 31/12 server 01 hardisk Western digital

10) otisk disku ze serveru ve skříni 31/12 server 03 hardisk Western digital

11) otisk disku ze serveru ve skříni 31/12 server 04 hardisk Western digital a dne 2. června 2014 pod čísly položek:

12) otisk disku ze serveru ve skříni 31/11 server 4 HP DL 140 – hardisk Western digital

13) otisk disku ze serveru ve skříni 31/11 server 11 dell R – 210 hardisk Western digital

14) otisk disku ze serveru ve skříni 31/11 server 10 super micro hardisk Western digital

15) otisk disku ze serveru ve skříni 31/12 server 05 hardisk Western digital

16) hardisk z diskového pole č. 9 ve skříni 31/12 hardisk seagate Barracuda 1 zleva

17) hardisk z diskového pole č. 9 ve skříni 31/12 hardisk seagate Barracuda 2 zleva

18) hardisk z diskového pole č. 9 ve skříni 31/12 hardisk seagate Barracuda 3 zleva

19) hardisk z diskového pole č. 9 ve skříni 31/12 hardisk seagate Barracuda 4 zleva

20) hardisk z diskového pole č. 2 ve skříni 31/12 hardisk Western digital 1 zleva

21) hardisk z diskového pole č. 2 ve skříni 31/12 hardisk Western digital 2 zleva

22) hardisk z diskového pole č. 2 ve skříni 31/12 hardisk Western digital 3 zleva

23) hardisk z diskového pole č. 2 ve skříni 31/12 hardisk Western digital 4 zleva

24) flash disk s kontrolními součty. 

Odůvodnění:

Dne 6. června 2014 byl zdejšímu soudu doručen návrh Obvodního soudu pro Prahu 5 na vydání rozhodnutí, kterým by soudce zdejšího soudu nahradil souhlas zástupce České advokátní komory podle § 85b odst. 3 tr. řádu v trestní věci obv. J. A. a spol., neboť je zde důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a) odst. 3 trestního zákoníku a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. Ve stručnosti má jít o skutek, který je vymezen tak, že obvinění vytvořili síť společností blíže specifikovaných v předmětném návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5, které nevyvíjejí žádnou činnost, a podle smyšlených údajů byla za tyto společnosti vytvářena daňová přiznání. Na základě těchto smyšlených daňových přiznání byly skupině společností vypláceny vysoké nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty. Takto vyplacené prostředky měly být po připsání na účet těchto společností následně dále přeposílány za účelem zastření původu těchto prostředků a jejich legalizací do dalších podnikatelských aktivit. Od roku 2009 do roku 2012 měla být touto trestnou činností způsobena škoda ve výši 0,7 mld. Kč.

Dne 26. května 2014 byla zahájena předmětná prohlídka jiných prostor, která pokračovala až do 2. června 2014 na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne
21. května 2014, sp. zn. 37 Nt 5055/2014. Prohlídka proběhla na adrese XXXXX, resp. XXXXX – stavba občanského vybavení – parcelní číslo XXXXX číslo LV XXXXX, vlastník objektu společnost P. N., a. s., konkrétně prostory označené jako RP 31/12 a RP 31/11 sloužící k úschově datových serverů spravovaných společností P., a. s. Dne 27. května 2014 předložil statutární zástupce společnosti P., a. s. listinu „Potvrzení o převzetí datových úložišť a klientských dat ze dne 1. dubna 2013“ s jeho podpisem, která obsahuje potvrzení o započtení správy datových úložišť vůči zúčastněné osobě U. L, advokátní kancelář, s. r. o. (Dříve: G. L., advokátní kancelář, s. r. o.). Listina obsahuje rovněž sdělení: „Bereme na vědomí, že datová úložiště mohou obsahovat údaje klientů advokátní kanceláře.“

