oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dvořák, D.: Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 08.09.2014

1. vydání, C. H. Beck, Praha 2014, 263 stran, 490 Kč.

Při jednom zasedání byli jeho účastníci seznamování s porovnáním podílu jednotlivých oblastí v čerpání státního rozpočtu. Bylo přitom prezentováno, že v procentech jsme vždy zásadně pod evropským průměrem, ať už se jednalo o obranu, školství atd. Jeden z účastníků vystoupil s dotazem. Ptal se, v čem jsme v procentech nadprůměrní, a argumentoval, že taková oblast musí logicky existovat. Odpověď zněla, že nadprůměrné procento je u nás ve srovnání u veřejných zakázek. To jen ukazuje význam této problematiky a potřebnost publikací takto zaměřených.

Zpracování významného tématu veřejných zakázek se ujal Mgr. David Dvořák, Ph.D., LL.M., který je v současné době advokátem zaměřeným mj. na oblast veřejných zakázek a koncesí. Před svojí advokátní činností působil na Ministerstvu pro místní rozvoj a podílel se na vytváření návrhu zákona č. 137/2006 Sb. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, na které též úspěšně ukončil vědeckou přípravu a získal hodnost Ph.D. Titul LL.M. získal a postgraduální studium úspěšně ukončil v oboru Public Procurement Law and Policy na University of Nottingham. Bohatá je jeho přednášková a publikační činnost. Má tedy k vytvoření recenzovaného díla potřebné předpoklady.

Přestože o veřejných zakázkách pojednávají monografie, komentáře i časopisecké články, je téma zvolené pro tuto publikaci voleno vhodně. Jde o otázky významné, které zatím na ucelené zpracování čekaly.

Současná doba je dobou průběžných legislativních změn, což autor pečlivě vnímá. Dílo proto zpracovává nejen podle poznatků podle dřívějšího občanského a obchodního zákoníku, ale též podle nového občanského zákoníku č. 89/012 Sb., účinného od 1. 1. 2014.

Autor ve svém díle (kromě úvodní a závěrečné partie) postupně pojednává o zadávání veřejných zakázek v systému práva, uzavírání smluv ve veřejných zakázkách a změnách smluv na plnění veřejných zakázek. Je totiž potřebné odlišit, které změny jsou případně přípustné a které nikoliv.

Poslední okruh zkoumaných otázek je pak nadepsán Změny v subjektech smlouvy na plnění veřejné zakázky (čtenáři pak uvítají bohatý seznam lieratury, která je v díle citována a zařazení věcného rejstříku, který umožní rychlou orientaci při řešení jednotlivých praktických problémů).

Autor správně upozorňuje, že došlo k vydání „balíčku“ nových zadávacích směrnic EU, které si do dvou let vyžádají transpozici do našeho právního řádu. Očekává se, že bude o zadávání veřejných zakázek vydán nový zákon.

Slovy autora je cílem práce rozbor uvedených otázek nejen ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách, ale rovněž ve vztahu k zákonu koncesnímu a zákonu o veřejných službách v přepravě cestujících, jako zákonů, které v našem právním řádu upravují veřejné zadávání. Přes určité odlišnosti se tyto zákony v podstatě neodlišují. Posléze uvedené zákony začasté odkazují na úpravu zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé závěry autora se tedy vztahují i k citovaným zákonům, neuvádí-li tvůrce díla výslovně jinak.

Autor mj. rozebírá komplikované situace ve veřejných zakázkách, ve kterých je zadavatel podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek povinen stanovit obchodní podmínky jako součást zadávací dokumentace. Tyto podmínky jsou pak pro dodavatele závazné. Jejich změna je možná jen za podmínek uvedených v ustanovení § 82 odst. 7 zákona. Musí se ovšem vyhovět všem kritériím pro tzv. nepodstatnou změnu.

Pochybnosti přitom vznikaly zejména u vícefázových řízení (užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, soutěžního dialogu), u nichž po fázi prokázání kvalifikací nevzniká zájemcům povinnost podat nabídku.

Proto z důvodu zvýšení jistoty bylo do zákona o zadávání vloženo speciální přechodné ustanovení, které vychází z ustanovení § 3028 odst. 3 občanského zákoníku (nového občanského zákoníku), je však modifikováno tak, aby o právním režimu smluv, které budou uzavřeny na základě zadávacího řízení zahájeného před 1. 1. 2014 nebyly pochybnosti.

Spolu s autorem publikace můžeme vymezit tato pravidla:

-  práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě takového zadávacího řízení (vč. práv a povinností při porušení smlouvy) se řídí dosavadními předpisy

-   zadavatel však mohl v zadávacích podmínkách stanovit řešení, tedy, že se smlouva bude řídit občanským zákoníkem (novým),

-   zadavatel a vybraný uchazeč se mohou dohodnout na opci pro občanský zákoník (nový), a to nejen před uzavřením smlouvy nebo návazně na její uzavření, ale i kdykoliv později.

Ten, kdo se seznámí s celým obsahem díla, ten ocení vhodná teoretická východiska i praktická řešení mnoha dílčích otázek. To pak ocení i taková osoba, která práci použije jen pro zkoumání některého (praktického) problému.

Pochopitelně se v naší stručné recenzi nelze věnovat všemu interesantnímu z obsahu díla (a není toho málo). Můžeme však dílo tohoto kvalifikovaného autora plně doporučit a můžeme vyjádřit oprávněné přesvědčení, že tato předkládaná publikace bude rychle rozebrána a dočká se (přes očekávané změny právní úpravy) dalších vydání.

 

Autor je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a působí na AKADEMII STING vysoká škola, Brno.

 

Koupit lze ZDE.