oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Lukáš Klee: Smluvní vztahy výstavbových projektů

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 14.01.2013

Wolters Kluwer ČR, Praha, 2012, 148 stran, 252 Kč.

V nedávné době jsme měli možnost recenzovat autorovu knihu „Smluvní podmínky FIDIC“, vydanou v roce 2011. Čtenáři autora JUDr. Lukáše Klee, Ph.D., LL.M., MBA neznají však jen jako autora Smluvních podmínek FIDIC, ale též jako autora řady časopiseckých publikací a jako kvalitního přednášejícího.

V osobě tvůrce recenzovaného díla se snoubí široká teoretická i praktická připravenost k autorské činnosti. Je dlouholetým právníkem společnosti Metrostav a externím vyučujícím Právnické fakulty UK v Praze. V Brně absolvoval právnickou fakultu i studium LL.M. V Praze pak získal titul MBA a hodnost Ph.D. Tituly LL.M. a MBA mu přitom udělily Nottigham Trent University a Sheffield Hallam University.

Recenzované dílo je členěno do kapitol, které (v návaznosti na úvodní partii) pojednávají dílčí témata: Výstavbový projekt, Unifikace závazkových vztahů, Nebezpečí a rizika, Zahraniční podnikání, Typy řízení a organizace výstavbového projektu a tématiku FIDIC.

Další kapitoly jsou pak nazvány Claimy, Předložení Claimu, Claim management, Řešení sporů podle FIDIC, Cena díla, Řízení času a Změny díla.

Dílo pak završují konkrétní příklady, a to nejprve uvedení příkladů s řešením a posléze příkladů bez řešení. V úplném závěru pak čtenář najde vybrané články FIDIC CONS (First Edition 1999). Jde o články 1.9, 2.1, 3.5, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.8, 15.2 a 20.1 těchto smluvních podmínek. Tyto články mohou sloužit pro řešení příkladů (neoficiální překlad do češtiny a kompletní znění smluvních podmínek lze nalézt na www.pjpk.cz/OP/OP%20staveb.pdf).

Kniha umožňuje orientaci v základní právní a manažerské problematice velkých výstavbových projektů. Je proto vhodná též i jako učební text na školách právního, ekonomického či technického zaměření.

Jak autor uvádí, smluvní aspekty výstavbových projektů jsou dnes velmi ovlivněny vzorovými smluvními podmínkami FIDIC, které tvoří nejpoužívanější standard obchodních podmínek smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom je mj. třeba zmínit, že „vzory FIDIC“ tradičně obsahují limitaci náhrady škody, omezení budoucích nároků apod.

Jak bývá ve zpracovaných recenzích obvyklé (nejedná-li se o rozsáhlá díla polemická), mohou se tyto podrobněji věnovat jen některému z vybraných problémů. V dnešním našem pojednání volíme dílčí téma změny díla. Ke změnám díla dochází (mimo jiných důvodů, např. při dodatečné změně koncepce nebo nedořešení konkrétních otázek apod.) i z objektivních důvodů.

V dřívějších dobách jednotlivé fáze, přípravná, projektová a prováděcí, na sebe navazovaly. Dnes se tyto etapy (dochází tak k velké úspoře času) překrývají. Z toho pak plyne i očekávaná pravděpodobnost změn. Provádí-li se totiž daná etapa (fáze) ještě před dokončením etapy předchozí, postupuje se podle řešení předpokládaných, které však mohou být v závěru předchozí etapy ještě korigovány.

Autor v této souvislosti uvádí, že změny předmětu díla jsou na velkých výstavbových projektech prakticky nevyhnutelné, protože v jejich průběhu dochází pravidelně k událostem, které jsou mimo kontrolu smluvních stran, a uvádí příkladmo důvody pro změny.

Základem pro hladký průběh změnových procesů je vhodně formulované smluvní ustanovení řešící změny. Velký rozsah těchto ustanovení v dobrých smlouvách o dílo na zhotovení stavby jen potvrzuje nevyhnutelnost změn v podstatě na každém výstavbo­vém projektu. I se změnovými procesy jsou často spojeny požadavky na formální varo­vání a oznamování hrozících nebezpečí s vlivem na termín dokončení a na dodatečné náklady. Na straně objednatele může dojít nepromyšleným pokynem k přerušení, zastavení, zpoždění, akceleraci prací a objednatel musí být včas zhotovitelem upozorněn na následky svého vadného konání, nekonání, zanedbání apod., aby mohl situaci napravit co nejefektivněji.

Lze jen vítat, že změnám a změnovým řízením se tvůrce díla věnuje podrobně, to umožní efektivní přípravu těchto procesů.

Závěrem našich řádek můžeme publikaci jen doporučit a oprávněně předvídat, že se dílo, mj. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva dočká brzy dalšího (rozšířeného vydání).

Můžete objednat Z DE.