Na základě této listiny se dostavili na místo výkonu prohlídky zástupci zúčastněné osoby U. L., advokátní kanceláře, s. r. o. a byla vyžádána součinnost České advokátní komory. Dne 27. května 2014 delegovaný zástupce České advokátní komory Mgr. Petr Svoboda odmítl tuto informaci ověřovat a z důvodu nemožnosti vyloučení porušení práv třetích stran neudělil souhlas k seznámení se s obsahem dat z datových úložišť, jak má na mysli ustanovení § 85b tr. řádu. V souvislosti s prohlídkou jiných prostor byly ke dni 30. května 2014 a 2. června 2014 zajištěny otisky disků, hardisky a flashdisk, podrobně uvedené ve výroku tohoto usnesení. Jedná se o nosiče informací zúčastněné P., a. s., která se podílela na vedení účetnictví společností, které měly čerpat nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty, a dále data společností, kterým měly být dále přeposílány finanční prostředky za účelem zastření původu těchto prostředků. S ohledem na tuto skutečnost pak podalo Městské státní zastupitelství v Praze podnět ze dne 4. června 2014, sp. zn. 1 KZV 215/2013, u Obvodního soudu pro Prahu 5 k podání návrhu na nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory rozhodnutím soudce. Obvodní soud pak tento návrh u zdejšího soudu podal, a to ke dni 6. června 2014. Všechny lhůty stanovené v § 85b
tr. řádu byly zachovány.

V prvé řadě je nutné upozornit, že ze spisového materiálu žádným způsobem nevyplývá, že se mělo jednat o prohlídku jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii. Jedná se o úložiště serverů externí účetní společnosti, tedy místo, které ze své povahy není místem, kde advokát vykonává advokacii. Soud si je při této úvaze vědom vyvíjející se judikatury i rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. dubna 2014, sp. zn. 6 To 24/2014, a vzal v potaz, že advokát může také vykonávat advokacii na místech odlišných od svého registrovaného sídla u České advokátní komory, přesto však dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě se o takové místo nejedná a nebyla splněna podmínka dle § 85b odst. 1 tr. řádu. Při výkladu znaku „výkon advokacie“ dle § 85b odst. 1 tr. řádu se zdejší soud opřel o ustanovení § 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, tedy, že tímto je poskytování právních služeb. V ustanovení § 1 odst. 2 citovaného zákona je pak uvedeno, co se rozumí poskytováním právních služeb, kdy se jedná o zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Z toho vyplývá, že místo výkonu advokacie rozhodně nejsou prostory sloužící k úschově datových serverů. Zde je nutné zdůraznit, že nestačí pouze možnost, že se v prostorách mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 30. října 2013, sp. zn. 3 Tdo 947/2013, judikoval, že zvýšená ochrana práv třetích osob (klientů advokáta), upravená v § 85b tr. řádu, se uplatňuje pouze ve vztahu k provádění prohlídek v místě (v prostorách), kde advokát vykonává advokacii, a kde se z tohoto důvodu pravidelně vyskytuje větší množství informací o klientech advokáta. V případě, že by měl být chráněn rovněž „jiný prostor, pokud se zde mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti“, nebyl by důvod, aby ustanovení § 85b odst. 1 tr. řádu obsahovalo podmínku „v nichž advokát vykonává advokacii“. Výkladem zákona tak nelze dospět v tomto konkrétním případě k jinému než shora uvedenému závěru. Je nutné si uvědomit, že jedním z cílů úpravy je sice poskytnout ochranu listinám, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, ale úprava sleduje především případy, kdy se v prostorách advokátní kanceláře provádí prohlídka a advokát není osobou, která je podezřelá nebo obviněná z trestného činu a kdy orgány činné v trestním řízení takto mohou získat důvěrné informace důležité pro přípravu obhajoby jeho klienta, který je tímto podezřelým nebo obviněným, a tak zasáhnout do práva na obhajobu, a tím oslabit nebo zcela prolomit požadavek mlčenlivosti advokáta a potažmo tak zasáhnout do rovnosti zbraní v trestním řízení.

Z toho jednoznačně vyplývá, že se nejedná o tuto situaci, když postup dle § 85b a násl. tr. řádu v tomto případě byl do jisté míry subjektivně vyvolán jednáním třetích osob, a to zúčastněnými osobami a přítomností zástupce České advokátní komory, kteří se na místo prohlídky jiných prostor dostavili až v jejím průběhu a domáhali se postupu dle § 85b a násl. tr. řádu. Orgány činné v trestním řízení však přistupovaly k prohlídce jiných prostor od počátku správně bez toho, aniž by byl postup dle § 85b tr. řádu nutný. Nelze připustit, aby zvýšenou ochranu se všemi důsledky (např. povinnost soudu seznámit se s obsahem listin) vyvolala pouhá přítomnost zástupce České advokátní komory, který neudělí souhlas, pokud je evidentní, že se nejedná o prostor, v nichž advokát vykonává advokacii. Takový přístup by znamenal příliš extenzivní výklad tohoto ustanovení a bezbřehou ochranu povinnosti mlčenlivosti, což by nakonec vyústilo v bezbrannost orgánů činných v trestním řízení vůči případným obstrukčním jednáním. Takový postup by rovněž neumožňoval projednávat trestní věci urychleně bez zbytečných průtahů, což je jedna ze základních zásad trestního řízení.

