oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jitka Wolfová, Martin Štika: Soudní exekuce

publikováno: 28.04.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2016, 336 stran, 480 Kč.

Monografie se zabývá exekucí konanou podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, tedy tématem, které je nepochybně aktuální, ať už vlivem politických a mediálních kampaní, nebo jeho samotným přímým dopadem do vlastnických práv účastníků řízení. Přestože se na trhu právnických profesí jedná o velmi významnou oblast, odborná literatura se jí v poslední době, s výjimkou komentářů, prakticky nezabývá. O to je cennější, že předkládanou monografii zpracovali odborníci z předmětné právní oblasti nejpovolanější, soudní exekutoři.    

Text je zpracován nejen na požadované odborné úrovni, ale zároveň čtivou a srozumitelnou formou, která nepoučeného čtenáře neodradí. Autoři svůj text vhodně doplňují citací soudní judikatury a kromě výkladu jednotlivých ustanovení neopomíjejí ani uvedení vhodných praktických příkladů demonstrujících použití těchto ustanovení. V neposlední řadě je možné ocenit i jasné a odůvodněné vyjádření vlastních názorů autorů k širším souvislostem týkajícím se dané problematiky (např. kritické zhodnocení judikatury ohledně střetu exekučního a insolvenčního řízení).

Z hlediska struktury a členění práce autoři zvolili velmi přehlednou a podrobnou strukturu, která je založena na celkem pěti částech. První část věnují autoři ucelenému historickému vývoji právní oblasti exekucí, od exekuce v římském právu přes všechny další významné historické mezníky, kam patří zejména exekuční řád z roku 1896. Dále se zabývají všemi podstatnými pojmy a instituty exekučního práva, zejména postavením soudního exekutora, prameny právní úpravy, exekučními tituly a subjekty exekučního řízení. Druhá část se týká exekučního procesu od okamžiku jeho zahájení do jeho skončení. Třetí část se zaměřuje na detailní rozbor způsobů provedení exekuce. Ve čtvrté části autoři rozebírají důsledky a okolnosti střetu exekučního a insolvenčního řízení. Poslední část je pojednáním o samosprávě soudních exekutorů a mezinárodní organizaci soudních exekutorů UIHJ a projektu STORBA.

Autorský tým v řadě případů zachází do detailů, které čtenáře obohatí o spoustu nových vědomostí, a ve svém důsledku tak dokáží změnit nebo usměrnit jeho obecnou, „laickou“, představu o fungování exekuční oblasti. Čtenář monografie by si neměl nechat ujít ucelený historický vývoj exekuční oblasti. Rovněž považuji za zajímavé obohacení monografie o části, ve kterých autoři umožňují nahlédnout do organizační struktury a fungování chodu exekutorského úřadu.

 

JUDr. KAREL SVOBODA, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu