oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

M. Pauknerová, N. Rozehnalová, M. Zavadilová a kol.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář

autor: JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
publikováno: 13.03.2014

Wolters Kluwer ČR, Praha 2013, 928 stran, 1875 Kč.

Autorský kolektiv pod taktovkou prof. JUDr. Moniky Pauknerové, DSc., CSc., připravil pro odbornou veřejnost výjimečný komentář k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, komentář, který vysvětluje mnohdy velmi komplikovanou problematiku mezinárodního práva soukromého. Mezinárodní právo soukromé lze definovat jako soubor právních norem, které řeší soukromoprávní vztahy, zejména tedy vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva s mezinárodním prvkem, jakož i norem, které upravují postup soudů, jiných orgánů, účastníků a dalších osob a vztahy mezi nimi v občanskoprávním řízení s mezinárodním prvkem.

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, je základní vnitrostátní normou, která obsahuje kolizní řešení hmotněprávních vztahů s mezinárodním prvkem, jakož i normu práva procesního pro vztahy s mezinárodním prvkem. Normy upravující soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem a postup soudů v těchto věcech jsou však obsaženy rovněž v mnohých mezinárodních smlouvách a aktech sekundárního práva ES. Komentář na tuto skutečnost reaguje a neomezuje se pouze na prostý popis vnitrostátního předpisu, tj. zákona o mezinárodním právu soukromém.

Publikace je, celkem pochopitelně s ohledem na její typ a charakter, komentářovým výkladem. Téměř všechna ustanovení jsou podrobně vysvětlena, je analyzován jejich účel, smysl a role v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Autoři se však neomezují na pouhý izolovaný výklad zákona, příslušná ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém zasazují do kontextu komplexního systému úpravy vztahů s mezinárodním prvkem platného a aplikovatelného v České republice. Tam, kde je to aktuální, autoři vysvětlují vztah daného ustanovení k mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, a k četným evropským předpisům.

Je patrné, že při psaní komentáře autoři čerpali nejen ze svých bohatých teoretických znalostí, ale také z mnohaletých praktických zkušenosti. Je zřejmé, že se s komentovanou problematikou setkávají v praxi, což se pozitivně promítá v celkovém pojetí jejich přístupu k řešení nejen teoretických, ale i aplikačních problémů jednotlivých ustanovení zákona. Velmi přínosná je rovněž bohatá nejen česká, ale také evropská judikatura, která je použitelná, včetně právní věty, je uvedena k téměř každému komentovanému ustanovení zákona, a jež tak pomáhá s interpretací a aplikací příslušného ustanovení.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout také otevřenost autorů komentáře k možným různým interpretacím ustanovení zákona. Na některých místech komentáře se lze setkat s tím, že autor dané pasáže připouští i jiný výklad, resp. jiný způsob aplikace daného ustanovení, či dokonce, jak tomu je například v pasáži, která komentuje § 60 zákona o mezinárodním právu soukromém, pravomoc ve věcech osvojení. Autorka komentáře k příslušnému ustanovení prezentuje nejen svůj názor, ale rovněž odlišný názor prof. Kučery jako autora samotného předpisu, na otázku příslušnosti českých orgánů ve věcech osvojení v návaznosti na rozhodnutí o předadopční péči.

Komentář je zpracován s přiměřenou mírou podrobnosti a v rozsahu adekvátním zpracovávané materii. Přestože se na něm podílela celá řada autorů, komentář působí vyváženě, žádná oblast není upozaděna či naopak nepoměrně vyzdvižena. Publikace je velmi přínosná a využitelná pro odbornou veřejnost, podnikové právníky, advokáty či soudce nevyjímaje. Přínosnost publikace podtrhuje seznam používaných zkratek, včleněný před samotný text komentáře, jakož i přehled hlavních mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a seznam právních předpisů EU z oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního zařazený na konec komentáře. Přestože dílo předpokládá jistou úroveň znalostí z oblasti mezinárodního práva soukromého, publikace je psána čtivě a srozumitelným jazykem a rovněž ti, kteří nemají právnické vzdělání, avšak ocitnou se ve vztahu s mezinárodním prvkem, mohou z tohoto díla čerpat a najít v něm potřebné informace.


Můžete koupit  Z D E .

 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., advokátka a rozhodkyně, externě vyučuje na PF UK Praha