oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Odměna advokáta – osvobození od soudních poplatků

publikováno: 29.12.2016

V případě zpětného odejmutí osvobození od soudních poplatků nezaniká se zpětným účinkem právo ustanoveného zástupce žádat stát v souladu s ust. § 140 odst. 2 o. s. ř. o úhradu odměny za zastupování a hotových výdajů s tím spojených.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4066/2015

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 15. 9. 2005, č. j. 9 C 129/2001-332, byl žalobcům jako zástupce k ochraně jejich zájmů ustanoven podle § 30 o. s. ř. advokát JUDr. J. H. V období od 8. 10. 2005 do 30. 6. 2010 zastupoval oba žalobce, od 1. 7. 2010 již pouze L. H., neboť řízení bylo ve vztahu k žalobkyni zastaveno. Usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 15. 3. 2012, č. j. 9 C 10/2008-764, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze z 20. 6. 2012, č. j. 23 Co 286/2012-791, bylo zpětně od 1. 10. 2005 žalobci odejmuto osvobození od soudních poplatků a bylo zrušeno usnesení, jímž mu byl v řízení k ochraně jeho zájmů ustanoven zástupce.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 9. 10. 2014, č. j. 9 C 10/2008-870, přiznal ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. J. H., odměnu a náhradu hotových výdajů za zastupování v řízení v celkové výši 121 726 Kč s tím, že uvedená částka bude zástupci proplacena z rozpočtových prostředků soudu do třiceti dní od právní moci usnesení. Vázán právním názorem odvolacího soudu v předchozím zrušujícím usnesení soud přiznal JUDr. J. H. odměnu pouze za zastupování žalobkyně J. P. za období od 1. 10. 2005 do 2. 6. 2010 (zpětvzetí žaloby) a při stanovení tarifní hodnoty vycházel z částky 154 477 Kč, odpovídající hodnotě věcí, které žalobkyně požadovala vydat.

K odvolání JUDr. J. H. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. 3. 2015, č. j. 23 Co 497/2014-880, usnesení soudu prvního stupně potvrdil, neboť za období od 1. 10. 2005 do 8. 8. 2012, kdy nabylo právní moci usnesení o zpětném odejmutí osvobození od soudních poplatků přiznaného žalobci a o zrušení usnesení o ustanovení zástupce žalobci, soud prvního stupně správně nepřiznal JUDr. J. H. odměnu za zastupování žalobce, náhradu hotových výdajů a daň z přidané hodnoty.

Proti usnesení Krajského soudu v Praze podal ustanovený zástupce dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení otázky, která v rozhodovací praxi dovolacího soudu doposud nebyla řešena, a to zda v případě zpětného odejmutí osvobození od soudních poplatků zaniká se zpětným účinkem i právo ustanoveného zástupce žádat stát v souladu s § 140 odst. 2 o. s. ř. o úhradu odměny za zastupování a hotových výdajů s tím spojených. Namítá, že ze žádného ustanovení nevyplývá, že v případě zpětného odejmutí osvobození od soudních poplatků účastníkovi se zpětně ruší i to, že mu byl ustanoven zástupce. Dovozuje, že zrušením rozhodnutí o ustanovení zástupce končí zastoupení účastníka ke dni právní moci takového rozhodnutí, tedy v daném případě dne 31. 7. 2012, takže ustanovený zástupce z řad advokátů má vůči státu nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za vykonanou právní službu i v případě, že zastupovanému účastníkovi bylo zpětně odejmuto osvobození od soudních poplatků. Navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou, shledal, že dovolání je podle § 237 o. s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky procesního práva dovolacím soudem dosud neřešené.

V dané věci byl oběma žalobcům k ochraně jejich zájmů ustanoven zástupcem advokát JUDr. J. H., který žalobce v řízení zastupoval do doby, než rozhodnutím soudu bylo jeho ustanovení zástupcem zrušeno.

Zástupci ustanovenému podle § 30 odst. 1 o. s. ř., který je advokátem, platí stát jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování (§ 140 odst. 2 věta první o. s. ř.). Je-li účastník osvobozen od soudních poplatků, vztahuje se osvobození též na jeho hotové výdaje a na odměnu za zastupování (§ 138 odst. 3 o. s. ř.). Zaplatit státu náhradu hotových výdajů advokáta a odměnu za zastupování je pak povinen ten, komu byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení zastoupenému účastníku (§ 149 odst. 2 o. s. ř.).

Jestliže byl účastník podle § 138 odst. 1 o. s. ř. osvobozen od soudních poplatků a soud dodatečně zjistí, že jeho poměry již osvobození neodůvodňují, popř. již dříve neodůvodňovaly, rozhodne usnesením o odejmutí osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 2 o. s. ř., a to i se zpětnou účinností, a byl-li účastník v řízení zastoupen ustanoveným zástupcem podle § 30 o. s. ř., soud zruší usnesení o ustanovení zástupce. Funkce zástupce a jeho oprávnění zastupovat účastníka končí až právní mocí tohoto usnesení. Účinky procesních úkonů, které do té doby ustanovený zástupce za účastníka učinil, zůstávají zachovány (srov. L. Drápal, J. Bureš a kol.: Občanský soudní řád I, Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2009, str. 198).

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1610/2014, uzavřel, že ustanovený advokát má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši určené podle advokátního tarifu. Jde o odměnu za práci, advokát má legitimní očekávání, že tuto odměnu obdrží, a jde rovněž o zajištění právní pomoci a přístupu ke spravedlnosti osobám, jejichž sociální poměry jim neumožňují obstarat si placenou právní pomoc.

Zásadně je stát povinen podle § 140 odst. 2 o. s. ř. hradit ustanovenémuadvokátovi hotové výdaje a odměnu za dobu od jeho ustanovení (obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2482/2015) a platí mu výdaje a odměnu za vykonané úkony právní služby po celou dobu, po niž byl ustanoven zástupcem účastníka. Okolnost, že § 138 odst. 1 o. s. ř. umožňuje odejmout přiznané osvobození zpětně, neznamená, že lze zpětnou účinnost přiznat i rozhodnutí o zrušení usnesení o ustanovení zástupce. Tak, jak zákon (§ 30 o. s. ř.) neumožňuje ustanovit zástupce se zpětným účinkem, neumožňuje zpětně ani ukončit funkci ustanoveného zástupce a odebrat mu zpětně oprávnění k zastoupení účastníka v řízení. Za účelně provedené úkony právní služby proto ustanovenému zástupci náleží adekvátní náhrada stanovená dle advokátního tarifu.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že právní názor, z něhož vycházel odvolací soud, je nesprávný, a proto Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 a 2 o. s. ř.). Právním názorem dovolacího soudu je odvolací soud vázán.

Rozhodnutí zaslal a právní větou opatřil Mgr. VLADIMÍR JANOŠEK, advokátní koncipient v Brně.