oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Lukáš Křístek: Znalectví

autor: prof. JUDr. Jan Musil
publikováno: 24.10.2013

Wolters Kluwer, Praha 2013, 332 stran, 499 Kč.

Všichni dnes trpíme nedostatkem času. Většinu z nás bohužel trápí i nedostatek peněz – nákup stále nových a nových knih, které se nám nabízejí na knihkupeckých pultech, dokáže pořádně „provětrat“ naši peněženku.

Každému, kdož právě otevřel knihu Lukáše Křístka Znalectví, se proto možná vynoří logická otázka: Vyplatí se mi investovat své peníze a svůj čas na nákup a na četbu této knihy?

Mohu-li vám poradit, pak odpovídám: Neváhejte a knihu si kupte a přečtěte, vaše investice rozhodně nebude zmařena. Toto doporučení činím se znalostí věci – zrod textu jsem měl příležitost sledovat jako oponent v úspěšně skončeném autorově rigorózním řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, pročítám se zájmem i autorovy časopisecké články k tomuto tématu.

Znalecká činnost je dnes neodmyslitelnou součástí našeho života. Uplatňuje se v procesu aplikace práva, při dokazování ve všech druzích řízení před občanskoprávními, trestními a správními soudy, před správními orgány, v rozhodčím řízení a v dalších typech právních procedur. S tím, jak vzrůstá význam vědy a techniky pro život lidstva, bude význam znalců a expertiz nepochybně dále narůstat. V kontrastu s tímto vývojem nevěnuje právní teorie problematice znalectví náležitou pozornost, českých literárních prací na toto téma je poskrovnu.

Je předností této práce, že má „průřezový“ charakter, pojednává o uplatnění znalců v mnoha typech řízení (občanskoprávním, trestním, správním atd.) a upozorňuje jak na jejich společné rysy, tak na jejich specifika. Navíc se zabývá obecně teoretickými základy znaleckého dokazování, jeho historickými proměnami, metodologií znalecké činnosti, logickými operacemi, které se při ní uplatňují, procesem hodnocení znaleckého důkazu. Nemalou pozornost věnuje autor platné právní úpravě znalectví a podnětům pro budoucí úpravu, která se v České republice již delší dobu připravuje.

Dá se konstatovat, že autorovi se podařilo pokrýt téměř celý rozsah relevantních aspektů, takže čtenář získá v sevřené podobě kompletní informaci o problematice a nemusí ji hledat v dalších roztříštěných pramenech.

Metoda a způsob zpracování plně odpovídá požadavkům kladeným na odborné práce, je v ní dostatečně zastoupen praktický i teoretický aspekt. Autor si je dobře vědom četných problémů a nedostatků, které se v této oblasti vyskytují, staví se k nim kriticky a navrhuje řadu podnětů ke zlepšení. Jeho náměty jsou opřeny o rozsáhlé praktické zkušenosti (autor sám působí jako znalec v oboru ekonomika), jsou střízlivé a promyšlené.

Práce vychází ze širokého zázemí domácích literárních pramenů. Vysoce je třeba ocenit rozsáhlou znalost judikatury českých soudů, včetně Ústavního soudu ČR.

Kniha je zpracována podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, které ještě třeba ani nemohly být zachyceny v jiných dílech z poslední doby. Vzhledem k velmi rychlému vývoji vědeckého poznání, k četným legislativním a organizačním změnám a k proměnám judikatury je taková publikační reakce velmi nesnadná a záslužná.

Autor často odkazuje v poznámkách pod čarou na obsáhlou domácí a zahraniční bibliografii, což hlubším zájemcům umožní snadno vyhledat související literární prameny. Na mnoha místech se porovnává domácí právní úprava a praxe se stavem v zahraničí a hodnotí jejich klady a nedostatky.

Shrnuji: Knihu hodnotím velmi pozitivně, svou úrovní nesporně přesahuje obvyklý standard prací tohoto typu. Mohu ji doporučit všem potenciálním uživatelům, kterými budou především znalci, ale též soudci, státní zástupci, policejní orgány, advokáti, hospodářští právníci, studenti právnických fakult i širší odborná veřejnost.

 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu

 

Můžete objednat ZDE.