oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Jan Kozák, Petr Budín, Alexandr Dadam, Lukáš Pachl: Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.,
publikováno: 28.05.2013

Wolters Kluwer ČR, Praha 2013, 2. vydání, 1272 stran, 2899 Kč.

Problematika insolvence patří v posledních letech k nejvýznamněji se vyvíjejícím právním oblastem jak vzhledem k početným novelám jen několik let účinného zákona, tak i množství nové insolvenční judikatury, která tuto ještě poměrně „syrovou právní oblast“ vykládá. Z toho důvodu bylo nezbytné, aby vzhledem k množství změn i nové judikatury po prvním vydání komentáře v roce 2008 připravilo nakladatelství Wolters Kluwer ČR druhé vydání komentáře na zmíněné změny reagující.

Významné změny insolvenčního zákona od vyjití prvního vydání komentáře přinesly zejména dvě novely zásadního charakteru. První z nich, zák. č. 217/2009 Sb., reagující na příchod hospodářské krize, která byla v roce 2009 teprve ve své počáteční fázi, měla připravit úpadkové právo na tuto situaci.

Významným zásahem do koncepce insolvenčního zákona byla tzv. nálezová novela (zák. č. 69/2011 Sb.), zakotvující mj. přiznání práva věřitele na popření pohledávky jiného věřitele, přičemž popěrný úkon věřitele nemá vliv na rozsah hlasovacích práv popřeného věřitele a nemá dále účinky v případě řešení úpadku dlužníka reorganizací. Další důležitou změnou, kterou přinesla tato novela, byla úprava odpovědnosti věřitele za úspěšně popřenou pohledávku, přičemž sankce za popřenou pohledávku je nyní řešena v rámci incidenční žaloby, kterou může podat insolvenční správce.

Novelou účinnou od 1. 1. 2012 byla v zákoně opětovně zakotvena povinnost dlužníka podat sám na sebe insolvenční návrh pro tzv. předlužení.

Autorům komentáře se podařilo zapracovat do komentáře ještě tzv. protišikanózní novelu zák. č. 334/2012 Sb., která nabyla účinnosti v listopadu loňského roku, mající ztížit zneužívání insolvenčního řízení v konkurenčním boji mezi podnikatelskými subjekty, především možnost omezení některých účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost.

Novela insolvenčního zákona č. 396/2012 Sb., která je účinná od 1. ledna letošního roku, již není součástí komentáře, její zákonný text je však připojen.

Vzhledem k výčtu komentovaných novel zařazených do tohoto díla dostává čtenář do rukou pomůcku navýsost aktuální, která nemá na trhu právnické literatury konkurenci – všechny dosud vyšlé komentáře, staré již několik let, se dosud k aktualizaci neodhodlaly.

Samotné dílo je zpracováno kolektivem insolvenčních praktiků a praxi má také sloužit především. Je vidět, že autoři přistoupili ke zpracování komentáře se znalostí věci a na základě množství odborných zkušeností. Spojili zde své síly dva insolvenční soudci, insolvenční správce a soudce, který se dlouhodobě zabývá trestními aspekty insolvenční problematiky. Teoretické úvahy a srovnání jednotlivých úprav zde nemá místo.

Oproti prvnímu vydání je komentář dílem mnohem zralejším a představuje komplexní a systematicky pojaté zpracování problematiky insolvence a jejího řešení. Tomu je podřízena i jednoduchá a přehledná struktura komentáře, která je příznačná pro komentáře nakladatelství Wolters Kluwer. Předností je i srozumitelná forma, při zachování hledisek odbornosti. Vlastní výklad je pojat vyváženě a ve všech svých částech usiluje o postižení klíčové problematiky konkrétních ustanovení. Ocenění zaslouží i snaha vyložit možné řešení v případech, kdy zákon zatím nehovoří jasně. Orientaci ve vývoji i úpadkového práva u nás slouží aktualizovaná předmluva rekapitulující legislativní etapy ve vývoji oboru.

Ze způsobu řešení úpadku je kladen pochopitelně největší důraz na problematiku konkursu.

Stejně jako v prvním vydání je připojeno komentované nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení a velmi praktická část trestního zákoníku s problematikou úpadkovou související. K úplnosti pomůcky přispívají i připojený zákon o insolvenčních správcích a řada prováděcích předpisů.

Oproti jiným komentářům z této oblasti je tento vybaven poměrně rozsáhlou judikaturou, která se od prvního vydání významně rozrostla. To je však pro oblast insolvence příznačné. Kromě množství rozsudků vrchních soudů je zde významným obohacením i zajímavá judikatura soudů krajských.

Komu lze tuto publikaci doporučit? Pro svoji komplexnost a fundovanost jistě především insolvenčním soudcům, správcům i advokátům, kteří se zabývají úpadkovým řízením. Neměly by ji však opomenout i zainteresované osoby v co nejširší škále firem a zástupců právní praxe, jichž se tato problematika dotýká. V neposlední řadě může tento komentář velmi dobře posloužit i jako učebnice.

Domnívám se, že tato publikace je cenným obohacením dosud ne příliš rozsáhlé insolvenční literatury, a to zejména sympatickou snahou o aktualizaci komentářových výkladů měnícího se zákona.

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc., emeritní profesor obchodního práva na PF Masarykovy univerzity v Brně

 

Můžete objednat z d e .