oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

David Dvořák: Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny

autor: JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA
publikováno: 18.08.2014

C. H. Beck, s. r. o., Praha: 2014, 264 stran, 490 Kč

Knižní trh právě nabízí zcela unikátní publikaci „Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny“, jejímž autorem je advokát a přední odborník na problematiku veřejných zakázek Mgr. David Dvořák, LL.M. Vydaná publikace je svým obsahem ojedinělým dílem, které v sobě prolíná teoretické aspekty s praktickými příklady z praxe. Ty jsou přínosné nejen pro samotné subjekty účastnící se zadávacích řízení, ale i pro širokou odbornou veřejnost, která se problematikou veřejných zakázek ve spojitosti s uzavíranými smlouvami zaobírá. Téma podstatných změn smluv je velice významné, přičemž autorův rozbor jednotlivých zákonných důvodů v kontextu praxe je více než vyčerpávající. Přestože stěžejním tématem monografie je rozbor smluvních závazkových vztahů ve veřejných zakázkách, autor velice logicky provázal a popsal i související aspekty v předkontraktační a kontraktační fázi zadávacích procesů. Velice zajímavé je obsahové pojednání ohledně provázanosti a aplikaci občanskoprávní úpravy v kontextu právní úpravy zákona o veřejných zakázkách.   

Autor zohlednil i judikaturu Soudního dvora EU, jakož i úpravu nově přijatých evropských směrnic, což je velice přínosné s ohledem na běžící vnitrostátní transpozici. Velice přínosný je i výběr souvisejících témat v provázanosti na aplikaci občanskoprávní úpravy v rámci zpětvzetí nabídky, prodloužení uplynulé zadávací lhůty a samotný průběh uzavírání smlouvy po provedeném zadávacím řízení.  

Téma, které si autor pro monografii zvolil, je velice aktuální, přičemž publikace svým rozsahem dokázala předmětné téma rozebrat v rámci všech relevantních aspektů. Odbornost a kvalitu publikace podporuje i rozsáhlý seznam pramenů, z nichž autor při zpracování vycházel, kdy si nelze nepovšimnout i významných zahraničních zdrojů.  

Publikaci lze doporučit všem účastníkům zadávacích řízení, jakož i široké veřejnosti, která se danou problematikou zaobírá. Pokud by publikací v takovém rozsahu a kvalitě, které by zohledňovaly dosud neuchopená témata, bylo více, našli bychom jistě odpovědi na celou řadu výkladových i praktických otázek.

Autorka je advokátkou v Praze.

Koupit můžete ZDE.