oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár

publikováno: 21.02.2018

C. H. Beck, Bratislava 2016, 1 540 stran, 139 eur.

Dne 1. 7. 2016 nabyl na Slovensku účinnosti zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok (dále také „CSP“). Ten byl přijat po rozsáhlých pracích dne 21. 5. 2015 a spolu s novým civilným mimosporovým poriadkom a správnym súdnym poriadkom tvoří základ nové kodifikace procesního práva na Slovensku. Civilní procesualistika se přihlásila k sociální koncepci civilního procesu, jejímž zakladatelem a nejvýraznějším představitelem byl významný rakouský procesualis­ta Franz Klein se svým dílem Pro futuro.

CSP a další přijaté zákony přinesly do civilního práva procesního rozsáhlé koncepční změny. Ty si pak nutně žádají patřičné výkladové doplnění nejen v podobě dílčích odborných článků, ale ucelenějšího pojednání. A právě to odborné veřejnosti nabídl velký komentář nakladatelství C. H. Beck od širokého spektra autorů v čele s M. Števčekem, S. Ficovou, J. Baricovou, S. Mesiarkinovou, J. Bajánkovou a M. Tomašovičem, oceněný mj. i Autorskou cenou na Karlovarských právnických dnech 2017.

Autorský tým je složený jak ze zástupců akademické sféry, tak i aplikační praxe. To umožňuje prolínání různých pohledů a názorů na komentované instituty. Řada autorů komentáře pak byla členy Rekodifikační komise pro nové civilní právo procesní (M. Števček byl předsedou této komise). To je při zpracovávání komentáře nespornou výhodou. Zároveň to však může autory limitovat a předurčovat k předpojatému pohledu na danou problematiku. V případě tohoto komentáře se však autoři se zmiňovaným rizikem zdařile vyrovnali.

Co se týče členění komentáře, to vychází zejména ze systematiky zákona. Zároveň však obsahuje i výkladové přesahy, které činí komentář k jednotlivým ustanovením srozumitelnější a přehlednější. S ohledem na koncepční změny, které CSP přináší, je hned v úvodu věnován široký prostor vylíčení doktrinálních východisek nové procesní úpravy a stejně tak i rozboru základních principů civilního procesu, které v novém procesním kodexu našly své zákonné zakotvení. Solidní teoretický základ je pak obsažen i v rámci výkladu k jednotlivým ustanovením zákona. To vše umožňuje náležité pochopení smyslu a účelu nové právní úpravy, které je pro správný výklad jednotlivých ustanovení nezbytné. Účelem každého komentáře pak má být i nabídnout možná řešení konkrétních právních otázek. I tuto úlohu autoři naplnili. To samozřejmě s vědomím, že nikdy nelze dát odpovědi na všechny otázky, které se v praxi mohou vyskytnout, jak sám v úvodu sympaticky přiznává jeden z hlavních autorů komentáře M. Števček.

Vzhledem k výše uvedenému je možné komentář doporučit pro využití v rovině akademické i praktické, a to nejen na Slovensku. Studentům magisterských i doktorských studijních programů bude komentář i z důvodu absence podrobnější učebnice k novému civilnímu procesu potřebným zdrojem informací. Pro praktikující právníky pak poslouží k náležitému pochopení nové koncepce civilního procesu a správné interpretaci jednotlivých ustanovení a jejich aplikaci na konkrétní případy.

Autoři měli při zpracování komentáře před sebou práci náročnou a zodpovědnou, nicméně každý z nich by jistě potvrdil, že také velice zajímavou. Autorům nezbývá nic jiného než pogratulovat a popřát jim, ať se i v budoucnu ukáže, že zmiňovaných nezodpovězených otázek je menší než malé množství. Jedno přání si však na úplný závěr dovolím vyslovit i za mě a ostatní české kolegy. A to, ať již brzy můžeme psát takto pěkný komentář i k českému civilnímu řádu soudnímu.

 

JUDr. KLÁRA HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., odborná asistentka na PF UP v Olomouci