oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Povinnost mlčenlivosti a problematika domovních prohlídek advokátů ve vybraných zemích EU

autor: Mgr. Kamila Hájíčková, odbor mezinárodních vztahů ČAK
publikováno: 29.10.2014

Odbor mezinárodních vztahů ČAK vypracoval komparativní studii týkající se problematiky povinnosti mlčenlivosti a domovních prohlídek, zejména zaměřenou na situaci, kdy jsou data uložena v elektronických úložištích, mimo prostory advokátní kanceláře. Odbor vycházel při zpracování této komparativní studie z rozsáhlého dokumentu CCBE s názvem „CCBE Comparative Study on Governmental Surveillance of Lawyer´s Data in the Cloud” ze 4. dubna 2014.(1)

Francie 

Povinnost mlčenlivosti je ve Francii velmi široká. Ve Francii je ochrana právních stanovisek a dokumentů garantována v oblasti advokacie zásadou profesního tajemství.

Princip profesní mlčenlivosti je všeobecný a absolutní. Není nikterak časově omezený a lze z něj uplatnit jen velmi málo výjimek. 

Profesní tajemství se vztahuje na všechny záležitosti, sporné i nesporné. Rozsah tohoto principu není limitován na právní stanoviska a komunikaci mezi advokátem a klientem, ale vztahuje se na všechny poznámky a dokumenty související s věcí, což mohou být i poznámky v diáři.

Povinnost mlčenlivosti, jak je uvedeno výše, se nevztahuje pouze na informaci sdělenou klientem advokátovi, ale také na informace sdělené protistranou, jejím advokátem či třetí stranou za předpokladu, že informace byla sdělena jako důvěrná.

Advokát nemůže být zbaven své povinnosti mlčenlivosti svým klientem, ani kýmkoliv jiným, zejména ne žádným úřadem. Je to advokátovo právo a povinnost. Zákon však stanoví výjimku, a to pro advokátovu obhajobu ve sporném řízení a v určitých případech (např. trestní řízení, občanské řízení týkající se profesní nedbalosti, spory o výši odměny).

Pokud soudce považuje za nutné provést prohlídku advokátní kanceláře, musí plně respektovat profesní tajemství. Prohlídka může být uskutečněna pouze za přítomnosti soudce pověřeného vyšetřováním případu a za přítomnosti předsedy advokátní komory. Pouze oni dva mohou nahlédnout do dokumentů před jejich zabavením, a to za účelem určení, zda dokumenty obsahují důvěrné informace, či nikoliv.

Předseda advokátní komory asistuje soudci při prohlídce a dohlíží nad tím, aby jakékoliv porušení profesního tajemství bylo zaznamenáno v protokolu. Sankce za neregulérní prohlídku je neplatnost příkazu a všech jednání. To samé se týká i serverů.

Co se týká problematiky odposlechů, advokát může být výjimečně odposloucháván, pokud má soudce podezření o jeho zapojení v trestné činnosti, a to před rozhodnutím o jeho odposlechu. Je tedy zřejmé, že advokát nemůže být odposloucháván preventivně za účelem toho, aby se takové podezření teprve zjistilo. Pokud je odposloucháván klient, jeho konverzace s advokátem nesmí být poslouchána, ani nahrávána.

Rakousko 

V případě prohlídek prostor advokáta je stanovena povinnost oznámit tuto skutečnost advokátní komoře, jejímž je advokát členem. Zástupci advokátní komory jsou přítomni po celou dobu prohlídky a zabavování. V případě, že jsou data uložena u třetích osob, mohou mít stejnou ochranu, jak již bylo popsáno u dat uložených fyzicky v prostorech advokáta. Především musí být data zkopírována a zapečetěna, odpečetění musí probíhat pod dohledem soudu. Uložená data musí být předmětem povinnosti mlčenlivosti. V tomto směru se doporučuje uzavřít s třetí osobou smluvní závazek. Vyšetřujícímu orgánu vyplývá ze zákona povinnost oznámit advokátovi, který je zákazníkem třetí strany, takovouto prohlídku.

V Rakousku existuje několik poskytovatelů cloudových služeb, ale žádný z nich nespadá ani pod regionální komory, ani pod rakouskou advokátní komoru. V roce 2013 proběhly na půdě komory diskuse o tom, že by ona sama poskytovala služby všem rakouským advokátům. Tento plán nebyl doposud realizován.

