oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

P. Hůrka, J. Morávek, Z. Schmied, L. Trylč, K. Eliáš, P. Bezouška: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014

autor: JUDr. Martin Mikyska
publikováno: 12.05.2014

ANAG, spol. s. r. o., Olomouc 2014, 3. aktualizované a rozšířené vydání, 1064 stran, 999 Kč.

S účinností od 1. ledna 2014 propuk­la v soukromém právu „právní revoluce“. Nabyl účinnosti nový občanský zá­koník s tzv. doprovodnými zákony, byly novelizovány i procesní předpisy a také zákoník práce ve vazbě na nový občan­ský zákoník. Připomeňme, že zásadní zvrat do vztahu zákoník práce - občan­ský zákoník přinesl nález Ústavního sou­du Pl. ÚS 82/06 ze dne 12. března 2008, publikovaný pod č. 116/2008 Sb. Ten změnil delegovanou působnost občan­ského zákoníku na pracovněprávní vzta­hy na subsidiární působnost. Olomouc­ké nakladatelství ANAG, specializované především na odbornou právnickou lite­raturu zaměřenou na oblast pracovního práva, již dříve mapovalo vztah zákoník práce - občanský zákoník předchozími dvěma monografiemi se stejným obsa­hem jako recenzovaná publikace. Nyní uvedl ANAG na trh pohotově již v lednu 2014 objemnou publikaci, která se přede­vším věnuje aplikaci nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Jde o téma rozsáhlé, odborně náročné a současně kladoucí mimořádné nároky na autory, aby do jisté míry předvídali aktuální styčné plochy zákoníku práce a občanského zákoníku a podali k nim úplný, současně však pro předvídatelný okruh uživatelů srozumitelný výklad. Jde o autorský a nakladatelský počin hodný mimořádného ocenění. Okruh spoluautorů, renomovaných odborníků na pracovní i občanské právo zaručuje, že rizika vyplývající ze vstupu na „ten­ké neprobádané ledy“ této problemati­ky budou pro uživatele publikace, který se podle ní zařídí, minimální. Nicméně obecně nelze vyloučit, že některý v pu­blikaci zastávaný názor se nebude těšit všeobecnému odbornému přijetí nebo že judikatura vyšších soudů včetně a ze­jména Nejvyššího soudu v budoucnu za­ujme právní názor odlišný. Ale to už je dovolené „riziko podnikání“ odborného psaní o nové problematice.  

Objemná publikace není lehkým ani časově nenáročným čtením. Lze před­pokládat, že čtenář ji bude používat ne­jen pro rámcové seznámení se s proble­matikou, ale především tehdy, když bude řešit konkrétní aplikační a interpretač­ní problém. Jakou nejcennější přidanou hodnotu v publikaci nalézám? Je to její navedení čtenáře na „překolejení“ myš­lení pohledem nového občanského zá­koníku na věci nyní v zákoníku práce výslovně neupravené, kdy budou pří­slušná ustanovení občanského zákoníku principem jeho subsidiarity uplatňována i v pracovněprávních vztazích. Uveďme namátkou právní jednání, právní osob­nost fyzických osob jako zaměstnanců, právnické a fyzické osoby jako zaměst­navatelé, forma právního jednání, do­ručování právního jednání, neplatnost právního jednání, vznik smluv, včetně a zejména předsmluvní odpovědnost, po­čítání času, promlčení a prekluze, vznik, změna a zánik závazků, smlouvy uzaví­rané adhezním způsobem, změny v sub­jektech závazků, započtení, odstoupení od smlouvy, náhrada škody, bezdůvod­né obohacení. Výčet není úplný.

Může publikace oslovit advokáta jako jejího uživatele? Nepochybně ano. Tak především žádný jiný alternativní od­borný pramen k této problematice není na trhu právnické literatury k dispozi­ci. Publikace bude přínosná jak pro ty z nás, kteří se specializovaně zabýváme pracovním právem, ale i pro ty z nás, kteří poskytujeme paušální komplexní právní poradenství subjektům, jež nám čas od času předestřou k řešení i nějaký pracovněprávní problém. A právě z ne­znalosti bychom se mohli lehce dopustit chyby. Takže s klidným svědomím si do­voluji doporučit advokátním kolegyním a kolegům recenzované dílo k pořízení.

Můžete zakoupit  Z d e.