oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jiří Večeřa: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

autor: Mgr. TOMÁŠ ŠPERKA
publikováno: 26.11.2013

Leges, Praha 2013, 266 stran, 490 Kč.

Pulty knihkupectví od března roku 2013 obohacuje monografie s názvem „Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii“, přinášející čtenářům praktický výklad a poznatky z aplikační praxe. Ochrana spotřebitele patří dlou­hodobě mezi nejvíce dynamické oblasti práva, proto lze uvítat publikaci, zabýva­jící se touto oblastí práva nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Recen­zovaná publikace je určena nejen pro lai­ky, ale též pro odbornou veřejnost, když reaguje na aktuální otázky spojené s no­vým občanským zákoníkem, nabývajícím účinnosti dne 1. 1. 2014. Spotřebitelům i dodavatelům, resp. podnikatelům, se tak dostává do rukou monografie pojednáva­jící jak obecně o evropeizaci občanské­ho práva, tak i konkrétně o jednotlivých spotřebitelských smlouvách. Ochrana spotřebitele je mnohdy považována za příliš silnou, na druhou stranu spotře­bitelé nejsou natolik znalí práva, aby se mohli svých práv domáhat v plném rozsahu, jak jim je dopřává právní řád České republiky. Čtenářům se při četbě dostává odpovědí na běžné každodenní situace při koupi zboží přes internet, na předváděcí akci, a to včetně podrobného návodu jak uplatnit odpovědnost za va­dy (reklamovat). Nelze opomenout ani odpovědi na otázky ve vztahu k cestov­ní smlouvě, kterým není v literatuře vě­nováno příliš prostoru.

Samotný přebal této, odborným sty­lem psané publikace, informuje o jejím obsahu, když vyjmenovává obecné smluv­ní typy spotřebitelských smluv a názvy významných kapitol. Mimoto uvádí, že bližšímu rozboru je podroben vliv evrop­ského práva, včetně judikatury Soudního dvora EU, na zmiňované typy spotřebitel­ských smluv. Knihu na vhodných místech protkává i komparace s německým har­monizovaným právem, což jí dodává na odborném charakteru. Publikace působí vyváženým dojmem, podtrženým sedmi systematicky seřazenými kapitolami. Au­tor seřadil kapitoly od obecné europeizace oblasti občanského práva přes europeizaci úpravy spotřebitelských smluv a obec­ných smluvních typů až po úpravu v no­vém občanském zákoníku. Závěr knihy je věnován dalšímu vývoji práva Evrop­ské unie na ochranu spotřebitele.

První kapitoly monografie přibližu­jí čtenáři evropské právo, jeho základ­ní zásady a vliv na národní právní řád. Dále jej seznamují s nejrelevantnějšími prameny evropského práva, zejména pak s nařízeními a směrnicemi, týkajícími se ochrany spotřebitele. Nelze přehlédnout, že autor v publikaci několikrát upozor­ňuje na úplnou harmonizaci, přičemž předmětný termín vysvětluje laickým způsobem v odborném duchu. Čtenáři jsou též informováni o významu Evrop­ského soudního dvora a o jednotlivých soudních řízeních před ním, když vý­znamná část pojednává o řízení o před­běžné otázce. Tato podkapitola zaujme výrazným prokladem české judikatury Nejvyššího soudu, Nejvyššího správní­ho soudu a také Ústavního soudu.

Ve třetí kapitole soustředí autor svoji pozornost na jednotlivé spotřebitelské smlouvy, mezi které řadí smlouvy uzavře­né na dálku, smlouvy o finančních služ­bách uzavřené na dálku, smlouvy uza­vřené mimo provozovnu a timesharové smlouvy. Kapitolu uvádí problematika obecných otázek týkajících se spotřebitel­ských smluv, zejména pak nepřípustných ujednání. Právě třetí kapitola představuje nejrozsáhlejší a současně i nejstěžejnější část recenzované monografie. Autor ka­pitolu zpestřuje o českou i evropskou ju­dikaturu, přičemž neopomíná komparovat české normy s normami německými. Stěžejní kapitola je tak zajímavá, čtivá, a současně i velmi přehledná.

Ač se třetí kapitola jeví jako dostateč­ně judikatorně prostoupena, následná ka­pitola s názvem „Europeizace obecných smluvních typů“ ji mnohonásobně přesa­huje, a tím získává výrazný praktický ráz. Předmětná kapitola je věnována harmo­nizaci vybraných aspektů kupní smlou­vy, cestovní smlouvě a spotřebitelskému úvěru. Cestovní smlouva patří mezi téma­ta, kterým v literatuře není věnováno to­lik pozornosti, než kolik by si zasloužila. Autor tuto skutečnost napravuje a podá­vá čtenáři výklad důležitých ustanovení týkajících se cestovní smlouvy, přičemž se zaměřuje na praktické otázky. Mezi takové zařazuje otázku jednostranného zvýšení ceny zájezdu či možnost změny podmínek cestovní smlouvy.

Pátá kapitola analyzuje zvláštní typ odpovědnosti za škodu způsobenou va­dou výrobku a její vztah k obecné úpra­vě v občanském zákoníku. Autor vykládá a analyzuje jednotlivá důležitá ustanove­ní, přičemž výstup formuluje srozumitel­ným a lehce pochopitelným způsobem. Nabízí tak ucelený pohled na institut odpovědnosti za škodu se zaměřením na zvláštní typ odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Novému občanskému zákoníku, resp. ochraně spotřebitele v novém občan­ském zákoníku, je věnována šestá ka­pitola. Monografie provádí čtenáře no­vou soukromoprávní úpravou, týkající se ochrany spotřebitele, a to od vysvětlení pojmů, přes jednotlivé typy spotřebitel­ských smluv, až po odpovědnost výrob­ce za škodu z vady výrobku. I přes nabytí účinnosti nového občanského zákoníku tak publikace neztratí na své hodnotě. Závěr knihy pojednává o dalším vývoji ochrany spotřebitele na evropské úrovni a evropském kodexu soukromého práva.

Prakticky zaměřená publikace oslovu­je čtenáře jak z řad laiků, studentů práv­ních oborů, tak i odborníků, neboť nabí­zí ucelený pohled na tematiku ochrany spotřebitele na úrovni nejen českého, ale i evropského práva. Rozhodnutí českých soudů i Evropského soudního dvora pří­jemně zpestřují knihu a osvětlují čtená­ři praktické dopady předmětných zákon­ných ustanovení. Čtenáři nepochybně ocení orientaci v publikaci při vyskyt­nutí se praktického problému. Knize lze vytknout pouze její příliš odborný ráz v místech pojednávajících o evropském právu, což naopak zrcadlí autorovu erudovanost a orientaci v oboru. Publikaci doporučuji všem spotřebitelům i doda­vatelům, neboť i v mé knihovně nalezla důstojné místo.

 

Mgr. TOMÁŠ ŠPERKA, interní doktorand oboru občanské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a advokátní koncipient v Prostějově

Můžete koupit Z D E.