oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jiří Duba: Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

autor: JUDr. Bc. Andrej Lobotka
publikováno: 27.02.2018

Leges, Praha 2017, 120 stran, 250 Kč.

Advokát JUDr. Bc. Jiří Duba, který se ve své praxi zaměřuje především na obchodněprávní spory, přinesl v srpnu tohoto roku všem potenciálním zájemcům úzce specializovanou publikaci s výmluvným názvem Předběžné opatření v právu nekalé soutěže. Stodvacetistránkovou právní příručku vydalo nakladatelství Leges v rámci edice Praktik, prostřednictvím které autoři přináší „… [p]řehledný, srozumitelný a ryze prakticky orientovaný výklad vycházející z aplikační praxe…“ a snaží se  „… odpovídat na otázky, na něž jste se už dlouho chtěli zeptat, ale dosud neměli koho“.

I přesto, že stodvacetistránkový rozsah se na první pohled může jevit jako nedostatečný, tak publikace by mohla být adeptem na zosobnění dnes již zlidovělého pohádkového výroku malej, ale šikovnej. Na sto dvaceti stranách se totiž J. Dubovi povedlo dosáhnout cíle, který si v úvodu publikace stanovil (str. 7): „Tato publikace si klade za cíl provést případné navrhovatele celým procesem – od podání návrhu na nařízení předběžného opatření, přes kroky následující po vyhovění návrhu, až po případný nucený výkon předběžného opatření, včetně otázek s tím souvisejících.“

Autor zároveň doufá, že pomůže i osobám, proti kterým předběžné opatření směřuje, tím, že v publikaci poukazuje na nedostatky předběžných opatření i nároků souvisejících s neúspěchem ve věci v podobě nároku na náhradu škody či jiné újmy (str. 7). I tohoto vytyčeného cíle se autorovi povedlo dosáhnout.

Publikace je rozdělena do dvou základních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Výklad je opatřen bohatým poznámkovým aparátem.

První kapitola nesoucí název Právní úprava předběžného opatření (str. 9-92) obsahuje podrobný rozbor procesních institutů soukromého práva, které souvisejí s nařízením předběžného opatření. V prvních podkapitolách tvůrce příručky rozebírá obecné podmínky pro nařízení předběžného opatření (pravomoc soudu, příslušnost soudu, obsazení soudu, překážka věci zahájené, překážka věci rozhodnuté atd.) a zvláštní podmínky pro nařízení předběžného opatření (návrh, splnění poplatkové povinnosti, složení jistoty).

Autor se dále věnuje věcné legitimaci ve věcech nekalé soutěže, správné formulaci petitu, rozdílům mezi prokazováním a osvědčováním v řízení o návrhu na předběžné opatření, samotnému rozhodnutí soudu o návrhu na předběžné opatření a opravným prostředkům.

Poslední dvě podkapitoly první části jsou věnovány postupu po vydání usnesení o nařízení předběžného opatření včetně možného postupu při jeho nerespektování a problematice náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

V kapitole druhé, pojmenované Nekalá soutěž (str. 93-113), autor rozebírá znaky generální klauzule nekalé soutěže, tedy: 1) jednání v hospodářském styku, 2) které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, 3) a zároveň je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, krátce se věnuje zvláštním skutkovým podstatám nekalé soutěže upraveným přímo v zákoně a tzv. soudcovským skutkovým podstatám nekalé soutěže a popisuje právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání, nárok na odstranění závadného stavu, nárok na přiměřené zadostiučinění, nárok na náhradu škody, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a nárok na uveřejnění rozsudku).

I když si autor uvědomuje, že „… není možné pojmout veškeré myslitelné situace, které mohou v řízení o předběžném opatření či v souvislosti s ním nastat…“ (str. 7), povedlo se mu vytvořit příručku, která dostála jeho předsevzetí a určitě poslouží všem čtenářům, ať už laikům, nebo právním odborníkům, aby se v problematice zorientovali a byli schopni řešit i mnohé specifické problémy, které se mohou v praxi v souvislosti s předběžnými opatřeními ve sporech z nekalé soutěže vyskytnout.

 

JUDr. Bc. ANDREJ LOBOTKA, Ph.D., advokátní koncipient v Brně