oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

NOZ v praxi: Vzor smlouvy o nájmu bytu

publikováno: 24.07.2014

§ 2235 a násl. o. z.

VZOR:

Dne 2. ledna 2014 uzavřeli

Jan Kos, r. č. 500205/189, bytem Beroun, Slezská 14,
jako pronajímatel,

a Petr Nový, r. č. 400602/661, bytem Louny, Krátká 6,
jako nájemce,


tuto

nájemní smlouvu

I.

Pronajímatel jako výlučný vlastník domu čp. 14 ve Slezské ulici v Berouně přenechává nájemci do užívání byt č. 3 s ústředním topením ve druhém poschodí tohoto domu, sestávající ze tří pokojů, kuchyně, koupelny, WC, předsíně a spíže. Byt je vybaven kuchyňskou linkou s plynovým sporákem, elektrickou troubou, myčkou a lednicí.

Spolu s bytem má nájemce právo spoluužívat společné prostory domu čp. 14.

II.

Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to od 2. ledna 2014 na dobu jednoho roku, tedy do 2. ledna 2015.

Nesdělí-li však jedna ze smluvních stran písemně druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne jedenáctého měsíce trvání nájmu (tedy do 15. 12.), že nemá o pokračování nájemního vztahu podle této smlouvy zájem, prodlouží se vždy automaticky tato nájemní smlouva za stejných podmínek o dalších dvanáct měsíců trvání nájmu.

Ke dni skončení nájemního vztahu se nájemce zavazuje předmětný byt vyklidit a vyklizený, ve stavu v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení spolu se všemi klíči od něj a od domu čp. 14 předat pronajímateli.

III.

Nájemné za užívání bytu uvedeného v čl. I. shora dohodli účastníci této smlouvy částkou 60 000 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) ročně, splatnou v měsíčních splátkách po 5 000 Kč vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce, za který se platí nájemné.

IV.

Spolu s běžným nájemným se nájemce zavazuje hradit pronajímateli měsíčně částku 1500 Kč měsíčně jako zálohu za plnění spojená s užíváním bytu a s ním související služby (vodné, stočné, osvětlení chodby, odvoz odpadů).

Celkové vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu bude vždy provedeno ke dni ukončení účtovacího období za tyto služby, což bývá zpravidla v měsíci červenec či srpen každý rok, a to podle fakturace dodavatelů jednotlivých služeb a stavu příslušných měřidel, přičemž ke dni počátku a ukončení nájemního vztahu podle této smlouvy bude za účasti obou smluvních stran sepsán jejich stav. Pokud bude celková částka za služby převyšovat zálohy na ně, zavazuje se nájemce doplatit pronajímateli rozdíl, o který celková částka převyšuje zálohové platby, a to do jednoho týdne od provedení příslušného vyúčtování. Naopak bude-li celková částka za služby nižší než zálohy na ně, zavazuje se pronajímatel ve stejné lhůtě zaplatit nájemci příslušný rozdíl.

Nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti, je povinen platit pronajímateli zákonný úrok z prodlení v zákonné výši. Bude-li nájemce v prodlení s plněním spojeným s užíváním bytu, s tím souvisejících služeb a záloh na ně, je povinen platit pronajímatelce poplatek z prodlení v zákonné výši.

V.

Dosáhne-li index růstu cen ve srovnání se stavem ke dni uzavření smlouvy 5 %, zvýší se nájemné počínaje kalendářním měsícem následujícím po uvedeném nárůstu indexu o 5 %.

K dalšímu zvýšení o 5 % posledního nájemného dojde obdobně vždy, když index růstu cen dosáhne 5 % ve srovnání s prvním dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k poslednímu zvýšení nájemného.

VI.

Pronajímatel se zavazuje, že po dobu trvání nájmu nebude byt užívat a nebude rušit v jeho užívání nájemce.

VII.

Nájemce se řádně seznámil se stavem pronajímaného bytu a v tomto stavu, tzn. bez jakýchkoli závad, způsobilý k řádnému užívání podle této smlouvy (tj. způsobilý k nastěhování a obývání) ho spolu se všemi klíči od něj a od domu čp. 14 převzal při podpisu této smlouvy.

