oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dvořák Libor: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář.

autor: Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
publikováno: 19.09.2016

Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2016. 256 s.

Kniha, které se nyní budeme věnovat, je dalším počinem Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., které věnuje v poslední době zvýšenou pozornost i oboru právo životního prostředí. Po starších publikacích, komentáři k lesnímu zákonu a komentáři k zákonu o myslivosti, a případně i komentářích k zákonům souvisejícím s právem životního prostředí, jako komentář ke stavebnímu zákonu či komentář k zákonu o státní památkové péči, začalo nakladatelství v roce 2016 vydávat komentáře k nejzásadnějším úpravám z oblasti práva životního prostředí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny), a zdá se, že v této činnosti bude i nadále pokračovat. Jednou ze stěžejních a společensky nejzávažnějších problematik je bezpochyby posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, upravená legislativou EU a v českých podmínkách provedená zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento komentář by si měl vzít k ruce každý stavebník, spolu s komentářem ke stavebnímu zákonu, případně i komentářem k zákonu o ochraně přírody a krajiny. 

Autorem recenzovaného komentáře k zákonu EIA je zkušený environmentální právník, JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. Jedná se v České republice o historicky druhý komentář k tomuto zákonu (první shodou okolností napsal Libor Dvořák již v roce 2005) a první po významné novele provedené zákonem č.39/2015 Sb.

Komentář v brožované podobě vyšel v obvyklé hnědobílé omyvatelné obálce, typické pro ediční řadu, ve které nakladatelství Wolters Kluwer, ČR, a. s., poslední léta komentáře k zákonům vydává, přičemž text knihy je dostupný i v e-vydání (na adrese www.wolterskluwer.cz/obchod a rovněž její obsah naleznou abonenti v systému ASPI.

Z hlediska struktury komentář Libora Dvořáka k zákonu č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „komentář k zákonu EIA“) obsahuje na 256 stranách nejen vlastní text zákona s komentářem, ale i seznam použitých zkratek, seznam předpisů citovaných v komentáři, předmluvu autora, odborný úvod do problematiky posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy k zákonu, text souvisejících právních předpisů (evropských i českých), seznam související odborné literatury, věcný rejstřík a konečně medailon autora. Text komentovaného zákona je publikován ve znění účinném od 1. 1. 2016, text komentáře byl po právní stránce uzavřen k 1. 12. 2015.

Cílem recenzovaného komentáře je poskytnout čtenářům/uživatelům podrobnější informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to v její podobě strategické (SEA) i projektové (EIA). Jádrem publikace je podrobný komentář ke všem ustanovením zákona EIA. Autor věnoval logicky zejména pozornost změnám, které nastaly v souvislosti s přijetím zákona č.39/2015 Sb., který s účinností od 1. 4. 2015 představuje dosud nejpodstatnější změnu, kterou zákon EIA od nabytí své účinnosti v roce 1992 doznal. Postupně se autor věnuje všem fázím řízení o posuzování vlivů záměrů a posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Pochopitelně věnuje pozornost nejen vnitrostátnímu posuzování vlivů, ale také mezistátnímu posuzování vlivů, které nebývá v odborné literatuře zas tak často zpracováváno. Součástí komentáře jsou také návaznosti na ustanovení jiných souvisejících právních předpisů, zejména stavebního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a základních procesních zákonů z oblasti správního práva (správní řád a soudní řád správní), které s problematikou posuzování vlivů na životní prostředí úzce souvisí.

Komentář k zákonu EIA může být nápomocen nejen pracovníkům veřejné správy, zejména krajských úřadů a ministerstva životního prostředí, kteří agendu posuzování vlivů vykonávají, ale především se bude hodit soukromým subjektům (developerům, stavebníkům), které v procesu EIA vystupují jako oznamovatelé a dalším potenciálním subjektům řízení EIA)SEA.

Vyzdvihnout lze strukturu výkladu komentáře. Každé ustanovení je nejprve zasazeno do kontextu celého zákona a poté následuje komentář ke každému odstavci příslušného paragrafu zákona. Jen výjimečně je, zřejmě z praktických výkladových důvodů uveden komentář k několika odstavcům najednou. Uživatelsky přívětivé se mi jeví, že u každého komentovaného paragrafu zákona je pod komentářem uveden odkaz na související ustanovení zákona EIA, související ustanovení v jiných právních předpisech, popřípadě také na konkrétní článek směrnice EU, který zákon v komentovaném ustanovení do české legislativy transponuje. Osobně se mi líbí, že autor neváhal zařadit do příloh komentáře plná znění relevantních směrnic EU týkajících se EIA)SEA, aby bylo i nezasvěcenému čtenáři/uživateli komentáře jasné, že česká právní úprava není izolovaná, ale přebírá požadavky, platné v celé EU, a že tedy developer v Česku není znevýhodněn oproti například developerovi v Německu.

U mnoha ustanovení zákona EIA autor komentáře uvádí i výňatky ze soudní judikatury. Relevantních soudních rozhodnutí jistě dosud není mnoho, ale v souvislosti se změnami zákona EIA v loňském a letošním roce i souvisejících procesních předpisů (správní řád, soudní řád správní) lze očekávat i v oblasti EIA jejich nárůst.

Autor komentáře je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, tamtéž vystudoval i doktorské studium. Od roku 2001 byl zaměstnán v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí jako specialista na problematiku posuzování vlivů na životní prostředí, přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a účasti veřejnosti v povolovacích řízeních. V tomto odboru se postupně stal zástupcem ředitelky a později i ředitelem odboru, na této pozici působí dodnes. Je externím spolupracovníkem katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pro kterou vykonává pedagogickou a zkušební činnost. Externě přednáší kurz „Právo a politika životního prostředí v Evropské unii“ na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je též dlouholetým členem České společnosti pro právo životního prostředí. Libor Dvořák je také zkušeným publicistou. Je například autorem publikace Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem z roku 2005 a dále řady odborných článků o právu životního prostředí, mimo jiné i v časopise České právo životního prostředí. Připomeňme z posledních let alespoň vědecký článek Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (České právo životního prostředí č.1/2010 (27) či jeho podíl na monotematickém čísle k nové právní úpravě ochrany ovzduší a atmosféry, Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR (České právo životního prostředí č. 2/2012 (32).

Rád bych však ještě ocenil a vyzdvihl část nazvanou „Odborný úvod“ zařazenou na stranách XIX až XXVI recenzovaného komentáře. Čtenářům Libor Dvořák čtivým způsobem přiblížil účel posuzování vlivů na životní prostředí, který leckomu (a zejména politikům a developerům) stále není dostatečně jasný. Dále úvod obsahuje historický vývoj právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v českém, evropském a mezinárodním právu a konečně i odkazy na speciální a související právní problematiku. Potěší i takový marginální detail, jako stručný odkaz na méně známou speciální úpravu posuzování vlivů v zákoně o Antarktidě (viz str. XXVI komentáře). Zařazení odborného úvodu na začátek komentáře k zákonu EIA považuji celkově za velmi vhodné a dobře využitelné pro pedagogické a vědecké účely.

Vzhledem k připravovaným legislativním změnám v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (i v souvislosti s chystanými změnami ve stavebním právu) se dá očekávat, že Libor Dvořák časem připraví 2. vydání tohoto uživatelsky velmi přívětivého komentáře.

Publikaci lze koupit ZDE.