oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal: Zákon o zadávání veřejných zakázek. Praktický komentář s judikaturou

publikováno: 01.11.2017

Leges, Praha 2017, 848 stran, 1 190 Kč.

Z hlediska právní praxe patří problematika zadávání veřejných zakázek mezi nejčastější a současně „nejpalčivější“ problémy, navíc se jedná o oblast, která mnohdy není – zejména na úrovni lokálních zadavatelů – vyhrazena právníkům. Srozumitelná a stabilní právní úprava je tedy v takovém prostředí naprosto nezbytná. Přinejmenším stabilita však byla u původního zákona o veřejných zakázkách z roku 2006 jen snem, neboť byl za deset let své účinnosti novelizován v průměru častěji než dvakrát ročně.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z loňského roku má patrně ambici být stabilnější, jedná se však o zcela novou právní úpravu, která nejenže transponuje unijní zadávací směrnice z roku 2014, ale v některých případech mění i terminologii dosud užívanou v českém zakázkovém právu. To by mohlo zejména v prvních měsících jeho účinnosti snižovat jeho srozumitelnost, kterou musí „dorovnávat“ odborná, zejména komentářová literatura.

Není tedy překvapením, že během prvního půl roku účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek byla publikována řada komentářů různých autorů, kteří tento zákon různým způsobem komentují. Jaké místo má mezi nimi komentář vydaný nedávno nakladatelstvím Leges?

Komentář má šest spoluautorů, které spojuje jejich minulé zaměstnání u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jakkoliv už v současnosti působí především v advokacii. Tento dvojí pohled je sám o sobě velmi cenný. I když může větší počet autorů, bez ohledu na jejich expertizu, vyvolávat obavy ohledně vnitřní konzistence celé publikace, v tomto případě se podařilo zachovat jednotný styl, který není rušen rozdíly mezi jednotlivými autory.

Pokud jde o pojetí komentáře, sami autoři jej označují za „praktický“; tím zjevně nemá být myšleno, že komentáře ostatní jsou „nepraktické“, ale pojetí nikoliv „teoretické“. Právě tato koncepce přitom sjednocuje přístup všech autorů.

Promítá se na prvním místě do relativní stručnosti komentářů k jednotlivým ustanovením. Výmluvný je např. hned § 1, který „typově“ láká k rozsáhlejším, teoretičtějším pojednáním a kterému autoři věnují cca čtyři strany, zatímco např. „velký“ komentář od nakladatelství C. H. Beck vyhrazuje témuž ustanovení cca třikrát větší prostor. Tím nemá (a ani nemůže) být v žádném případě hodnoceno, který přístup je „vhodnější“, neboť nepochybně cílí na jiné čtenáře, ale demonstrováno, že „praktičnost“ je autory vnímána jako stručnost nebo přesněji řečeno hutnost jejich komentáře. To se dále projevuje mj. i v tom, že text zásadně neodkazuje na další odbornou literaturu, nepolemizuje s názory jiných autorů apod. Každé komentované ustanovení je naopak pečlivě doplněno odkazem na související ustanovení zákona a na další české i unijní právní předpisy.

Pro „praktičnost“ má dále velký význam množství judikatury, kterou komentář u každého ustanovení cituje, zejména pokud jde o rozhodnutí ÚOHS, orientace v nichž je přinejmenším s ohledem na jejich velký počet a různorodost značně obtížná. Zde je třeba ocenit rovněž aktuálnost citovaných rozhodnutí, neboť se nezřídka jedná o rozhodnutí z roku 2016. Pokud jde o judikaturu českých, a zejména unijních soudů, i její výběr je aktuální a reprezentativní, bohužel se však mnohdy jedná jen o odkaz na příslušný rozsudek, nikoliv již o přímý citát, což poněkud snižuje jeho „praktickou“ využitelnost, jakkoliv dohledání těchto rozsudků nepůsobí větší obtíže.

„Praktičnost“ pojetí se dále projevuje unikátním doplněním „příkladů“ do textu komentáře; zvolené koncepci publikace by však dle mého názoru slušelo takových „příkladů“ ještě více. Výhodou bude rovněž rejstřík s přiměřeným počtem pojmů, ve kterém je snadné se zorientovat.

Shrnuto, jedná se o komentář zaměřený na „zakázkové praktiky“, který vedle stručného, ale výstižného komentáře přináší unikátně rozsáhlý a aktuální soubor citátů judikatury. 

JUDr. MICHAL PETR, Ph.D., odborný asistent katedry mezinárodního a evropského práva PF UP v Olomouci