Dánsko 

Orgány činné v trestním řízení mohou žádat přístup k datům advokáta, a to z důvodu podezření ze spáchání trestného činu klientem či samotným advokátem. Přístup k datům musí povolit soud. Komunikace mezi klientem a advokátem podléhá v každém případě mlčenlivosti. Pokud advokát není podezřelý sám, mohou domovní prohlídky (včetně prohlídek dokumentů) probíhat pouze v případě, že se vyšetřování týká trestného činu, za který hrozí trest odnětí svobody, a kde se dá předpokládat, že důkaz, který má být zabaven, bude nalezen při domovní prohlídce. Advokát je o domovní prohlídce informován s výjimkou situace, kdy je podezřelý on sám. O domovní prohlídce u advokáta informuje klienta sám advokát. Domovní prohlídku povoluje soud. Lze provést prohlídku i bez soudního příkazu, ale pouze ve výjimečných případech (např. když je zde riziko, že může dojít ke ztrátě dat). I tak musí být soudní příkaz zpětně získán bezprostředně po prohlídce.

Majetek osob, které jsou vyloučeny z podání svědectví v daném případě (vč. advokáta), jakož i psané zprávy a podobná komunikace (sms, e-mail) mezi osobou podezřelou a advokátem nejsou předmětem prohlídek. Server a/nebo cloud je považován za „rozšíření“ kanceláře (prostor advokáta) a advokát má stejnou povinnost zajistit, aby data, která jsou uložena online/na serveru/na cloudu byla náležitě a řádně uložena jako data či spisy fyzicky uložené v kanceláři advokáta. To vše za předpokladu, že se server/cloud nachází na dánském území. V důsledku toho, mohou být poskytovatelé cloudových služeb požádáni o přístup k datům, a to ze strany vlády, avšak za předpokladu soudního příkazu. Samozřejmě komunikace mezi advokátem a klientem zůstává chráněna důvěrností. 

Německo 

Vyšetřování v prostorách advokáta vyžaduje předchozí povolení, které vydává příslušný soud, v jehož obvodě jsou předmětné prostory. Státní zástupce nebo policie mohou jednat i bez soudního povolení, a to v naléhavých případech stanovených v trestním řádu. Pokud zabavování probíhá bez soudního příkazu, je nutné jej získat během následujících tří dnů, pokud advokát nebyl přítomen nebo má proti němu námitky. Tajné prohlídky a zabavování nejsou možné. Utajená vyšetřovací opatření, jako např. odposlech, jsou možná pouze v případě, že advokát se sám podílí na spáchání trestného činu, napomáhá ke spáchání trestného činu, maření spravedlnosti nebo v případě trestného činu obchodování s kradeným zbožím.

Prohlídky dat uložených mimo prostory advokátní kanceláře (cloud) nejsou povoleny, pokud se týkají klientů a advokát není podezřelý ze spáchání trestného činu. Ochrana dat uložených mimo advokátní prostory není odlišná od podmínek uvedených výše. Ochrana těchto dat je odvozena od povinnosti mlčenlivosti a práva na odmítnutí poskytnutí důkazu. Třetí osoba (tedy např. poskytovatel cloudu) má zákonnou povinnost informovat advokáta o poskytnutí přístupu k datům. Pouze v případě, že oznámení představuje překážku spravedlnosti, je zakázáno. Nutno podotknout, že v určitých případech je použití cloudu advokátem bez souhlasu klienta považováno v Německu za zpřístupnění důvěrných informací třetím osobám. 

Finsko 

Advokátovi, vyjma obhájci v trestním řízení, může být nařízeno vypovídat v případech, kdy je státním zástupcem vznesena obžaloba za trestný čin, za který lze uložit odnětí svobody šest a více let nebo za účast při páchání takového trestného činu. Dokumenty mohou být zabavovány za podobných podmínek. Ustanovení, která upravují problematiku dokumentů, se vztahují i na dokumenty ve formě dat, např. informace, které jsou obsažené v technickém zařízení nebo jiném obdobném informačním systému.

V případě dat uložených mimo advokátní prostory není rozdíl od úpravy prohlídek prostor advokáta. Aplikují se stejná ustanovení. Data obhájce uložená na cloudu podléhají téže ochraně. 

