oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Kateřina Frumarová: Nicotnost správního rozhodnutí

autor: Mgr. Radislav Bražina
publikováno: 29.05.2015

Leges, Praha 2014, 496 stran, 590 Kč

Autorka v této publikaci nabízí komplexní a aktuální pohled na danou oblast správního práva, přičemž se v publikaci objevují nejen poznatky teoretické, ale i praktické. Nicotnost jakožto nezávažnější vada správního rozhodnutí způsobuje, že rozhodnutí stižené touto vadou nemůže vytvořit právně relevantní následky. Jedná se proto o fenomén, který si zaslouží vysokou pozornost. Komplexnímu zpracování práce odpovídá i vhodně zvolené struktura práce. Autorka se v samotném úvodu práce věnuje teoretickému vymezení pojmu nicotnost, přičemž čerpá i z poznatků zahraniční správněprávní doktríny. Následuje pasáž vymezující vztah nicotnosti k jiným vadám správních rozhodnutí. V této souvislosti autorka upozorňuje, že nicotnost, na rozdíl od vady jiných, není zhojitelná. Zvláštní pozornost věnuje jednotlivým důvodům nicotnosti rozhodnutí, které jsou vhodně doplněny praktickými příklady z praxe či judikatury, přičemž se znovu objevuje i srovnání se zahraničím. Autorka sama pak v této souvislosti upozorňuje, že některé důvody, jež zná doktrína, se v praxi objevují jen ve velmi omezeném rozsahu. Ačkoliv bylo zmíněno, že nicotnost způsobuje, že rozhodnutí nemůže mít relevantní právní následky, přesto v zájmu právní jistoty jak doktrína, tak správní či soudní praxe předpokládají určité postupy, pomocí nichž je nicotnost správního rozhodnutí postavena na jisto. V této souvislosti autorka upozorňuje, že zákonodárce zvolil dělenou pravomoc pro prohlašování nicotnosti, a to dílem pro správní orgány a dílem pro správní soudy v návaznosti na důvod prohlášení nicotnosti. V této části publikace pak autorka nabízí i praktické postupy při prohlašování nicotnosti či odstraňování nicotných aktů. Autorka rovněž hodnotí i aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zabývající se prohlašování nicotnosti, resp. zrušováním nicotných rozhodnutí, přičemž tyto závěry NSS podrobuje detailnímu rozboru. Následující část publikace se věnuje i důsledkům nicotného rozhodnutí, včetně případných důsledků v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou nicotným rozhodnutím. Byť se autorka primárně zaměřuje na správní rozhodnutí, část publikace se zabývá i nicotností jiných správních aktů vydávaných podle správního řádu. Závěrečná pasáž je pak věnována autorčiným vlastním návrhům či úvahám de lege ferenda, a to jak k důvodům nicotnosti, tak rovněž i k procesu prohlašování nicotnosti. Publikace obsahuje velmi cenné odkazy na další odbornou literaturu a zejména judikaturu Nejvyššího správního soudu. Publikace obsahuje nejen teoretické poznatky, ale taktéž řadu poznatků z právní praxe a je tedy určena nejen pro odbornou veřejnost zabývající se správním právem či studenty právnických fakult, ale nalezne své praktické využití i v rukou advokátů, soudců i samotných úředníků veřejné správy.   

Publikaci je možné zakoupit ZDE. 

Autor je asistentem soudce NSS a doktorandem MU v Brně.