oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

NOZ v praxi: Vzor pachtovní smlouvy

publikováno: 14.07.2014

§ 2232 a násl. o. z., § 2345 a násl. o. z.

VZOR:

Jan Kos, nar. 26. 8. 1963, bytem Kladno, gen. Klapálka 2815,  
(dále jen propachtovatel)

Petr Nový, nar. 3. 12. 1967, bytem Slaný, Vikova 272,
(dále jen pachtýř)

uzavřeli dnešního dne tuto

pachtovní smlouvu

I.

Propachtovatel jako výlučný vlastník pozemků p. č. 841/6 o výměře 3 626 m2 a p. č. 512 o výměře 2 860 m2 evidovaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 1256 pro obec a katastrální území Buštěhrad, přenechává pachtýři tyto pozemky k výlučnému dočasnému užívání a požívání.

II.

Pachtýř je oprávněn touto smlouvou propachtované pozemky užívat jen k provozování zemědělské výroby.

III.

Pacht se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2017, tedy na dobu tří let.

Každá ze smluvních stran může v době ne kratší než 6 měsíců před uplynutím ujednané doby pachtu písemně vyzvat druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana písemně do tří měsíců od doručení takovéto výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht na další tři roky.

IV.

Účastníci dohodli pachtovné ve výši 78 000 Kč (slovy sedmdesát osm tisíc korun českých) ročně, splatné ve dvou stejných splátkách ve výši 39 000 Kč vždy do konce 6. a 12. měsíce běžného roku trvání pachtu, a to na účet propachtovatele č. 12-4528791/0100 u Komerční banky, a. s., neurčí-li propachtovatel jinak.

Při prodlení s placením pachtovného bude pachtýř platit propachtovateli též zákonné úroky z prodlení. 

V.

Pachtýř prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem propachtovaných pozemků, a v tomto stavu je dnešního dne přebírá a bude udržovat.

VI.

Pachtýř je povinen umožnit propachtovateli vstup na propachtované pozemky za účelem kontroly jejich stavu a dodržování účelu jejich užívání a podmínek této smlouvy.

VII.

Pachtýř je povinen užívat předmět pachtu řádně tak, aby nedocházelo k jeho poškození a snižování jeho hodnoty.

Pachtýř odpovídá propachtovateli za škody, které způsobí na propachtovaných pozemcích on, jeho pracovníci, osoby s ním spolupracující, či jiné osoby, které budou na propachtovaných pozemcích s vědomím pachtýře.

Úpravy propachtovaných pozemků a provádění byť drobných staveb na nich může být provedeno jen po předchozím písemném souhlasu propachtovatele.

VIII.

Pachtýř není oprávněn dát propachtované pozemky do podnájmu.

IX.

Účastníci mohou tuto smlouvu vypovědět kdykoli i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XI.

Pachtýř odevzdá propachtovateli předmětné pozemky nejpozději poslední den trvání nájmu ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k účelu užívání.

XII.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

XV.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V Kladně dne 2. ledna 2014

…………………                                                                              …………………

Jan Kos                                                                                                         Petr Nový

 

KOMENTÁŘ:

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci (§ 2332 odst. 1 o. z.).

Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht.

Je-li pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou (§ 2345 o. z.).

Tato smlouva nemusí mít písemnou formu, lze ji však jednoznačně doporučit.

Z publikace Vzory smluv a podání ZDE.