oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dr. Dieter Schwab, Dr. iur. utr., Dr. iur. h.c. Dr. Martin Löhnig: Einführung in das Zivilrecht

autor: Mgr. Martina Mušálková
publikováno: 09.10.2014

C. F. Müller Verlag, 19. přepracované vydání, 2012, 24,99 €, 465 stran

Předkládaná kniha Einführung in das Zivilrecht (Úvod do německého civilního práva) představuje příležitost, jak se důstojně seznámit s německou civilistikou. Jedná se o didaktickou pomůcku z dílny profesorů Schwaba a Löhniga, na kterou tamní právníci a studenti nedají dopustit. Jedná se o spojení dvou předešlých velmi úspěšných knih profesora Schwaba. Knihu bych doporučila všem, kteří se s německým právem potýkají v praxi, i těm, kteří zejména v současnosti bojují s výkladem některých institutů nového civilního kodexu, neboť mnohé z nich mají historický původ právě v německém BGB (typicky culpa in contrahendo). 

K autorům lze říci toliko, že patří mezi přední odborníky a těší se dobrému jménu, profesor Schwab je uznávanou kapacitou a celý svůj život zasvětil německé právní historii, občanskému a kanonickému právu. Rovněž profesor Löhnig dosáhl mnoho úspěchů a lze tvrdit, že spojení těchto dvou jmen je zárukou vysoké kvality, hlubokých znalostí, pečlivosti a strukturovaného myšlení. 

Kniha psaná odbornou, ale čtivou němčinou, je ve své 19. aktualizované verzi rozdělena do šesti částí a dvanácti kapitol. Do ruky se vám dostane průvodce německým právem soukromým, který se samozřejmou lehkostí objasní v úvodu základní zásady a obecnou stavbu německého občanského zákoníku. Autoři vedli strukturu témat metodicky od řešení hlavního problému k jednotlivostem, tzn., použitím induktivní metody usnadnili porozumění základních otázek, které jsou nastíněny prostřednictvím jednoduchých abstraktů a čtenář si tak může snáze osvojit základní právní dovednosti, tolik potřebné pro práci se soukromoprávním kodexem. Z výše uvedených důvodů je kniha spíše učebnicí, která není jen o znalostech, ale formuje preciznost právního myšlení. 

V první třetině díla nalezneme nástin fungování občanského práva, který je díky struktuře knihy bezprostředně srozumitelný a začátečníkům předkládá vše neznámé opatrně. Čtivý, teoretický úvod osvětluje základní doktrínu, přičemž autoři kladou důraz na historii, zmiňují např. dopad sjednocení Německa na soukromé právo. Praktickým příkladům základních soukromoprávních nástrojů sekunduje přehled zákonných zdrojů občanského práva, který má za cíl poukázat na postavení německé civilistiky v rámci Evropy, zejména na vzájemné vazby mezi německým a evropským právem soukromým. Na konci první kapitoly nalezneme pojednání o vztahu mezi soukromým a veřejným právem a podrobné vysvětlení metody, která určuje meze těchto právních odvětví. 

Nechybí zde rovněž klasické představení subjektů soukromého práva, fyzických i právnických osob, okolnosti jejich vzniku či zániku, stejně jako nástroje ochrany osobnostních práv. Autoři se v textu zabývají souladem zákonného systému a přirozenoprávního pojetí člověka. Výklad pokračuje představením prvních obecných pravidel, jakými jsou svoboda a rovnost, které německá civilistika nepojímá jako základní soukromoprávní principy, ale jako formující pravidla. Větší prostor je v této části věnován právnímu pojetí nascitura a všem aspektům, které jsou s jeho existencí spojeny. Na konci první části je zmíněna úprava právního zastoupení, ale spíše jen krátce pro přehled. 

Obecné pojednání o právech a povinnostech směřuje od základní charakteristiky absolutních a relativních práv přes dílčí závazkové vztahy k právu vlastnickému. Toto obsahové vymezení druhé třetiny knihy má své těžiště převážně v závazkovém právu, nalezneme zde úpravu vzniku, zániku, vypořádání závazků a vzájemné vazby s právem obchodních společností. Materie je proložena řadou příkladů zaměřených zejména na problematiku vzniku odpovědnosti. Rovněž jsou zde rozebrány zásadní doktrinální otázky, charakteristické pro německé soukromé právo, jako např. otázka dobré víry, zneužívající klausule, statusové otázky subjektů závazkových vztahů apod.

Poměrně podrobně autoři rozebírají projev vůle a důsledky přítomnosti jeho vad, dále proces kontraktace a institut smlouvy. Kniha obsahuje v této části něco navíc, konkrétně praktické rady, jak správně kontrahovat, tipy, rady, triky. Velice cenné schopnosti a znalosti, které člověk získává až po letech praxe. 

Poslední třetina je věnována ochraně práv, specifickým kontraktům, řešení patologických jevů ve vztazích mezi věřitelem a dlužníkem, odpovědnostním vztahům, změnám závazkového vztahu, nemožnosti plnění, sankcím a atypickým institutům. Pro tuto část knihy je nutné již disponovat určitými znalostmi, neboť jsou zde předloženy k vysvětlení transakce, které autoři formulovali pro pokročilejší, základním právním předporozuměním oplývající čtenáře. 

Knihu musím jednoznačně doporučit a lze shrnout, že je vhodná jako zastřešující úvod velmi abstraktní materie, jakou německé civilní právo bezpochyby je. Jednotlivé kapitoly a dílčí témata provázejí případové studie, četné odkazy a mnoho praktických grafických znázornění pro lepší srozumitelnost, což napomáhá tomu, že se s knihou vypořádá opravdu každý. 

Koupit lze ZDE.