oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

autor: Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.
publikováno: 26.02.2014

Wolters Kluwer, Praha 2013, 2., aktualizované a rozšířené vydání, 460 stran, 730 Kč.

Publikace z knižní řady „Přehledy ju­dikatury“ je aktualizací a rozšířením pů­vodního vydání z roku 2005. Věnuje se oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce, v níž dochází k realizaci práv, jež by­la přiznána v řízeních nalézacích. Pro­to zde vystupuje do popředí požadavek právní jistoty, umožňující zvolit co nej­nej­efektivnější, zákonu odpovídající stra­tegii. Přitom se zároveň jedná o oblast, která nezůstává stranou novelizačních snah zákonodárce. Z tohoto důvodu je významná existence uceleného přehledu judikatury, popisu vývojových tendencí a upozornění na rozporná rozhodnutí. 

Přehled judikatury je systematicky čle­něn do jednotlivých kapitol podle rela­tivně samostatných stadií exekučního ří­zení. Od popisu charakteru exekučního řízení a jeho zásad vede přes podmín­ky řízení, vlastnosti exekučního titulu, až k otázkám účastenství. Tam, kde je toho třeba, upozorňují autoři v připoje­ných komentářích na zásadní rozdíly me­zi výkonem rozhodnutí a exekucí. Zvý­šená pozornost je věnována z hlediska praxe vysoce významným úsekům, jaký­mi je rozhodování o odkladu a zejména rozhodování o zastavení exekuce. Násle­dují nejvýznamnější rozhodnutí, která se vyjadřují k úskalím jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí. Do zvláštní kapitoly jsou shrnuty žaloby vycházející z vykonávacího řízení, zejména poddlužnické žalo­by, žaloby z „lepšího práva“ a excindační žaloby. Publikace neopomíjí ani specifi­ka řízení před soudním exekutorem, ani souvislosti exekučního a insolvenčního řízení. Přehled je završen judikáty vyjad­řujícími se k nákladům exekuce a nákla­dům účastníků exekučního řízení. Jedná se o téma, které dlouhodobě přitahuje pozornost, ve zvýšené míře od doby za­hájení činnosti soudních exekutorů. Prá­vě rozhodovací činnost jak soudů obec­ních, tak Ústavního soudu se významně podílela na definování statutu exekutora a na ukotvení zásad, které lze považovat za výchozí v mnoha situacích rozhodo­vání o nákladech exekuce.

Ačkoliv se dílo snaží o aktuální pře­hled judikatury, neopomíjí ani ta klíčová rozhodnutí, která v průběhu let osvědči­la svoji platnost. Připomenout je v tomto směru možné závěry o procesní způsobi­losti nezletilého dítěte v řízení o výkon rozhodnutí k vymožení výživného nebo o postavení dlužníka povinného v řízení o výkon rozhodnutí přikázáním pohledáv­ky Stejně tak již v polovině osmdesátých let minulého století byla vyřešena otáz­ka výkonu rozhodnutí ve věci tzv. imisí způsobem, který je dodnes respektován.

Aktuální přínos práce spočívá v tom, že se snaží vysvětlit, jaké dosavadní zá­věry budou použity i při změně prove­dené zákonem č. 396/2012 Sb. s účin­ností od 1. 1. 2013. Uvedeným zákonem došlo k rozdělení pravomocí mezi soud ve výkonu rozhodnutí na straně jedné, a soudního exekutora v exekuci na stra­ně druhé. Dále bylo opuštěno rozho­dování o nařízení exekuce ve prospěch pouhého pověřování soudního exeku­tora. Tím vzrostl význam řízení o za­stavení exekuce. Nelze opomenout ani nové způsoby provedení exekuce, např. pozastavením řidičského oprávnění, ne­bo nový rozsah postižitelného majetku, zejména srážkami ze mzdy manžela po­vinného nebo přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžní­ho ústavu.

Stejně tak se autoři věnují další ak­tuální otázce, totiž dopadům tzv. spo­třebitelské novely zákona o rozhodčím řízení na vlastnosti rozhodčích nálezů jako exekučních titulů v exekučním ří­zení. Kde je toho třeba, podávají výklad i nového občanského zákoníku, jako je tomu například u běhu promlčecích lhůt nebo u dopadů smlouvy o zúžení společného jmění manželů.

Vybraná rozhodnutí však nejsou vždy přijímána nekriticky, autoři si mnohdy všímají jejich vzájemných rozporů. Ne­vyhýbají se ani těm rozhodnutím, kte­rá při řešení určité specifické situace překročila dosavadní výklad; příkladem budiž rozhodnutí umožňující přezkum skutkových okolností, na nichž je zalo­žen exekuční titul.

Z uvedených důvodů považuji „Pře­hled judikatury ve věcech výkonu roz­hodnutí a exekuce“ za komplexní dílo, které mapuje nejvýznamnější závěry soudní praxe na poli exekucí. Proto­že se na tyto závěry snaží dívat i z po­hledu aktuálních legislativních změn a nevyhýbá se náhledu na otázky ne­jednoznačně řešené, lze publikaci do­poručit všem, kteří se exekucemi prak­ticky zabývají.

Můžete koupit Z D E.

 

❖ Mgr. MIROSLAV HROMADA, Ph.D., soudce Krajského soudu v Plzni, odborný asistent Fakulty právnické ZČU v Plzni