Maďarsko 

Prohlídka v prostorách advokáta zaměřená na data klientů je možná pouze na základě soudního příkazu. Je zde nutná přítomnost státního zástupce. Soudní příkaz je nutný i v případě, že se takovéto dokumenty zabavují během prohlídky. Žádná psaná komunikace mezi klientem a obhájcem nesmí být zabavena, ani žádné interní poznámky advokáta nesmí být zabaveny (a to ani přes klientův souhlas). To neplatí, pokud je advokát spolupachatelem trestného činu či předmětné dokumenty jsou instrumentem ke spáchání trestného činu. Žádné oznámení před, ani po prohlídce není potřeba.

V souvislosti s nejzávažnějšími trestnými činy je možné provést tajnou prohlídku a zabavení. Advokát musí být informován, pokud toto oznámení neovlivní úspěšnost trestního řízení. V tomto případě je zapotřebí zvláštního rozhodnutí soudu s daleko přísnějšími procesními pravidly. Tyto prohlídky a zabavování vykonává speciální agentura. Se zabaveným dokumentem se zachází jako s utajovanými skutečnostmi a v trestním řízení je předložen tento dokument pouze formou vypracované zprávy.

Ochrana advokáta je aplikována i při zapojení třetích osob do správy dat. Klientská data, která jsou uložená u osob, jejichž profese vyžaduje dodržování profesní zásady mlčenlivosti, jsou po celou dobu chráněna před zabavováním.

Komunikace adresovaná třetí osobě (vč. advokáta), ale doposud nedoručená, může být zabavena pouze na základě příkazu státního zástupce nebo soudce. 

Slovensko 

Pro účely trestního řízení může být každá osoba držící data vyzvána soudním příkazem k jejich předání. Na Slovensku neexistují žádná speciální pravidla související s advokátními prostory. Data, která jsou součástí vztahu mezi obhájcem a klientem, jsou chráněna, a pokud jsou zaznamenána, nelze je použít a musí být zničena. V civilním a správním řízení je zapotřebí povolení vydané soudcem či správním orgánem. Stejná pravidla platí i u dat uložených mimo advokátní prostory.

Španělsko 

Poskytovatel (třetí osoba) může zpřístupnit advokátova data pouze v případě, pokud garantuje a splní podmínky v tresním řádu (soudní povolení). Jinak takový přístup může být porušením základních práv, a proto může být nezákonný a nedovolený. Umožnění přístupu k datům advokáta prostřednictvím poskytovatele bez požadovaných záruk může představovat obcházení ústavních a právních ochran, jakými jsou zachování tajemství během komunikace (komunikační tajemství), právní záruky a práva a povinnosti advokátů. Osobní data lze zpřístupnit pouze, pokud je sám advokát vyšetřován. 

Švédsko 

V souladu s právním řádem patří informace stále advokátovi, proto jsou stále důvěrné, dokonce i když jsou uloženy u externího IT poskytovatele. Advokát či advokátní kancelář je považována za vlastníka dat uložených u externího poskytovatele IT služby. V důsledku toho, jakákoliv „vnější” žádost o zveřejnění musí být předána advokátovi, který je zodpovědný za to, kde je informace uložena. 

Velká Británie a Severní Irsko 

Tato problematika je ve Velké Británii rozdělena na tři jurisdikce a jednotlivá pravidla se liší dle každé z nich (Anglie a Wales, Severní Irsko a Skotsko). Velmi obecně řečeno, ve všech třech jurisdikcích vyžaduje policie soudní příkaz k prohlídkám prostor, zabavování důkazů včetně dat. Policie může žádat rozšifrování zakódovaného materiálu. Ve výjimečných případech (např. pronásledování) může být důkaz získán bez příkazu. Policie nemá pravomoc zabavit důkaz chráněný profesním tajemstvím, a ani příkaz to nemůže povolit. Toto pravidlo se aplikuje na všechny dokumenty a jiné důkazy. Neexistují žádná speciální pravidla týkající se elektronických dat. Stejná pravidla platí i na data uložená mimo advokátní prostory. Důkaz chráněný profesním tajemstvím zůstává nadále chráněn.

Irsko 

V Irsku nejsou žádná speciální ustanovení související s prohlídkami a zabavováním dokumentů v advokátních kancelářích. Obecně, policie má pravomoc na základě soudního příkazu prohlídky provádět. Ve specifickách případech lze provést prohlídku i bez soudního povolení. Materiály, které podléhají profesnímu tajemství, jsou chráněny. Není zde součinnost s advokátní komorou. V případě dat uložených u třetích osob platí stejná pravidla.

 

(1) Studie je dostupná na webových stránkách CCBE:

      http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_04042014_Comparat1_1400656620.pdf