oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Petra Janků, Daniela Šustrová, Pavel Vrcha: Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou

autor: JUDr. Pavel Heis
publikováno: 22.05.2014

Linde Praha, a. s., Praha 2014, 336 stran, 495 Kč.

S nabytím účinnosti nového občanské­ho zákoníku bylo zrušeno, novelizováno nebo vydáno mnoho souvisejících práv­ních předpisů. Zásadní změny se týkají oblasti věcných práv, a to především dí­ky znovuzaváděné zásadě superficies so­lo cedit, na základě které dochází ke spo­jení pozemku a stavby.

Veřejným seznamem, do kterého se za­pisují nemovitosti a (nejen) věcná práva k nim, je katastr nemovitostí. Zákonodár­ce se rozhodl řešit katastrální problema­tiku vydáním nového katastrálního zá­kona. Nakladatelství Linde Praha, a. s. přináší na trh dílo odborníků na tuto ob­last, a to zaměstnankyň dvou různých katastrálních úřadů a jednoho soudce: JUDr. Petry Janků, která pracuje na po­zici právníka oddělení právních vztahů u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, a je kromě jiného spoluautorkou publika­ce Katastrální (a související) judikatura, kterou vydalo nakladatelství Linde Pra­ha, a. s. v r. 2011, JUDr. Daniely Šustrové, vedoucí Kanceláře úřadu Katastrální­ho úřadu pro hlavní město Prahu, která v současné době přednáší též na kated­ře občanského práva a pracovního prá­va a katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře soukro­mého práva vysoké školy CEVRO IN­STITUT v Praze, a JUDr. Pavla Vrchy, soudce Nejvyššího soudu České repub­liky, jenž se ve své publikační činnos­ti věnoval i problematice věcných práv s vazbou na zápisy těchto práv do ka­tastru nemovitostí a civilnímu procesu.

Publikace „Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou“ na 336 stranách svým čtenářům přináší nejprve historický exkurz k evi­denci nemovitostí na našem území, pro lepší pochopení současné právní úpravy, a následně i důvody pro přijetí zcela no­vé úpravy v oblasti katastru nemovitostí.

Těžištěm této publikace je však komen­tář s výkladem ke každému ustanovení zák. č. 265/2013 Sb., katastrální zákon, který následuje po citaci znění příslušné normy a důvodové zprávy k ní. Velkým přínosem je uvedení judikatury použitel­né za účinnosti nové právní úpravy, a to i soudů nižších stupňů a judikatury sku­tečně „vousaté“, u které je však zcela zřej­mé, že z ní při neexistenci jiných soud­ních rozhodnutí upravujících staronové instituty bude nutno v praxi vycházet.

Kromě nezbytného výkladu nových právních institutů (právo stavby, pacht atd.) je pozornost věnována např. vkla­dovému řízení; zde dochází k zásadní změně - rozšíření práv zapisovaných vkladem do katastru, nejedná se při­tom pouze o věcná práva a účinek zá­pisu není v každém případě zápisu kon­stitutivní. Autoři se detailně zabývají i problematikou soudního přezkumu ve vkladových věcech.

Také pojem záznam získává zcela nový obsah a změna se týká i poznámek, bu­de jich nově zapisováno několikanásob­ně víc než podle předchozí právní úpra­vy. Výklad principu materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí, která má sloužit k zajištění ochrany dobré víry kaž­dého, kdo nabude v dobré víře a za úpla­tu věcné právo od osoby oprávněné po­dle stavu zápisů ve veřejném seznamu, je důvodem pro seznámení se s dílem nejen pro osoby práva znalé, ale i pro širší ve­řejnost, především v případě vlastnictví nebo v případě zájmu o nabytí nemovi­té věci. Knihu lze doporučit k pochope­ní nových pravidel, k získání rychlé ori­entace v předpise a k nalezení odpovědí souvisejících s katastrální problematikou.

 

Můžete koupit Z d e.