VIII.

Nájemce se zavazuje byt řádně užívat a plnit všechny povinnosti, které má jinak v souvislosti s užíváním bytu vlastník. Běžnou údržbu bytu a drobné opravy související s jeho užíváním provádí a hradí nájemce. Potřebu větších oprav je nájemce povinen hlásit neprodleně pronajímateli. Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, je nájemce povinen hlásit je pronajímateli ihned, jiné vady nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, je povinen nájemce hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Nájemce je povinen odstranit nebo nahradit škody, které v bytě způsobil on, nebo osoby, které byly v bytě s jeho vědomím.

Nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak, nemá nájemce právo na náhradu nákladů, které na byt vynaložil. Jakékoli úpravy bytu může činit jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli či jím pověřeným osobám přístup do bytu za účelem kontroly jeho řádného užívání, oprav a údržby bytu a jeho zařízení.

Nájemce je povinen provádět pravidelný úklid společných prostor v domě dle dohody s vlastníky či nájemci ostatních bytů v domě.

Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, je povinen to oznámit včas pronajímateli. Současně je povinen označit osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel. Nesplní-li nájemce tuto svou povinnost, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce závažným způsobem; to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu vážná újma.

Nájemce se dále zavazuje uzavřít na předmětný byt pojištění domácnosti s pojištěním své odpovědnosti související s užíváním bytu.

IX.

Nájemce je oprávněn přenechat byt do podnájmu jen po předchozím písemném souhlasu pronajímatele.

Nájemce výslovně prohlašuje, že kromě něj a jeho družky Jiřiny Novotné, nar. 23. 10. 1955, nebude předmětný byt nikdo další užívat. Jiné osoby než nájemce a výše jmenovaná J. Novotná mohou byt užívat pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele, to neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné.

Pronajímatel však s ohledem na velikost bytu stanoví maximální počet osob, který by případně v nájemcově domácnosti žil, na 3 včetně nájemce.

Zvýšení či snížení počtu osob žijících s nájemcem jako členové jeho domácnosti je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu.

X.

Pronajímatel může tuto smlouvu písemně vypovědět z důvodů uvedených v § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v tříměsíční výpovědní době počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

Poruší-li však nájemce svou povinnost vyplývající z této smlouvy zvlášť hrubým způsobem (například nezaplatí-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, byť nenásledují bezprostředně za sebou, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímatelce nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno), má pronajímatel právo vypovědět nájem podle této smlouvy bez výpovědní doby. V takovém případě je nájemce povinen byt odevzdat pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Nájemce má právo tuto smlouvu písemně vypovědět, a to pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval, a to v tříměsíční výpovědní době počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

Výpověď může být doručena buď osobním předáním oproti písemnému potvrzení převzetí či doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p., či jiného provozovatele poštovních služeb na adresu té které smluvní strany uvedené shora. V této souvislosti se obě smluvní strany zavazují písemně oznámit druhé straně změnu korespondenční adresy, a to nejpozději do tří dnů ode dne změny. Pokud tak neučiní, nemůže jít tato skutečnost k tíži druhé straně. Bude-li výpověď doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, má se za to, že došlá zásilka došla druhé straně třetí pracovní den po jejím odeslání.

Shora uvedené ujednání o doručování platí i ohledně jakékoliv ostatní korespondence mezi stranami této smlouvy.

XI.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V Berouně dne 2. ledna 2014

…………………                                                                                          …………………

Jan Kos                                                                                                         Petr Nový

 

KOMENTÁŘ:

Nájem bytu je chráněn a je speciálně upraven v § 2235 a násl. o. z. Vzhledem k ochraně nájemního bydlení jsou zvláštním ustanovením o nájmu bytu podřízeny i případy, kdy pro uspokojování bytových potřeb nájemce nebude pronajat jen byt, ale například i celý dům či jiný objekt nebo prostor způsobilý sloužit k uspokojení bytových potřeb nájemce.

Nájemní smlouva musí být uzavřena písemně; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy (§ 2237 o. z.).

Z publikace Vzory smluv a podání ZDE.