oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

LAVICKÝ, P., POLIŠENSKÁ, P.: Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna.

autor: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
publikováno: 20.07.2016

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 300 s.

Autoři Petr Lavický a Petra Polišenská, oba odborníci na civilní právo, předkládají širší čtenářské obci, tj. nikoli jistě jen té právnické, výběr z judikatury ve věcech darování, koupě a směny, jenž je součástí úspěšné ediční řady Judikatura k rekodifikaci nakladatelství Wolters Kluwer.

Publikace má přitom obvyklou strukturu, na jakou jsme u této ediční řady zvyklí, tj. na zhruba 300 stranách sumarizuje 164 judikátů nejvyšších soudních instancí (převažují rozhodnutí NS). Je dále doplněna o příslušné pasáže zákonného textu občanského zákoníku, jakož i relevantní důvodovou zprávu. Základními zdroji vhodně zvolených a především tematicky utříděných rozhodnutí jsou – vedle stávající judikatury NS – Sbírka soudních rozhodnutí Glaser-Unger, sbírka Františka Vážného a Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu (R). Právě ony dvě historické sbírky jsou i dnes cenným zdrojem poznání, neboť současná úprava řadu starších institutů oživila (s drobnými modifikacemi) či je přímo recipovala.

Darování, koupě i směna jsou starobylé právní instituty, jež se vyvíjely a vyvíjejí v čase i v místě. Darovací a kupní smlouva představují základní institut soukromoprávního styku, s nímž se během svého života – bez velké nadsázky – setká v určité podobě každý, přičemž rekodifikace civilního práva s sebou přinesla změny (podstatné i méně zásadní) rovněž v této oblasti závazkového práva. Co se týče darování, nastolila otázky (teoretické i praktické) související nejen s novými modalitami darovací smlouvy, ale rovněž s novou úpravou darovací autonomie, resp. vymezením jejích kontur ve zvláštních životních situacích, ať již jde o darování ve prospěch zdravotnických zařízení a sociálních ústavů či darování osob s omezenou svéprávností.

Volba jednotlivých soudních rozhodnutí odráží zjevnou snahu autorů vypořádat se s aplikovatelností dosavadní judikatury (což je užitečné zejména v otázce revokací darování, darování pro případ smrti, platnosti darovacích, kupních a směnných smluv, vedlejších ujednání u kupní smlouvy, uplatňování práv z vadného plnění, záruky za jakost a řady dalších) a naznačit nadále očekávatelné judikaturní tendence. Do rozsahu publikace nebyla – autory záměrně – zařazena relativně samostatná (a obsáhlá) problematika prodeje zboží v obchodě, resp. spotřebitelské kupní smlouvy (§ 2158–2174) včetně speciální úpravy práv z vadného plnění. Tuto problematiku – jakkoli je systematicky zahrnuta do úpravy kupní smlouvy – autoři vyčleňují a ponechávají samostatnému svazku věnovanému ochraně spotřebitele.

Čtenář tak získá snadno a rychle představu kupř. o tom, jak zdejší soudy posuzují dodání motoru menší výkonnosti (jde o aliud či nikoli?), že předmět koupě je dostatečně určen odkazem na prospekt, dozví se o vlivu ceny souhrnné na platnost kupní smlouvy, jak naložit s ujištěním o bezvadnosti plnění učiněným mimo text smlouvy, jak postupovat při zaplacení kupní ceny vystavením směnky, zda může být předmětem darovací smlouvy cizí věc, zda slib svatební hostiny a zařízení s peřinami je darovacím slibem, co je to hrubé porušení dobrých mravů a zda nemravné chování zákonného zástupce obdarovaného může být důvodem k vrácení daru, zda lze směnit věc teprve v budoucnu vzniklou a mnoho dalšího.

Je pochopitelné (a sami autoři se tím netají), že některé judikáty mají dnes již spíše historickou hodnotu, jsou tak více svědectvím o své době, avšak jejich „zápletka“ byla natolik zajímavá, kuriózní či úsměvná, že je autoři do svého výběru přesto zařadili.

Máme-li na paměti, že nová právní úprava darování a koupě doznává s přijetím nového občanského zákoníku zásadního rozšíření, včetně dílčích (avšak mnohdy i koncepčních) změn, a že problematika darování a koupě zůstává vysoce frekventovaná a praktická, jedná se o téma velmi aktuální a dosud v tomto rozsahu nezpracované. Pro náležité pochopení je zapotřebí zasadit dané téma do historického kontextu a učinit srovnání s dřívější právní úpravou darovací, kupní a směnné smlouvy, tj. podle zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinnou do konce roku 2013 (viz Přílohy v části III). Dřívější právní úprava charakteristická mnohde svou lakoničností byla posléze zdrojem bohaté (namnoze však disparátní) judikatury a rovněž objektem kritického hodnocení občanskoprávní nauky.

Svazek je tak užitečným (a zároveň poutavým) pomocníkem každého, kdo se o závazky z darování, koupě či směny z nejrůznějších důvodů a v nejrůznějších životních situacích zajímá.

Knihu lze koupit ZDE.

Autor je docentem na PF UK v Praze.