oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Lenka Bezoušková: Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 07.07.2014

Leges, s.r.o., Praha 2013, 260 stran, 400 Kč.

Existují oblasti lidského života i prá­va, o kterých se mnozí laikové domní­vají, že jim i bez vzdělání a zkušeností rozumí. V lidském životě je takovým pří­kladem fotbal, v oblasti právní rodinné právo. Jde přitom o oblast zásadně svá­zanou s tradicemi a historickým vývo­jem země na jedné straně, a s emocemi a vztahy na straně druhé.

Diskuse, pravidelně živené bulvárními médii pokaždé, když se rozpadne man­želství, složené z bezvěrce a muslima, doplňované jednostranně zaměřenými filmy a literárními skvosty, na sklonku loňského roku z výšin zaujatých disku­sí přitáhla na pevnou zem brožovaná publikace vydaná nakladatelstvím Le­ges, nazvaná „Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské“. Je­jí autorkou je JUDr. Lenka Bezouško­vá, Ph.D., LL.M., odborná asistentka katedry teorie práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Mladá kolegyně obhájila v roce 2012 disertač­ní práci na stejné téma a posléze je roz­pracovala do podoby recenzované pub­likace, která vážným zájemcům o úvod do problematiky islámského rodinného práva přináší souhrnný výklad, v dneš­ní roztěkané době tolik potřebný. Ten­to příspěvek veřejné debatě oceníme obzvláště, zohledníme-li počet dvace­ti tisíc obyvatel České republiky hlásí­cích se k islámu a nespočet již uzavře­ných smíšených manželství.

Podívejme se nyní na posuzovanou knížku podrobněji. Publikace je přehled­ně rozčleněna po vzoru diplomových prací, přičemž v úvodu autorka osvět­luje nemožnost podat jednotný výklad rodinného islámského práva vzhledem k existenci několika právních škol, kte­ré způsobem zacházení s primárními prameny dospěly k výkladům, v praxi značně odlišným. Situaci pak kompli­kuje skutečnost, že islámské právo ne­zná ucelená odvětví členěná do oblastí. Autorka tedy v úvodu kromě odlišení jednotlivých právních škol podává vý­klad pramenů práva, které ovšem také neexistují v ucelené podobě, což umož­ňuje odchýlení se od jednoho pravidla ve prospěch jiného, vývoj názorů a po­hledů na rodinné právo a odlišný vý­klad Koránu jako primárního pramene práva, i dopad sunn (výroků a zvyklos­tí, které Muhammad řekl, vytvořil či potvrdil). Publikace také podrobně vysvětluje význam požadavku jednomysl­né shody učenců společnosti na výklad Koránu i omezení paradoxy, které tento požadavek v praktickém životě přináší.

V hlavní části knihy se pak autorka zabývá způsobem uzavření manželství, resp. formálně chápaným manželským ritem jako procesem probíhajícím v čase a jeho odlišnostmi v jednotlivých práv­ních školách, náležitostmi manželské smlouvy a právy a povinnostmi man­želů. Druhou část knihy věnuje pod­mínkám pro zánik a zrušení manžel­ství a povoleným i zvláštním formám rozvodu. V menší míře závěr knihy do­padá na problematiku dětí v souvislos­ti se zánikem manželství a další otázky, s rozvodem související. Odborný text do­plňuje v závěru anglické dvoustránkové summary, slovník nejčastěji používaných termínů, seznam použité literatury a rej­střík vybraných jmen a pojmů. Použitá literatura je značně obsáhlá a zahrnuje nejen cizojazyčné prameny, ale více než stovku časopiseckých článků i publika­cí, doplněných internetovými odkazy. Zejména slovník bude čtenář používat často a shledá jej velmi potřebným, ne­boť odborné termíny, psané za pomoci srozumitelné transkripce, vyžadují ze­jména z počátku opakované přerušení četby, zamyšlení, vyhledávání pojmů a srovnávání.

Publikace je v každém případě spí­še odbornou příručkou a pro poměr­ně suchý text vylučuje, že by ji čtenář zvládl přečíst „na jeden zátah“. Zájem­ci, lační souhrnné informace, v ní ov­šem budou postrádat výklad zabývající se dopadem způsobu zániku manželství na svěření nezletilých dětí do péče jed­noho či druhého rodiče, tato problema­tika by si však patrně zasloužila sepa­rátní pojednání. Na mnoha místech je také únavné číst podobné pasáže u jed­notlivých škol, které se tak v textu opa­kují. Naopak přínosem jsou poznámky autorky o vládách některých demokra­tických islámských států, které se sna­ží zavést ucelenější právní úpravu osob­ního statutu a pod vlivem rozšiřující se koncepce lidských práv ovlivnit i dosud konzervativní praxi.

Čtenář, který dosud čerpal informace z veřejně přístupných zdrojů a podrob­něji se islámským právem nezabýval, a snad pro některé případy, popisova­né v médiích, měl jen pocit opovrže­ní či nepochopení, po seznámení s tex­tem s údivem objeví odlišnou krajinu, ve které vzájemné vazby a vztahy mezi mužem a ženou mají svou logiku, byť pro člověka narozeného ve střední Ev­ropě, s mateřským mlékem sajícího Lis­tinu základních práv a svobod, poněkud nepochopitelnou. Přesto, či právě proto stojí tato publikace za pozornost, kterou by jí měli věnovat nejenom matrimonialisté, ale zejména odborníci věnující se domácímu rodinnému právu. A povin­nou literaturou by se pak tato útlá bro­žovaná knížka měla stát všem, kteří se rozhodnou spojit svůj život s osobou, vyznávající Korán. Odlišnost českého rodinného práva se pak bude jevit více než pochopitelná.

Můžete koupit Z d e .

 

❖ JUDr. DANIELA KOVÁŘOVÁ, advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů