oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud)

autor: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sobotinov, JUDr. Marie Moravcová
publikováno: 19.10.2017

Předběžné opatření před zahájením rozhodčího řízení lze vydat, existuje-li důvodná obava z ohrožení výkonu budoucího rozhodčího rozhodnutí (např. v situaci, kdy žalovaný činí kroky směřující ke zmenšení svého majetku ke škodě žalobce/věřitele). S touto možností výslovně počítá § 22 zák. o rozhodčím řízení (k tomu viz níže specifika). Možnost podání návrhu na nařízení předběžného opatření může být výslovně upravena i v rozhodčích řádech stálých rozhodčích soudů, tak je tomu např. u řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Náležitosti

Návrh na vydání předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení musí obsahovat označení věcně a místně příslušného soudu, žalobce a žalovaného (jméno a příjmení, bydliště, popřípaděrodná čísla nebo identifikační čísla účastníků, tj. obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, označení věci, vylíčení rozhodujících skutečností (tj. skutečností odůvodňujících obavu, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen), den a místo vyhotovení, podpis žalobce. Dále je vhodné rovnou označit důkazy, jichž se žalobce dovolává, s komentářem, k čemu se takto označené důkazy vztahují či co má být těmito prokázáno, připojit písemné důkazy, jichž se žalobce dovolává, a to v listinné nebo v elektronické podobě, eventuálně označit, v čí moci tyto důkazy jsou. Dále je na místě v návrhu uvést, že ve vztahu ke sporu byla uzavřena rozhodčí smlouva (a na tuto odkázat v přiložených důkazech), a zároveň uvést, že se žalobce zavazuje v přiměřené lhůtě (v praxi běžně akceptována lhůta 15 dnů) podat relevantní rozhodčí žalobu, k tomu viz § 76 odst. 3 o. s. ř.

Specifika

Vzhledem k ustanovení § 22 zák. o rozhodčím řízení, které upravuje, kdy lze nařídit předběžné opatření v rozhodčím řízení, nelze toto předběžné opatření, na rozdíl od civilního řízení podle o. s. ř., vydat, vyvstane-li potřeba zatímně upravit poměry účastníků, nýbrž pouze z důvodu možného ohrožení výkonu budoucího rozhodčího rozhodnutí. Zároveň podotýkáme, že návrh na vydání předběžného opatření musí vždy podat strana k věcně a místně příslušnému obecnému soudu, a to bez rozdílu, zda tento návrh je podáván před, či po zahájení rozhodčího řízení. Na rozdíl od některých zahraničních úprav (viz zákonnou úpravu platnou na území Slovenské republiky) tak rozhodce nemůže o takovémto návrhu rozhodnout.

Forma

S ohledem na úpravu obsaženou v o. s. ř. se dochází k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření před rozhodčím řízením má mít písemnou formu. Přičemž ve smyslu § 562 občanského zákoníku je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Poznámky

Připomínáme, že k zajištění náhrady škody nebo újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je jeho navrhovatel povinen složit, a to nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50 000 Kč. V opačném případě soud návrh na vydání předběžného opatření odmítne. Z tohoto důvodu je v praxi nezbytné si dopředu zjistit v rámci příslušného soudu číslo bankovního účtu a variabilní symbol (či jiný identifikátor platby), platbu provést před podáním samotného návrhu a odkázat na provedenou platbu; alternativně je možné uhradit zákonem stanovenou jistinu i na pokladnu soudu. S ohledem na platnou právní úpravu úhrada jistoty v kolcích nepřipadá v úvahu.

Zároveň připomínáme, že je zde dána i povinnost navrhovatele zaplatit i soudní poplatek. Úhrada soudního poplatku je možná i v kolcích. 

VZOR

Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení
(stálý rozhodčí soud)

Věcně a místně příslušný soud

......................................................

v případě elektronického podání e-mail nebo datová schránka

                                                                                                          V .…………… dne ………………

Žalobce:.......................................... ,

se sídlem ............................  ,

IČ .....................................  ,

zápis v: ............................... ,

zastoupen: ............................   

 

Žalovaný:........................................ ,

se sídlem.............................. ,

IČ....................................... ,

zápis v: ............................... ,

zastoupen: ............................

VĚC:

NÁVRH

na nařízení předběžného opatření dle ustanovení § 74 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Dvojmo

Přílohy:

     Dle textu žaloby,

     Eventuálně plná moc zástupce,

     Eventuálně osvědčení zástupce o registrace advokáta jakožto plátce DPH.

Jistota k zajištění náhrady škody ve výši ……………… Kč složena na účet soudu č. ú.: ……………… , OS ……………… , pod přiděleným KS ……………… , což žalobce dokládá příkazem k úhradě.

 

Soudní poplatek ve výši ……………… Kč byl uhrazen na účet soudu č. ú.: …………… ,
OS ……………… , pod přiděleným KS …………… , což žalobce dokládá příkazem k úhradě.

I.

