oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.

publikováno: 01.07.2014

Wolters Kluwer, a. s., Praha 2014, 1736 stran, 2490 Kč.

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., je v účinnosti teprve od 1. 1. 2014 a nabytí jeho účinnosti provázely (a dosud provázejí) obavy jak odborníků, tak laické veřejnosti z fun­gování soukromoprávních vztahů v pra­xi. Tyto obavy vyvolala ne vždy šťastná medializace přijetí nové úpravy, jakož i různé kritické názory, které se obje­vily v odborném tisku. Nedostatečná popularizace přípravy nového soukro­moprávního kodexu potom zneklidnila i širokou veřejnost. Proto je velmi cen­ným a užitečným nakladatelským po­činem nakladatelství Wolters Kluwer, že přišlo v poměrně velmi krátké době po účinnosti nového občanského zákoní­ku s vydáním I. svazku jeho komentáře.

Jedná se o pozoruhodné dílo neje­nom rozsahem, ale zejména svým ob­sahem. Před autory stál nelehký úkol. Vypořádat se s novou, dlouho připra­vovanou a očekávanou právní úpravou občanského zákoníku, která se nemoh­la (při takto obrovském díle) vyvarovat nepřesností, nejasností či místy dokonce koncepční neujasněnosti. Je však třeba konstatovat, že se autoři s tímto úkolem vypořádali nadmíru zdařile.

Komentář připravil osvědčený kolek­tiv zkušených autorů pod hlavní redak­cí předních osobností naší civilistiky, profesorů pražské a brněnské právnic­ké fakulty. Jednotlivé pasáže zpracova­li odborníci jak z teoretické fronty (vět­šinou pedagogové právnických fakult), tak z oblasti právní praxe.

Zpracovatelé měli úkol o to složitěj­ší, neboť dosud není mnoho pramenů, ze kterých by bylo možné čerpat. V řa­dě otázek hledali inspiraci v prvorepub­likovém občanském právu (jak ostatně i sám tvůrce zákoníku, prof. Eliáš, uvá­dí v důvodové zprávě), nebo v civilních kodexech zejména střední Evropy.

Ve velice krátké době spatřil světlo světa I. svazek komentáře, představu­jící výklad prvních 654 paragrafů ob­čanského zákoníku. Jedná se o rozsáhlé dílo, které na 1736 stranách podává kvalitní a podrobný výklad jednotli­vých paragrafů, upozorňuje na souvis­losti s dalšími právními předpisy a od­kazuje na literaturu.

V důsledku rekodifikace soukromého práva u nás je komentář velmi očekáva­nou publikací, která pomůže nejenom vy­jasnit nové pojmy, ale také pochopit no­vý občanský zákoník jako obecný kodex soukromého práva a vysvětlit nepřesnos­ti, které teorie i aplikační praxe spatřu­je v některých ustanoveních. Autor této recenze považuje za potřebné upozor­nit např. na úvod, zpracovaný na 33 stra­nách. Jedná se o velmi pěkně a podrobně zpracovaný úvod autorů prof. Pelikánové a dr. Pelikána, který uvádí čtenáře do sou­vislostí se vznikem nového kodexu, jeho myšlenkovými základy a východisky, ja­kož i jeho strukturou. V neposlední řadě poukazuje na některé nepřesnosti, nelo­gičnosti či nedostatky, vzniknuvší uza­vřením se před širší doktrinální disku­sí. Jedná se o zcela jiný, kritický pohled na celé legislativní dílo, než který byl do­sud veřejnosti přístupný v podobě auto­rovy důvodové zprávy. Je třeba konsta­tovat, že se jedná o celou řadu cenných postřehů, které jsou využitelné nejenom v teoretické, ale i aplikační rovině. Po­hled obou zmíněných autorů úvodu je však nejenom kritický, ale v řadě přípa­dů také pochvalný, což pro takto velké legislativní dílo je nepochybně pozitivní.

Součástí každého komentáře je také judikatura a literatura. V tomto ohle­du měli autoři situaci hodně složitou. Vzhledem k dosud neexistující nové ju­dikatuře zařadili do komentáře pouze některou vybranou a použitelnou judika­turu z předcházejícího občanského ne­bo obchodního zákoníku, jakož i ojedi­něle také historickou prvorepublikovou judikaturu. Podobná situace byla s lite­raturou. Výběr článků nebo monogra­fií k nové rekodifikaci dosud není tak bohatý. Proto sem autoři zařadili i ně­které publikace a díla z minulých práv­ních úprav. Jedná se o tituly, které mo­hou být využity v nové úpravě tam, kde nedošlo k zásadní změně, a jsou tak in­terpretačně použitelné i pro novou práv­ní úpravu. To se týká např. některé lite­ratury z obchodního práva.

Nově vydaný první svazek komentáře k občanskému zákoníku je nadmíru po­třebnou publikací, pomáhající pochopit nejenom samotný nový text zákona, ale také význam, smysl a cíle celé rekodifi­kace českého soukromého práva. Svým charakterem je publikací potřebnou ne­jenom pro odborníky, jako jsou advoká­ti, notáři, státní zástupci a další profese, ale také pro širokou neprávnickou veřej­nost. Poučení zde naleznou např. úřed­níci veřejné správy, studenti právnických fakult a škol s právním zaměřením a v ne­poslední řadě také laická veřejnost, před­stavující spotřebitele, prodávající, kupující, pronajímající a další osoby, vystupující v soukromoprávních, zejména občansko­právních vztazích. Přeji autorům komen­táře hodně úspěchů při zpracování toho­to velkého legislativního díla.

Můžete koupit  Z d e .

 

❖ prof. JUDr. VLADIMÍR PLECITÝ, CSc., katedra občanského práva PF UK Praha