oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

J. Dvořák, J. Švestka, M. Zuklínová a kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1., Díl první: Obecná část

autor: JUDr. MARTIN VYCHOPEŇ
publikováno: 09.01.2014

Wolters Kluwers ČR, 2013, 432 stran, 690 Kč.

Nový občanský zákoník, jehož účinnost se předpokládá k 1. 1. 2014 a jehož teo­retická východiska jsou v naprosté vět­šině případů zcela odchylná od stávají­cí občanskoprávní doktríny, vyvolává již dnes nejen praktické, ale i obsáhlé teo­retické diskuse.

Vstříc těmto diskusím může jít pouze komplexní práce, která se nutně musí za­bývat nejen novým občanským zákoní­kem, ale občanskoprávní naukou obecně. Tímto dílem je nepochybně učebnice Občanského práva hmotného kolektivu au­torů pod vedením tria Švestka, Dvořák, Zuklínová z Právnické fakulty Univerzi­ty Karlovy. Práci letos vydalo naklada­telství Wolters Kluwer Česká republika.

Jedná se o první svazek komplex­ně pojaté učebnice občanského práva hmotného a jeho výkladu podle zákona č. 89/2012 Sb. Jde nikoliv pouze o ko­mentář k novému občanskému zákoní­ku, nýbrž o úvod a analýzu nové obec­né části občanského práva vůbec. Každý právník potvrdí, že bez důkladné znalosti obecné části občanského práva v podsta­tě nelze vůbec aplikovat právo jako tako­vé. Mnozí dnes již praktikující právníci se po nabytí účinnosti nového občanské­ho zákoníku budou muset pokorně vrátit ke studiu obecné části občanského práva a tato učebnice pro ně představuje spo­lehlivého průvodce a učitele.

Jak již bylo řečeno, jde především o učebnici. A to učebnici prvotřídní, která se věnuje nejen občanskému záko­níku, ale obecné části občanského práva v jeho celku a souvislostech. Nejde o práci komentářového typu, nýbrž o práci typu pedagogického a vědeckého. Bez studia podobných prací však nelze s úspěchem proniknout do tak krásného a současně složitého oboru, jemuž se říká občanské právo hmotné. Lze prominout občasnou neznalost toho či onoho občanskopráv­ního institutu - bez dokonale zvládnu­té obecné části občanského práva však není kvalitního právníka.

Učebnice evidentně navazuje na kon­tinuitu a tradici učebnicové tvorby au­torů a jejich dlouholetou systematickou práci na tomto úseku. I svým obsahem práce splňuje všechny parametry, které učebnice splňovat musí a má - stručný historický vývoj, exkurzi do evropského soukromého práva, prameny, jejich klasi­fikaci, rozbor norem občanského práva, občanskoprávních skutečností, subjektů občanského práva, zastoupení, občanské právo v subjektivním smyslu, občansko­právní povinnosti, předmět občanské­ho práva a promlčení, prekluzi a vydrže­ní. Jednotlivé občanskoprávní instituty jsou analyzovány, jak se sluší na správ­nou učebnici, nejprve z hlediska obec­ného a teoretického, často také z hledis­ka historického a hlavně pak z hlediska významového a teleologického. Nechy­bí pravidelné srovnání i s úpravami za­hraničními. Již z takto podané stručné rekapitulace jsou patrny klasické para­metry kvalitní učebnice, která je navíc doplněna praktickým věcným rejstříkem.

Co je důležité - práce je svojí struktu­rou a obsahem připravena na další zdo­konalování a úpravy, k nimž nepochybně bude muset dojít při následných analý­zách dopadu nové regulace, judikatu­ry a dalšího vědeckého zkoumání, což ostatně autoři sami v předmluvě své prá­ce předpokládají.

Nový občanský zákoník bude před­stavovat významnou diskontinuitu v ob­čanskoprávních vztazích. Právě pro tuto očekávanou diskontinuitu lze očekávat, že první díl učebnice Občanského prá­va hmotného - obecná část bude klad­ně přijata nejen studentskou, ale i prak­tikující či vědeckou veřejností a bude hojně využívána.

Můžete objednat z d e .

 

JUDr. MARTIN VYCHOPEŇ, advokát a externí pedagog na PF UK