Žalobce je obchodní korporací se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Žalovaný je obchodní korporací se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Důkazem:

–   Informativním výpisem žalobce z obchodního rejstříku,

–   Informativním výpisem žalovaného z obchodního rejstříku.

II.

Žalobce (v pozici zhotovitele) uzavřel se žalovaným (v pozici objednatele) dne ……………… Smlouvu o  ……………… č.  ……………… (dále jen jako „Smlouva“). Žalovaný převzal ……………… dne ………………

Žalobce následně dne ……………… vystavil fakturu č.  ……………… na částku ve výši ……………… , s datem splatnosti ke dni ……………… , to vše plně v souladu se Smlouvou. Faktura byla žalovanému prokazatelně doručena dne ……………… Do dnešního dne však žalovaný neuhradil ničeho, i přestože mu doručena i předžalobní výzva ve smyslu § 142a o. s. ř.

Žalobce tak eviduje za žalovaným shora uvedenou pohledávku ve výši ……………… Kč, jejíž úhrada je mu žalovaným odepírána bez právního důvodu.

Důkazem:

–   Smlouvou o  ...........  č.  ................. ,

–   Protokolem o  ......... ,  ze dne .......... ,

–   Fakturou č.  ...........  , ze dne ...........  včetně dodejky,

–   Předžalobní výzvou ze dne .................

III.

V rámci článku ……………… Smlouvy byla mezi žalobcem a žalovaným sjednaná rozhodčí doložka ke stálému Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen jako „Rozhodčí doložka“). Žalobce je rozhodnut podat proti žalovanému návrh na zahájení rozhodčího řízení o zaplacení dlužné ceny z titulu Smlouvy, a to v souladu s Rozhodčí doložkou. Žalobce tak učiní nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí o předběžném opatření (viz petit tohoto návrhu).

Důkazem:

–   Smlouvou o ............  č.  .................

IV.

Žalobce má důvodné obavy, že výkon rozhodnutí bude ohrožen, pokud nebude ve věci vydáno navržené předběžné opatření, což dokládá následujícím:

Z chování žalovaného lze usuzovat, že tento činí intenzivní kroky směřující k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví žalovaného, a to za cenu řádově nižší, než je cena tržní (viz přiložený inzerát žalovaného). Žalovaný přitom kromě uvedených nemovitých věcí nevlastní jiný hodnotný majetek. V případě, že by žalovaný nemovité věci prodal tzv. pod cenou, tak by došlo k podstatnému snížení možnosti uspokojení žalobce.

Z pohledu žalobce je dále nutné zohlednit i výši pohledávky žalobce a skutečnost, že žalovaný nedisponuje s výjimkou předmětných nemovitých věcí jiným hodnotným majetkem, přičemž ekonomická situace žalovaného není dobrá a vlastní kapitál žalovaného má dokonce zápornou hodnotu.

Žalobce má za to, že dostačujícím způsobem prokázal své odůvodněné obavy o to, že výkon rozhodnutí vztahující se k pohledávce žalobce ze Smlouvy může být ohrožen, pokud by nebylo vydáno navrhované předběžné opatření. Žalobce tak má za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání předmětného předběžného opatření, neboť kdyby bylo požadováno více než prokázání odůvodněné obavy, mohlo by vydání předběžného opatření prakticky ztratit jakýkoli význam a vznikl by problém opačného rázu, totiž zda je soudní řízení schopno zajistit podmínky pro ochranu práv, jak to ukládá Ústava České republiky, Listina a mezinárodní úmluvy podle čl. 10 Ústavy České republiky.

Důkazem:

–   Účetní závěrkou žalovaného za rok ………………

V.

V souladu s řádem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterákoli strana požádat příslušný soud o nařízení předběžného opatření.

VI.

S ohledem na skutečnosti shora uvedené a dále pak s ohledem na nutnost upravit zatímně poměry účastníků, navrhuje žalobce, aby nadepsaný soud vydal ve smyslu ustanovení § 74 o. s. ř. toto

u s n e s e n í

1.  Žalovanému se zakazuje nakládat s pozemkem parc. č. ……………… a parc. č. ……………… , to vše katastrální území ……………… , konkrétně se pak žalovanému zakazuje tyto nemovité věci prodat, darovat, směnit či jakkoli jinak zcizit, dále se zakazuje tyto nemovité věci zastavit, zatížit věcnými břemeny (služebnostmi) nebo právy odpovídajícími věcným břemenům či jakkoli jinak zatížit.

2.  Žalobci se ukládá, aby ve lhůtě 15 dnů podal u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR návrh na zahájení rozhodčího řízení ve vztahu k tvrzené pohledávce žalobce za žalovaným z titulu Smlouvy o  ……………… č.  ………………

                                                                                                                   ……………………………………

                                                                                                                                 podpis žalobce

Z publikace Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory, Wolters Kluwer ČR, 2017, počet stran 200, ISBN 978-80-7552-418-8. Knihu lze zakoupit ZDE