Cílem úpravy je tak nejen ochrana povinnosti mlčenlivosti advokáta, ale také to, aby pachatelé trestné činnosti nemohli zneužít povinné mlčenlivosti advokáta tím, že s jeho vědomím cíleně páchají trestnou činnost a prostor jeho kanceláře využívají jako krytí, domnívaje se, že jim díky mlčenlivosti poskytuje dostatečnou ochranu před orgány činnými v trestním řízení, jak judikoval Ústavní soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 24. března 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13. Je tedy evidentní, že povinnost mlčenlivosti advokáta a její ochrana není bezbřehá, jak tomu nasvědčuje i vývoj právní úpravy, např. přijetí zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Navíc, pokud jde o samotná data, o kterých je tvrzeno, že by se mohlo jednat o klientská data zúčastněné osoby U. L., advokátní kanceláře, s. r. o. K tomu soud uvádí, že ty musí projít znaleckým zkoumáním v rámci přípravného řízení, přičemž i znalec má povinnost mlčenlivosti k případným údajům, které se z těchto věcných důkazů dozví. V tomto konkrétním případě tak soud dospěl k názoru, že zcela zřetelně účel trestního řízení převažuje nad účelem povinné mlčenlivosti advokáta.

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro postup dle § 85b odst. 1 tr. řádu, jak shora uvedeno, soud se podrobněji nezabýval obsahem listin, tj. nosičů informací. Procesní postup však neumožňoval jiné vyřízení věci než nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory, protože jinak by se další řízení ocitlo v právní nejistotě. Soud tak nepostupoval dle § 86b odst. 6 tr. řádu, když Obvodní soud pro Prahu 5 byl k podání návrhu oprávněn, a rozhodnutí, kdy se k návrhu nepřihlíží, by mohlo ze strany České advokátní komory vyvolat postup dle § 85b odst. 2 tr. řádu, tedy navrácení nosičů informací advokátovi.

Pokud jde o námitky vůči návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5 o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory, zejména jeho nedostatečnou určitost, soud zde musí konstatovat, že takové vady v návrhu neshledal. Návrh obsahuje veškeré předepsané náležitosti a nosiče informací jsou dostatečně konkretizovány tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení. Absence zájmových slov není nutnou součástí návrhu a netvoří i s ohledem na konkrétní okolnosti případu žádnou překážku o návrhu rozhodnout. I pro další námitky platí, že důvodnost takových námitek soud rovněž neshledal. Dle názoru soudu byla prohlídka provedena ve správných prostorách. V návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5 o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory i dalších listinách byl předmětný jiný prostor dostatečně konkretizován mimo jiné číslem popisným. Objekt se nachází na spojnici ulic X. a Y., a byl by i bez tohoto údaje nezaměnitelně identifikován. Domovní prohlídka pak proběhla právě v tomto objektu. Pokud zúčastněná osoba argumentovala přípisem policejního orgánu, dle kterého měla Česká advokátní komora vrátit nosiče informací vlastníkovi, pak k takovému argumentu se soud nebude vyjadřovat vůbec, vzhledem k tomu, že tento přípis, zúčastněnou osobou soudu k podpoře svých tvrzení předložený, byl policejním orgánem následně označen za zjevný padělek. Závěrem soud uvádí, že postupoval dle ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, nikoli dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který se váže na postup v civilním soudním řízení v souvislosti s daňovou kontrolou (srov. § 255 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). S ohledem na výše uvedené skutečnosti pak dospěl soud k závěru, že neudělený souhlas zástupce ČAK lze v plném rozsahu nahradit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná (§ 85b ve spojení s § 141 odst. 2 tr. řádu).

 

Právní věta redakce.