oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Marek Fryšták, Petra Polišenská: Dokazování v přípravném řízení. Nejvýznamnější judikatura k vybraným tematickým okruhům

autor: Mgr. Ing. Vladimír Gajdičiar
publikováno: 04.11.2014

Leges, Praha 2014, 118 stran, 300 Kč.

Z pohledu reformovaného kontinen­tálního právního systému realizované­ho v České republice je přípravné říze­ní přirozeně vnímáno jako podstatná součást celého trestního procesu, jenž od roku 1989 zaznamenal mnohé zásad­ní změny, které dotváří fakt, že ani jeho dnešní legislativní podoba v zásadních otázkách nevyhovuje moderním tren­dům restorativní justice.  

Dokazování v trestním řízení před­stavuje složitý komplex procesních po­stupů orgánů činných v trestním řízení, kterými je možné zjistit náležitý skutko­vý základ potřebný pro jejich rozhodnu­tí i pro další procesní postup tak, aby mohl být splněn základní účel trestního řízení, přičemž na výsledku dokazová­ní v plné míře závisí i kvalita jejich meritorních rozhodnutí.

Jelikož s ohledem na základní zása­dy bezprostřednosti a ústnosti by měla být stěžejní část dokazování v nejširším a nejkomplexnějším rozsahu provedena až v rámci řízení před soudem, je role přípravného řízení mnohokrát podceňo­vána. Je zřejmé, že v přípravném říze­ní dochází k zásadním zásahům do zá­kladních práv a svobod a na kvalitě jeho průběhu bezprostředně závisí i průběh a úspěšnost dokazování v hlavním líče­ní a tím i jeho výsledek, protože mnohá procesní pochybení v přípravném říze­ní není častokrát možné před soudem konvalidovat.

Rovněž je zřejmé, že pokud nebude trestní věc v přípravném řízení zákon­ným způsobem řádně a včas objasněna a nebudou zabezpečeny a prověřeny roz­hodující důkazy, není možné očekávat úspěšné řízení před soudem, ke které­mu v konečném důsledku nemusí ani dojít. Přípravné řízení sice vytváří jis­tý půdorys pro zákonný průběh řízení soudního, čímž je jeho role neodmysli­telná, komplikovanost samotného trestního řízení, formální náročnost dokazo­vání a v neposlední řadě i nedostatečná podoba současné trestněprávní úpravy předznamenávají stále vyšší a systema­tičtější ingerenci ze strany rozhodova­cí činnosti soudů v podobě judikatury.

Jelikož soudní judikatura bezprostřed­ně ovlivňuje reálnou aplikační praxi trestněprocesního dokazování, lze její tema­tickou sumarizaci a následné analytické zpracování a zkoumání zajisté považo­vat za jeden z účinných, zásadních a ne­zbytných nástrojů pro odpovědnou čin­nost orgánů činných v trestním řízení i pro procesní postupy dalších subjektů trestního řízení. Efektivní, ucelené a je­dinečné zpracování nejvýznamnější ju­dikatury za období posledních téměř 25 let, která se zaměřuje na konkrét­ní tematické okruhy trestního řízení, reflektující přitom jedinečnost doka­zování v přípravném řízení, je v rámci odborně zpracovaných studií ojedinělé.

V nakladatelství Leges v Praze vyšla v březnu 2014 vědecká monografie s atrak­tivním obsahem pod názvem „Dokazová­ní v přípravném řízení - Nejvýznamnější judikatura k vybraným tematickým okru­hům“, jejíž autory jsou doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., docent katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy uni­verzity, a JUDr. Petra Polišenská, vedou­cí oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu České republiky.

Tato na českém trhu unikátní publika­ce představuje reprezentativní a ucele­ný soubor tematicky zaměřené judikatu­ry, týkající se dokazování v přípravném řízení. Autoři se v publikaci podrobně věnují nejvýznamnější judikatuře obec­ných soudů, jakož i judikatuře Ústavní­ho soudu, které jsou tematicky sladě­ny s obsahem aktuální právní úpravy k 31. 12. 2013. Ambicí autorů bylo tema­ticky shromáždit, významově vyprofilo­vat a přehledným způsobem zpracovat a publikovaného judikátu, jakož i označe­ní soudu, který příslušné rozhodnutí vy­dal. V neposlední řadě je u každého roz­hodnutí uveden zdroj publikace daného rozhodnutí, ať už v oficiálních sbírkách příslušných soudů, nebo v jiné odborné literatuře. Nosnou částí každého rozhod­nutí je přirozeně přehledně zpracovaná právní věta, vhodným rozsahem podpo­řená vybranými částmi odůvodnění to­hoto rozhodnutí na podporu a usnadně­ní pochopení její interpretace.

Autoři přehledně zpracovali 183 roz­hodnutí obecných soudů (především Nejvyššího soudu) a Ústavního soudu, které rozdělili do těchto tematických oblastí - usnesení o zahájení trestního stíhání, neodkladné a neopakovatelné úkony, pří­pravné řízení, zkrácené přípravné říze­ní, právo na obhajobu, dokazování, ne­přípustné důkazy, absolutně a relativně neúčinné důkazy, odposlech a záznam telekomunikačního provozu a náhrada nemajetkové (imateriální) újmy.

Faktem je, že současná odborná litera­tura mnohdy nedokáže efektivně a ade­kvátně reagovat na aplikační problémy související se stále častějšími změnami právní úpravy, ani na aktuální soudní ju­dikaturu. Recenzovaný výběr judikatu­ry docenta Fryštáka a doktorky Polišenské je obsahově i metodicky zpracován na vysoké odborné úrovni s jednoznač­nou znalostí sumarizované problemati­ky, což podporuje i samotná koncepce vybraných tematických okruhů.

Autoři nabídli široké veřejnosti peč­livě zpracovanou databázi nejvýznam­nějších rozhodnutí soudů z oblasti do­kazování v přípravném řízení, ve které za pomoci vhodně zvoleného vyhledá­vacího aparátu lze nalézt požadovanou informaci v krátkém čase. Publikace tak představuje ojedinělý soubor řešení úz­ce specifikované problematiky trestně-procesního dokazování.

Vzhledem k výše uvedenému, jakož i ke skutečnosti, že se obsahově jedná o je­dinou takto tematicky zpracovanou pub­likaci svého druhu, je možné recenzova­nou monografii doporučit nejen zájemcům o trestní právo procesní a právním teore­tikům, ale především advokátům, soud­cům a orgánům činným v trestním řízení.

 

Můžete koupit Z d e