oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová: Vlastnictví bytu

publikováno: 07.03.2019

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 164 stran, 370 Kč.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo v březnu roku 2018 právní monografii Vlastnictví bytu napsanou kolektivem autorů, a to doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D., JUDr. Evou Dobrovolnou, Ph.D., LL.M., Mgr. Vlastimilem Vitoulem a Mgr. Silvií Štěpánovou. Tato monografie se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování bytové potřeby, kterým je bezesporu vlastnictví bytu či domu.

Publikace se dělí na šest kapitol a její rozsah 164 stran se na první pohled může jevit jako nedostatečný, přesto publikace obsahuje odpověď na kdejakou otázku týkající se vlastnictví bytu a jeho dvojkolejnosti, která je umožněna, tedy vlastnictví bytu dle již zrušeného zákona o vlastnictví bytů a dle občanského zákoníku. Jak však sami autoři zmiňují v úvodu samotné publikace: „Předkládaná publikace se snaží na mnohé otázky odpovědět, nicméně vzhledem k neexistenci ustálené judikatury je třeba brát prezentované názory autorů jakožto příspěvky do diskuse nad aplikací ustanovení občanského zákoníku.“ Kniha je zpracována s ohledem na ustálenou judikaturu odrážející předchozí právní úpravu, tedy zejména zákon o vlastnictví bytů. Použitelnost této judikatury v době účinnosti občanského zákoníku je však stále nejistá a otevřená, jak podotýkají také samotní autoři.

Název první kapitoly „Obecné otázky bytového spoluvlastnictví“ zcela jasně vystihuje její obsah spočívající v rozboru nejdůležitějších právních institutů a pojmů v oblasti bytového spoluvlastnictví, který umožňuje čtenáři následnou orientaci v celé problematice.

Druhá kapitola krásně navazuje na kapitolu první a poměrně podrobně rozebírá „Vznik bytového spoluvlastnictví a vlastnické režimy jednotky“, a to již od samotné výstavby. Dále se zabývá vznikem bytového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu nejen v případech zrušení a oddělení spoluvlastnictví, ale také v řízeních o zrušení či zúžení společného jmění manželů. V této kapitole nebylo samozřejmě opomenuto ani nabytí vlastnického práva přechodem a převodem jednotky.

Třetí kapitola rozebírá práva a povinnosti vlastníka jednotky, a to zejména ve vztahu k ostatním vlastníkům bytů a jiným osobám. Čtenáři se zde dozvědí důležité informace o dispozičním právu, držbě či o právu užívacím a požívacím, ale také o tom, jak se bránit, dojde-li k neoprávněným zásahům do vlastnického práva.

Čtvrtá kapitola je zaměřena na správu domu a pozemku. V této kapitole je kladen důraz zejména na správu vykonávanou společenstvím vlastníků, okrajově je zde rozebrána také správa domu a pozemku bez společenství vlastníků.

Pátá kapitola pojednává poměrně stručně o zániku bytového spoluvlastnictví. Nejprve se tato kapitola věnuje zániku spoluvlastnictví obecně a následně rozebírá zvláštní způsoby zániku spoluvlastnictví, a to dohodou o přeměně bytového spoluvlastnictví v podílové spoluvlastnictví či ve společné jmění, prohlášením jediného vlastníka jednotek nebo zánikem práva stavby.

Šestá kapitola poskytuje základní přehled informací o družstevním bydlení od vzniku členství v bytovém družstvu, přes převod a přechod družstevního podílu až po zánik členství.

Kniha není jen pouhou příručkou, ale místy poměrně podrobným komentářem dotčených ustanovení. Je nutné ocenit příklady z praxe a vzor stanov společenství vlastníků jednotek, který je velmi dobrým základem pro jejich tvorbu v praxi. Kolektivu autorů se tak podařilo vytvořit velice přehlednou, systematickou a čtivou publikaci, která si najde široký okruh čtenářů a určitě poslouží všem, tedy laikům i právním odborníkům, aby se v problematice vlastnictví bytu zorientovali a byli schopni řešit mnohé problémy, které mohou v praxi nastat.

 

Mgr. JANA MLÝNKOVÁ, advokátní koncipientka, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně