oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová a kol.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář.

autor: JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
publikováno: 11.06.2014

Wolters Kluwer, Praha 2013, 928 stran, 1875 Kč.

Autorský kolektiv pod taktovkou prof. JUDr. Moniky Pauknerové, CSc., DSc., připravil pro odbornou veřejnost výjimečný komentář k novému záko­nu o mezinárodním právu soukromém, komentář, který vysvětluje mnohdy vel­mi komplikovanou problematiku mezi­národního práva soukromého. Meziná­rodní právo soukromé lze definovat jako soubor právních norem, které řeší sou­kromoprávní vztahy, zejména tedy vzta­hy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva s mezinárodním prv­kem, jakož i norem, které upravují postup soudů, jiných orgánů, účastníků a dal­ších osob a vztahy mezi nimi v občansko­právním řízení s mezinárodním prvkem.

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárod­ním právu soukromém, je základní vnit­rostátní normou, která obsahuje kolizní řešení hmotněprávních vztahů s mezi­národním prvkem, jakož i normu práva procesního pro vztahy s mezinárodním prvkem. Normy upravující soukromo­právní vztahy s mezinárodním prvkem a postup soudů v těchto věcech jsou však obsaženy rovněž v mnohých mezinárod­ních smlouvách a aktech sekundárního práva ES. Komentář na tuto skutečnost reaguje a neomezuje se pouze na prostý popis vnitrostátního předpisu, tj. záko­na o mezinárodním právu soukromém.

Publikace je, celkem pochopitelně s ohledem na její typ a charakter, ko­mentářovým výkladem. Téměř všechna ustanovení jsou podrobně vysvětlena, je analyzován jejich účel, smysl a role v zá­koně o mezinárodním právu soukromém. Autoři se však neomezují na pouhý izo­lovaný výklad zákona, příslušná usta­novení zákona o mezinárodním právu soukromém zasazují do kontextu kom­plexního systému úpravy vztahů s mezi­národním prvkem platného a aplikova­telného v České republice. Tam, kde je to aktuální, autoři vysvětlují vztah dané­ho ustanovení k mezinárodním smlou­vám, kterými je Česká republika vázá­na, a k četným evropským předpisům.

Je patrné, že při psaní komentáře au­toři čerpali nejen ze svých bohatých te­oretických znalostí, ale také z mnohale­tých praktických zkušenosti. Je zřejmé, že se s komentovanou problematikou se­tkávají v praxi, což se pozitivně promítá v celkovém pojetí jejich přístupu k řeše­ní nejen teoretických, ale i aplikačních problémů jednotlivých ustanovení záko­na. Velmi přínosná je rovněž bohatá ne­jen česká, ale také evropská judikatura včetně právní věty. Je uvedena k téměř každému komentovanému ustanovení zá­kona a pomáhá tak s interpretací a apli­kací příslušného ustanovení.

V neposlední řadě je třeba vyzdvih­nout také otevřenost autorů komentáře k možným různým interpretacím usta­novení zákona. Na některých místech ko­mentáře se lze setkat s tím, že autor dané pasáže připouští i jiný výklad, resp. jiný způsob aplikace daného ustanovení, či dokonce, jak tomu je například v pasá­ži, která komentuje § 60 zákona o mezi­národním právu soukromém, pravomoc ve věcech osvojení. Autorka komentá­ře k příslušnému ustanovení prezentuje nejen svůj názor, ale rovněž odlišný ná­zor prof. Kučery jako autora samotného předpisu, na otázku příslušnosti českých orgánů ve věcech osvojení v návaznos­ti na rozhodnutí o předadopční péči.

Komentář je zpracován s přiměřenou mírou podrobnosti a v rozsahu adekvát­ním zpracovávané materii. Přestože se na něm podílela celá řada autorů, ko­mentář působí vyváženě, žádná oblast není upozaděna či naopak nepoměrně vyzdvižena. Publikace je velmi přínos­ná a využitelná pro odbornou veřejnost, podnikové právníky, advokáty či soudce nevyjímaje. Přínosnost publikace podtr­huje seznam používaných zkratek, včle­něný před samotný text komentáře, ja­kož i přehled hlavních mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vá­zána, a seznam právních předpisů EU z oblasti mezinárodního práva soukro­mého a procesního, zařazený na konec komentáře. Přestože dílo předpokládá jistou úroveň znalostí z oblasti meziná­rodního práva soukromého, publikace je psána čtivě a srozumitelným jazykem a rovněž ti, kteří nemají právnické vzdě­lání, avšak ocitnou se ve vztahu s mezi­národním prvkem, mohou z tohoto díla čerpat a najít v něm potřebné informace.

Můžete koupit Z D E.

 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., advokátka a rozhodkyně, externě vyučuje na PF UK Praha