oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pavel Molek: Základní práva. Svazek první – Důstojnost

publikováno: 03.01.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 552 stran, 795 Kč.

Materie základních práv a svobod  

se promítá do všech právních odvětví a její znalost by měla být pro každého právníka jedním z neopominutelných východisek při výkladu a používání právních norem. Česká odborná literatura se přesto po dlouhou dobu vyhýbala jejímu komplexnímu zpracování. Průlom nastal teprve v posledních letech, přičemž mezi publikacemi, které se jí věnují, nelze přehlédnout cyklus knih o lidských právech, jehož autorem je soudce Nejvyššího správního soudu a docent ústavního práva Pavel Molek.

V dubnu tohoto roku vydalo nakladatelství Wolters Kluwer první svazek v pořadí již třetího dílu tohoto cyklu, jenž nese název Základní práva s podtitulem Důstojnost. Autor se v něm zaměřuje na ta základní lidská práva, jež lze souhrnně vyjádřit jako právo na život, zákaz mučení a nelidského a ponižujícího zacházení či trestu a ochrana soukromí a rodinného života. V plánovaném druhém svazku s podtitulem Svoboda bude pojednáno o osobní svobodě, zákazu nucených prací, právu vlastnit majetek, svobodě pohybu a pobytu a svobodě myšlení, svědomí a vyznání.

Nová kniha navazuje svou koncepcí na předchozí dva díly Právo na spravedlivý proces (2012) a Politická práva (2014). Především nejde o učebnici ani komentář k české právní úpravě. Autor v knize sice věnuje pozornost vymezení základních práv v Listině základních práv a svobod či relevantním mezinárodním smlouvám a tam, kde to považuje za účelné, se nevyhýbá ani domácí zákonné úpravě, kniha se však zabývá jednotlivými základními právy obecněji. Jejím záměrem je provést čtenáře základními okruhy právních vztahů, v jejichž rámci se tato práva uplatní. Důraz přitom není kladen na jejich abstraktní vymezení, ale na to, jak se projevují v reálných situacích.

Jednotlivá základní práva vysvětluje autor zejména prostřednictvím konkrétních případů, vycházejících z judikatury domácích, zahraničních i mezinárodních soudů. Na těchto případech znázorňuje výkladové otázky, které jsou s tím kterým základním právem spojeny. Takto pojatý výklad zároveň doplňuje svými poznámkami, nezřídka zahrnujícími i vlastní kritické hodnocení. V závěru by tak čtenář měl získat o každém ze základních práv ucelený obraz.

Jedním z charakteristických rysů celého cyklu je snaha přiblížit čtenáři obsah základních práv co nejsrozumitelněji. Tomu je uzpůsoben styl textu, který se pokud možno vyhýbá složité právnické terminologii a upřednostňuje běžný jazyk, často odlehčený různými přirovnáními či narážkami. Na druhé straně ale nejde o dílo lehce uchopitelné širokou veřejností. O tom svědčí nejen jeho rozsah, ale i potřeba určitého „předporozumění“ v oblasti práva, které čtenář musí mít, aby se dokázal v celé materii správně orientovat. Nová kniha je tedy i přes svůj styl vhodná především pro právníky. Její přednost spočívá v tom, že představuje snadný způsob, jak se podrobněji seznámit s danou problematikou, což může být zvlášť přínosné

pro studenty nebo praktikující právníky, kteří se ve své praxi zaměřují na jiné otázky.

Sepsání uceleného pojednání o lidských právech je úkolem mimořádně složitým, zvlášť pokud si ho vytyčil jediný autor. Současně je však úkolem mimořádně záslužným. Pavel Molek si k jeho naplnění zvolil originální způsob zpracování, jenž si ponechává kvalitu odborné publikace, současně však umožňuje zpřístupnit materii lidských práv širšímu spektru čtenářů, než jaké lze obvykle u odborné literatury v této oblasti předpokládat. Již z tohoto důvodu je jeho kniha nepochybně přínosem. 

JUDr. Tomáš HERC, Ph.D., LL.M., asistent předsedy Ústavního soudu