oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pavel Molek, Jitka Stráská: Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003–2013

publikováno: 15.02.2018

C. H. Beck, Praha 2015, 746 stran, 990 Kč.

Sbírka rozhodnutí NSS byla v letech 2003-2016 publikována v tištěné podobě. Chronologické řazení publikovaných rozhodnutí a výlučně tištěná podoba byly její zřejmou nevýhodou, neboť omezovaly možnost orientace v jednotlivých oblastech zájmu čtenáře. Pravidelný čtenář tak byl odkázán buď na svou dobrou paměť, nebo na vlastní svědomitou katalogizaci jednotlivých rozhodnutí; odměnou mu však mohla být solidní představa o vývoji jednotlivých otázek či oblastí správního práva. Náhodnému čtenáři pak sbírka, kromě dobrého pocitu ze čtení tresti produkce administrativní justice, nemohla být k praktickému užitku: právní informační systémy a jejich možnost hbitého vyhledávání specifických otázek ušetří čas, i když bez dalšího neposkytnou často důležitý pohled na související úvahy. Možná i proto NSS přešel od roku 2017 k publikaci sbírky v elektronické podobě s vidinou, že rozhodnutí mají být dostupná co nejširší veřejnosti.1

Recenzovanou publikaci je možné vnímat jako tištěnou alternativu, či spíše doplněk sbírky NSS. Výslovně vyjádřeným a veskrze také naplněným záměrem autorů bylo zpracovat rozhodnutí publikovaná ve sbírce NSS do podoby, která umožní lehkou orientaci v základních tématech, která praxe správních soudů přináší. Aby toho mohli dosáhnout, opustili chronologické řazení sbírky ve prospěch řazení tematického a publikované právní věty jednotlivých rozhodnutí nahradili stručným, často i jen jednovětým shrnutím rozhodované věci a jejího výsledku. Rozhodnutí jsou doplněna i o příležitostné odkazy na přehledové články shrnující judikaturu správních soudů k jednotlivým oblastem práva.

Kniha je rozdělena do 32 kapitol. Začíná předmluvou psanou lehkým perem místopředsedy NSS Michala Mazance a pokračuje přes uvítání čtenáře ze strany autorů, představení judikatury správních soudů a stručný nástin správního soudnictví k první věcné kapitole: řízení před správními soudy. Následují kapitoly věnované rozhodnutím ke správnímu a daňovému procesu, hmotnému daňovému právu, azylovým a cizineckým otázkám, stavebnímu právu a ochraně životního prostředí, svobodnému přístupu k informacím a řadě dalších témat. Anotace jednotlivých rozhodnutí jsou psány srozumitelným jazykem, což umožňuje rychlejší pochopení řešené otázky, než je tomu z klasických právních vět.

Zcela zásadní je přínos autorů v tom, že anotovaná rozhodnutí aktualizovali tak, aby byl vyznačen vztah k pozdějším rozhodnutím rozšířeného senátu NSS, případně nálezům ÚS. Rozhodovací činnost soudů podle soudního řádu správního je totiž i po téměř patnácti letech jeho účinnosti ne vždy jednotná, a to i ve vztahu k poměrně základním ustanovením.2 Průběžná aktualizace informací o vzájemných vztazích rozhodnutí publikovaných ve sbírce přispívá k její lepší použitelnosti a předešla by mnohým procesním nezdarům.3 Vzhledem k tomu, že tuto funkci nemá ani nová internetová sbírka NSS, je uživatel judikatury opět odkázán na své vlastní síly, případně na cenný a ojedinělý výsledek snahy autorů recenzované publikace.

Oba autoři přitom měli dobré předpoklady pro získání detailní znalosti jednotlivých judikaturních proudů a jejich zachycení: Pavel Molek byl asistentem soudce NSS právě v rozhodném období 2003-2013,4 takže vývoj judikatury vnímal z prvních řad a jistě často přiložil i vlastní ruku k dílu. Jitka Stráská pak byla asistentkou soudce NSS od roku 2012, takže mohla anotovaná rozhodnutí zpracovat právě s důrazem na aktuálnost ke konci rozhodného období.

Publikace najde své uplatnění všude tam, kde je třeba pracovat s judikaturou správních soudů ve větším měřítku, případně s hlubším zájmem. Právě tito uživatelé již v současnosti jistě vědí, že správní soudnictví ve svazcích Sbírky zákonů a správní soudnictví v praxi jsou dvě různé, byť vzájemně se prolínající sportovní disciplíny. I příležitostní „zákazníci“ správních soudů si z toho důvodu mohou s pomocí recenzované publikace ušetřit nejedno nemilé překvapení. Oproti tomu je třeba připomenout zřejmou potíž, které kniha čelí: oproti konkurenci ze strany nyní volně dostupné internetové sbírky NSS nemůže přidávat nová rozhodnutí, takže poskytuje výborný obraz o stavu do roku 2013. Ten si sice čtenář může doplňovat z anotací, které Pavel Molek pravidelně publikuje v Právních rozhledech,5 komfort kontroly vzájemné kompatibility nových a starých judikaturních závěrů však bude chybět. Neutuchající činnost správních soudů při interpretaci (a reformulaci) zákonných ustanovení se však jistě nedotkne všech tematických oblastí. Poctivé práci autorů tedy nehrozí, že by byla v dohledné zavalena a zcela překryta masou novinek, což je jinak běžná hrozba tištěných publikací podobného typu.

 

Mgr. JAN ŠMAKAL, asistent soudce Ústavního soudu