oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Josef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek, Přemysl Raban: Česko-slovenské kontexty obchodního práva

autor: Mgr. Magdalena Gebauerová
publikováno: 11.01.2013

Wolters Kluwer ČR, Praha 2012, 544 stran, 630 Kč.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., přináší ojedinělou publikaci pod netradičním názvem Česko-slovenské kontexty obchodního práva, kdy již ze samotného titulu může čtenář poznat, že jde o komparaci právních úprav obchodního práva v České a Slovenské republice. Autorský kolektiv univerzitních profesorů a zároveň kvalifikovaných odborníků obchodního práva vypracoval dílo, jejímž východiskem se stal československý právní systém. Jejími autory jsou prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., kteří působí jako profesoři na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a zároveň jako rozhodci Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislavě. Další z kolektivu autorů je prof. JUDr. Karel Marek, Csc., který kromě profesury na katedře obchodního práva na Právnické fakultě v Brně je rovněž rozhodcem Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a dále také Rozhodčího soudu při Hospodářské Komoře a Agrární Komoře ČR. Poslední z autorů, a neméně významný, je prof. JUDr. Přemysl Raban, Csc., působící jako vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu na Západočeské univerzitě, jenž je zároveň rozhodcem u několika mezinárodních rozhodčích soudů.

Předností a také hlavním znakem recenzované knihy, který ji činí charakteristickým, je všestrannost, jelikož autoři problematiku analyzují i z hlediska právního rámce Evropské unie.

Vlastní text je členěn do čtyř částí. Úvodní část se zaměřuje na historické základy obchodního česko-slovenského práva, jež disponuje společným dědictvím sahajícím převážně až do 19. století, který byl ukazatelem dalšího vývoje a základem budování právních řádů nástupnických států.

Další část klade důraz na snad nejdůležitější oblast obchodního práva, a to problematiku obchodních společností, se zakomponováním právních předpisů Evropské unie, který mají v tomto tematickém okruhu neopomenutelné místo. Logicky pak navazuje část věnující se obchodním závazkovým vztahům. Ze samotné komparace autorů velmi zřetelně v těchto dvou částech plyne závěr, že vycházejí ze společných základů s ohledem na jejich obsahovou podobnost.

Následuje poslední část, pojednávající detailně o alternativních řešeních sporů (ADR - alternative dispute resolution). Nechybí zde ani historický exkurz o jejich původu. Zvláštní uznání náleží autorům za rozpracování řešení sporů prostřednictvím rozhodců jako nejvíce používanou metodu ADR v praxi.

Publikace je přiměřená svým rozsahem, má přes 500 stran, a vzhledem ke svému členění si zachovává přehlednost. Čtenář si rychle dohledá potřebné informace, jelikož publikace obsahuje věcný rejstřík s množstvím důležitých pojmů obchodního práva.

Autorský kolektiv odvedl kvalitní práci, která není určena jen právníkům, ale i dalším čtenářům, kteří mají zájem rozšířit si okruh znalostí v oblasti obchodního práva, zejména z hlediska mezinárodních souvislostí.

Mgr. Magdalena Gebauerová, advokátka a insolvenční správkyně v Opavě

 

Můžete objednat ZDE.